Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Spolupráce se sociálními partnery na Střední škole polytechnické v Olomouci

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociálními partnery  

Autor: Ing. Aleš Jurečka, ředitel SŠ polytechnické Olomouc

 

 

Střední školu polytechnickou navštěvuje zhruba 950 žáků a to ji řadí mezi největší školy v Olomouckém kraji. Škola vyučuje převážně tříleté učební obory zakončené výučním listem, dvouleté nástavby nad jednotlivými učebními obory a čtyřleté obory ukončené maturitní zkouškou. Vyučuje také učební obory typu E pro absolventy speciálních škol. Na škole jsou obory rozděleny do čtyř základních směrů: směr strojírensko-automobilní, obchodní, dřevozpracující a stavební. Škola má zkušenosti s různými formami celoživotního vzdělávání jako např. problematika dílčích kvalifikací, projekty Vzdělávejte se a podobně.

 

 

Spolupráce se sociálními partnery


Vzhledem k zaměření má škola dlouholeté zkušenosti se spoluprací se sociálními partnery. Stávající neutěšená situace financování škol nutí stále více k orientaci odborné výuky do firem. Za současné situace nelze plně zabezpečit průběžnou modernizaci odborné výuky přímo na škole. Rozvoj technologií a materiálů je tak rychlý, že nákup moderních technologií je pro školy velmi problematický. Z tohoto problému vede několik cest, jednou z nich je právě spolupráce se sociálními partnery.

 

Při vzdělávání žáků odborných škol je velmi důležité umožnit jim získání zkušeností a odborných dovedností při práci s moderními technologiemi a materiály. U učebních oborů je to v podstatě alfou a omegou celé odborné části vzdělávacího procesu. Podle zkušeností školy nemají žáci, kteří přijdou do prvních ročníků, žádné základy pracovních návyků a manuálních dovedností. Dříve to byli žáci z vesnických škol, kteří do jisté míry s nějakými pracovními návyky už na školu přišli. V současné době se rozdíl mezi městskými a vesnickými žáky téměř setřel, protože ze základních škol takřka zmizelo pracovní vyučování a z vesnic vymizela rodinná hospodářství. Děti tráví velkou část volného času doma u počítače, a proto se nerozvíjí jejich manuální dovednosti. Dalším problémem je to, že žáci obvykle nemívají motivaci ke studiu jednotlivých učebních oborů, protože si je vybírají ne na základě zkušeností nebo rad, ale spíše intuitivně.

 

Na základě těchto zjištění jsme učinili opatření v odborné výuce. V rámci prvních ročníků se snažíme při plnění ŠVP dosáhnout toho, aby žáci získali základní praktické dovednosti s nářadím a materiálem, s režimem na pracovišti a hlavně si vytvářeli základy vztahu k oboru. Ve druhém ročníku prohlubujeme znalosti a dovednosti získané v ročníku prvním s tím, že ti nejšikovnější mohou už jít na praktickou výuku přímo k firmám. Ve třetím ročníku se většina praktické výuky provádí přímo u firem. Žáci se vracejí do školy pouze dle stanoveného harmonogramu, aby byli prozkoušeni z tematických celků, které probrali u firem. Takto nastavený systém je produktem dlouhodobé spolupráce s významnými firmami regionu.

 

 

Formy spolupráce


Spolupráce při realizaci odborného výcviku učebních oborů


Učňovské školství nemůže bez spolupráce se sociálními partnery dlouhodobě kvalitně vykonávat odborný výcvik. Je velmi důležité, aby se žáci během své profesní přípravy seznámili s prostředím, ve kterém budou dále pracovat. Tento aspekt se nedá plně nahradit žádnou modelovou situací ve škole. Dále je nutno seznámit žáky s tím, že reálně jsou firmy vybaveny na různé technologické úrovni a tím podpořit jejich adaptabilitu. U větších firem je vidět větší specializace. Zkušenosti získané přímo ve výrobě u firem jsou z tohoto pohledu nedocenitelné a silně motivační pro ostatní výuku. Neopominutelný aspekt je i ten, že žáci jsou za práci finančně hodnoceni. Nutno však dodat, že žáci vykonávající u firem výcvik nejsou vždy pro firmu přínosem, protože nejsou schopni podávat takové výkony jako řadový pracovník a ještě svou činností mohou snižovat výkon svého instruktora. I přes tyto negativní dopady mají firmy o žáky zájem a jsou ochotny vyhovět našim požadavkům v oblasti řádného zabezpečení výuky a dodržování ŠVP.

 

Další možností, kterou škola využívá hlavně u stavebních oborů, je výuka odborného výcviku celé skupiny i s učitelem odborného výcviku přímo u firmy. Při tomto typu výuky žáci pracují na pracovišti firmy, ale jsou částečně izolováni od běžného provozu. Je to vlastně jakýsi mezistupeň mezi výukou ve škole a individuální výukou ve firmě pod dohledem instruktora.

 

Spolupráce při realizaci odborné teoretické výuky


Tato spolupráce se realizuje formou odborných exkurzí a přednášek. Žáci poznají nejnovější technologie a materiály, které se v daném oboru používají. Odborné přednášky realizujeme převážně v odborných učebnách školy nebo přímo v předváděcích místnostech firem. Na exkurze jezdíme na odborné veletrhy nebo přímo do výrobních závodů. Tyto druhy spolupráce se sociálními partnery jsou velmi oblíbené a mají velký vliv na rozhodování absolventů při výběru dalšího zaměstnání.

 

Spolupráce při sponzoringu akcí školy


V období hospodářské krize je tato forma spolupráce asi nejsložitější. Podpora škole má různé formy. Může to být podpora odborného výcviku přímou dodávkou materiálu nebo technologií, podpora při pořádání různých odborných soutěží nebo různých společenských akcí.

 

Škola spolupracuje zhruba se 170 firmami regionálního i celostátního formátu. Snažíme se o to, aby naši žáci během odborné přípravy prošli různými druhy firem, od těch nejmenších až po velké strukturované firmy. Naši sociální partneři pochopili, že podpora odborného školství je věc, která se v budoucnosti vyplatí. Spolupracují s námi, protože vědí, že bez absolventů nebudou schopni plnit nasmlouvané zakázky a že pokles absolventů učebních oborů se dlouhodobě nedá vyřešit pracovní silou ze zahraničí.

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky