Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Legislativní podpora vzdělávání nadaných žáků

Ve vzdělávání mimořádné nadaných žáků je upřednostňován model jejich integrace do běžných tříd a řídí se platnou legislativou:  

Možnosti podpory nadaných a mimořádně nadaných žáků jsou uvedené v § 17 a § 18 školského zákona.

Podrobnosti o zajišťování vzdělávacích potřeb mimořádně nadaných žáků, o průběhu a ukončování jejich vzdělávání, náležitosti individuálního vzdělávacího plánu a podmínky pro přeřazování mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku stanoví vyhláška č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, § 12, § 13 a § 14.

K vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce přispívá systém poradenských služeb.

Konkrétní poradenské úkoly škol a školských poradenských zařízení ve vztahu k těmto žákům jsou vymezeny školským zákonem a podrobně rozpracovány ve vyhlášce č. 73/2005 Sb. a ve vyhlášce č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Právní předpisy ke vzdělávání a poradenské péči o mimořádně nadané žáky doplňuje Informace ke vzdělávání dětí žáků a studentů mimořádně nadaných, která byla zveřejněna ve Věstníku MŠMT – sešit 12/2006.

Podmínky pro vzdělávání mimořádně nadaných v SOŠ a SOU jsou vymezeny v rámcových vzdělávacích programech pro střední odborného vzdělávání  kap. 11.

 

 

Nahoru