Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Vývoj spolupráce strojírenské školy se sociálními partnery za 20 let

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociálními partnery  

Autor: Mgr. Pavel Michalík, Sigmundova střední škola strojírenská Lutín

 

 

Sigmundova střední škola strojírenská Lutín patří k nejstarším učilištím u nás a v celé své historii je velmi úzce svázána s výrobní praxí. Od svého vzniku ve školním roce 1934/35 vychovávala strojaře pro mateřskou firmu „Sigmund – Pumpy“, později pro podnik „Sigma Lutín“. V roce 1991 ze školy vzniká samostatný právní subjekt, který ztratil personální, materiální i ekonomické zázemí mateřské firmy. Současně výrazně klesl počet žáků, kteří jsou na provozních pracovištích v Sigmě. Mimo tyto negativní vlivy na počátku samostatného vývoje zůstávají škole zaměstnanci, kteří mají velké množství důležitých osobních kontaktů s pracovníky podniku. Mnoho těchto pracovníků při transformaci Sigmy Lutín opustilo podnik a našlo uplatnění v nových firmách.

 

Tento aspekt má zásadní vliv na zachování kontinuity v umisťování žáků na provozních pracovištích. Lze konstatovat, že tak, jak klesal počet žáků v bývalém mateřském podniku, zvyšoval se počet nových spolupracujících firem. V historii naší školy tedy neexistuje období, kdy bychom neměli žáky na provozních pracovištích.

 

 

Spolupráce s firmami


V současné době škola spolupracuje asi se třemi desítkami firem. Spektrum spolupráce je velmi široké – umístění žáků na provozních pracovištích, exkurze, připomínkování učebních dokumentů, spolupráce při náboru žáků, materiální i finanční podpora. Největší podíl spolupráce tvoří umístění žáků 3. a 4. ročníků maturitního oboru a žáků 3. ročníku učebních oborů na provozních pracovištích. Tito žáci musí splňovat určitá kritéria v prospěchu i ve schopnosti samostatného rozvoje. V době před hospodářskou krizí požadavky partnerů výrazně překračovaly možnosti školy a na provozních pracovištích bylo umístěno 70 % žáků těchto ročníků. Zbývající žáci, kteří pokračovali ve výuce ve školních dílnách, nebyli vhodní pro výuku na provozních pracovištích. V minulém školním roce došlo z důvodu hospodářského vývoje ke znatelnému poklesu, ale nyní se situace již stabilizovala a přibližně 55 % žáků končících ročníků je umístěno ve firmách.

 

 

Rozdíl mezi firmami českými a zahraničními


Obecně lze konstatovat, že existuje určitý rozdíl v přístupu firem se zahraničním vlastníkem a ryze tuzemských firem. První z nich si přináší od „matky“ propracovanou personální politiku, ve které má výchova nových pracovníků pevné místo. Tyto firmy taky patřily mezi první, se kterými se podařilo navázat dlouhodobou spolupráci. Naše firmy se často přidaly až později, když došlo k vyčerpání volných kvalifikovaných pracovních sil po restrukturalizaci našeho hospodářství. Ovšem i mezi nimi jsou výrazné rozdíly.

 

Z hlediska dalšího vývoje nyní vyvstávají další problémy, které vznikly při odloučení od mateřského podniku, zejména to je materiální a personální zabezpečení. Problém nedostatečné obnovy a údržby strojního parku, který je důsledkem podfinancování odborného školství, se nám podařilo částečně vyřešit s pomocí evropských fondů. Daleko závažnější problém vidím v oblasti personální, kdy máme průměrný věk učitelů odborného výcviku 50,5 roku a pouze jeden z nich má věk pod 40 let. Přirozený přesun pracovníků z podniku do učiliště již nefunguje a za současných podmínek je získání nových kvalitních mistrů velmi problematické.

 

Úspěšná spolupráce se sociálními partnery je výsledkem dlouhodobé práce a její základ musí být podložen dobrými formálními a hlavně neformálními kontakty. Ovšem současně existují problémy, které tato spolupráce nemůže vyřešit, a je třeba zvážit další koncepci odborného vzdělávání.

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky