Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Instituce, na které je možné se obrátit

Podpora nadaných žáků ve vzdělávání vyžaduje vytvoření funkčního systému péče o nadané, založeného na spolupráci škol s rodiči, školskými poradenskými zařízeními, státními i nestátními neziskovými organizacemi. Na jaře 2009 byla MŠMT schválena Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009 – 2013, jejíž realizace k vytvoření takového systému směřuje.  

Základní přehled institucí, ve kterých naleznete metodickou pomoc v různých aspektech péče o nadané:

 

Diagnostika nadání, vzdělávání pedagogů – Zjišťování mimořádného nadání je velmi složitým problémem, při kterém je zapotřebí spolupráce učitele s rodiči žáka, psychologem, speciálním pedagogem apod. Provádí se v souladu s vyhláškou  č.73/2005 Sb. ve školských poradenských zařízeních tj. pedagogicko-psychologických poradnách případně speciálních pedagogických centrech. Pokud je mimořádně nadaný žák vyšetřen jinde, musí PPP přinejmenším závěry tohoto vyšetření potvrdit, parafovat jej.  Školy, které potřebují metodickou a konzultační pomoc v oblasti identifikace mimořádného nadání a specifik vzdělávání mimořádně nadaných žáků, se mohou obracet na psychology PPP – krajské koordinátory péče o nadané. Seznam odborníků s jejich kontakty je zveřejněn na webových stránkách Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR.  IPPP ČR rovněž připravil a realizuje systém vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení, kteří se věnují vzdělávací a další péči o mimořádně nadané děti, žáky a studenty a vydává k problematice práce s mimořádně nadanými odborné a metodické publikace.

 

IPPP ČR

Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR

Novoborská 379

190 00 Praha 9

telefon:+420 283 881 250

www.ippp.cz

durmekovas@ippp_cz

 

Specifika práce s nadanými žáky ve výuce, vzdělávání pedagogů  - Mimořádně nadaní žáci jsou vzděláváni na základě principu integrace s využitím speciálních metod, postupů, forem a způsobů vzdělávání, didaktických materiálů, je jim poskytována odborná pomoc ve školských poradenských zařízeních. Významnou metodickou podporu při vzdělávání mimořádně nadaných žáků nabízí učitelům  Výzkumný ústav pedagogický v Praze.

 

VÚP

Výzkumný ústav pedagogický v Praze

Senovážné náměstí 1588/4

110 00 Praha 1

telefon: +420 245 001 427

www.vuppraha.cz

seda@vuppraha_cz

 

Na Metodickém portálu RVP naleznete řadu informací z oblasti teorie a výzkumu nadaných.

www.rvp.cz/filtr-GUB-DC-1

 

Vzdělávací akce pro učitele, které jsou věnovány postupům a specifikům školní práce s mimořádně nadaným žákem jsou zajišťovány především Národním institutem dalšího vzdělávání (v Praze) a jeho regionálními pracovišti.

 

NIDV

Národní institut dalšího vzdělávání

Praha a Střední Čechy

Staropramenná 17

150 00 Praha 5 - Smíchov

tel: 257 315 470

fax: 257 315 470

www.nidv.cz/cs

email: praha@nidv_cz

 

Zájmová činnost a mimoškolní aktivity pro nadané

Nabídku možností rozvíjet talent a nadaní žáků v rámci volnočasových aktivit nabízejí v ČR státní instituce a řada dalších subjektů: 

 

MŠMT ČR, NIDM 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Národní institut dětí a mládeže (Praha) nabízejí na svých webových stránkách kompletní informace o možnostech účasti žáků v různých regionálních, národních a mezinárodních soutěžích, projektech a olympiádách. Součástí NIDM je rovněž oddělení Talentcentrum, jehož zaměstnanci v rámci svých činností vyhledávají, rozvíjejí a podporují nadané a talentované děti.

 

MŠMT ČR

www.msmt.cz/mladez/souteze-a-pece-o-talenty

 

NIDM

Národní institut dětí a mládeže

Na Poříčí 1035/4

110 00 Praha 1

telefon: +420 221 850 814

https://www.nidm.cz/

www.nidm.cz/talentcentrum

eva.schneiderova@nidm_cz

 

Přehled soutěží vyhlášených MŠMT pro šk. r. 2009/2010 naleznete zde:  

https://www.msmt.cz/mladez/vyhlaseni-soutezi-a-prehlidek-ve-skolnim-roce-2009-2010

 

NÚOV

Národní ústav odborného vzdělávání organizuje v rámci činností oddělení Státní těsnopisný ústav (STÚ), odborné krajské a celostátní soutěže žáků středních škol v grafických disciplínách.

Více na https://www.nuov.cz/statni-tesnopisny-ustav/souteze

V rámci činnosti Centra fiktivních firem (CEFIF) se NÚOV podílí rovněž na organizaci odborných soutěží fiktivních firem zaměřených na prohloubení vědomostí a dovedností žáků v oblasti ekonomiky a podnikání.  

Více na https://www.nuov.cz/centrum-fiktivnich-firem

 

Další subjekty:

Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky, os.

Cílem Sdružení je podpora talentované mládeže České republiky. Tento cíl je naplňován především podporou Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Jedná se o podporu pří pořádání krajských kol SOČ a celostátní přehlídky SOČ, podporu při účasti talentovaných středoškoláků na mezinárodních soutěžích, zabezpečení účasti talentovaných středoškoláků na dalších mezinárodních soutěžích, které dosud nebyly obsazovány, pořádání a ekonomické zabezpečení seminářů a akcí pro autory – středoškoláky, vedoucí prací a konzultanty a podporu dalších akcí pro talentovanou středoškolskou mládež.  https://www.snptm.cz/index.html

STaN

Společnost pro talent a nadání - člen mezinárodní společnosti ECHA. Poskytuje především poradenskou činnost při práci s nadanými, která je založena na neustále aktualizovaných odborných znalostech, získaných studiem i spoluprací s významnými zahraničními odborníky a na dlouhodobých zkušenostech z práce s nadanými.

https://www.talent-nadani.cz/

 

Centrum rozvoje nadaných dětí  - působí při Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny na Fakultě Sociálních studií Masarykovy University v Brně. K ústředním výzkumným tématům patří například otázky časného čtenářství, problematika tzv. dvojitých výjímečností (zejména spojení nadaní a poruchy učení), podvýkon a neprospívající nadaní žáci, otázky sociální a emocionální adaptace nadané dětské a adolescentní populace a další.

https://www.nadanedeti.cz/

 

Nahoru