Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Formy spolupráce VOŠ oděvního návrhářství a SPŠ oděvní

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociálními partnery  

Autorka: Ing. Marta Chvojková, VOŠ oděvního návrhářství a SPŠ oděvní

 

 

Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a střední průmyslová škola oděvní představuje dnes jediný vzdělávací subjekt v České republice nabízející studium návrhu a tvorby oděvu formou středoškolského i vyššího odborného studia. Za dobu své 55leté existence prošla škola různými fázemi vývoje s cílem uchovat si svou jedinečnost. I když prognózy skeptiků sledujících vývoj textilního a oděvního průmyslu v posledních letech nebyly povzbudivé, podařilo se s pomocí úzce specializovaných pedagogických odborníků a s podporou sociálních partnerů uchovat řemeslnou zručnost a propojit ji s uměleckým pohledem na oděvní tvorbu.

 

Spolupráce s Asociací textilního, oděvního a kožedělného průmyslu (ATOK) a Národním ústavem odborného vzdělávání umožnila další posun ve vývoji kurikula dle aktuálních požadavků praxe. Od září 2009 probíhá výuka podle nových vzdělávacích programů. Jejich tvorba probíhala i na základě podnětů sociálních partnerů (rozšíření marketingových znalostí), zkušeností z exkurzí (nové technologické postupy), výsledků zahraničních stáží (změna systému konstrukce střihů), podnětů odborníků ve zkušebních komisích a při hodnocení klauzurních prací a partnerů zadávajících témata absolventských prací z reálné praxe.

 

 

Úrovně spolupráce

 

Odborné praxe a exkurze


VOŠON a SPŠO spolupracuje v současné době s více než 90 partnery, na jejichž pracovištích se realizuje odborná praxe. Jedná se o výrobní nebo obchodní firmy (Marks & Spencer, Jitex), návrhářská studia (mimo jiné Heleny Fejkové, Josefa Klíra, Martiny Nevařilové), divadla (Divadlo bez zábradlí, Divadlo pod Palmovkou, Národní divadlo) a zakázková krejčovství.

 

Plán rozvoje se upřesňuje podle zpětné vazby od zaměstnavatelů, absolventů a dlouhodobých záměrů školy. Postupně dochází k úpravám vzdělávacích programů tak, aby byli absolventi schopni co nejrychlejšího zapracování v reálném prostředí trhu práce. Od toho se odvíjí např. investice do nového technického a softwarového vybavení školy, aby budoucí absolventi měli výhodu aktuálních znalostí. O absolventy je zájem, ale většina z nich pokračuje ve studiu terciární úrovně vzdělávání.

 

Snaha zprostředkovat studentům nejenom znalosti a dovednosti, ale i autentické poznatky z reálného prostředí výrobních firem a mezinárodních veletrhů formou exkurzí, je v době tržního hospodářství velmi obtížná. Přesto se nám díky pochopení vedení firem daří např. seznamovat studenty s novými materiály a s novými výrobními technologiemi. Daří se také realizovat další vzdělávání v oblasti módních trendů, získávat sponzorské materiály pro módní přehlídky a absolventské práce (např. od firmy Kolovrat). Žáci se účastní zahraničních veletrhů módy za snížené ceny (Paříž, Florencie, Berlín) a odborných exkurzí v zahraničí.

 

Zahraniční partneři

 

Pro získání reálných poznatků využíváme možností programů EU, aby vybraní studenti v rámci stáží porovnali nejen požadavky zaměstnavatelů, ale zmapovali i možnou konkurenci uchazečů o zaměstnání. V minulých letech se jednalo např. o stáže v Německu, Francii, Řecku, Norsku, Finsku, Francii, Španělsku, Portugalsku, Itálii a na Slovensku. Volíme různě profesně zaměřená pracoviště partnerských organizací, např. kostymérny divadel v Oslu a v Paříži nebo módní salóny v Kolíně nad Rýnem. Studenti, kteří se osvědčí a partner je s nimi spokojen, pak mají možnost soukromé spolupráce mimo rámec finančně dotovaných pobytů a pracují na těchto pracovištích v období prázdnin.

Vítáme rovněž pohled z druhé strany, proto fungujeme i jako hostitelská organizace pro zahraniční stážisty z Turecka, Řecka, Německa, Velké Británie nebo Finska. Při pobytech těchto studentů v ČR máme možnost získat zkušenosti a porovnat, jak je vzdělávací proces řízen v zahraničí z pohledu přímých účastníků.

 

Spolupráce s firmami, školami a zákazníky

 

Škola spolupracuje také s výrobními firmami, které realizují práce studentů školy. Ve spolupráci s firmou ALEA vznikly např. návrhy nových dresů pro basketbalové reprezentantky, ve spolupráci s obchodním domem MY a kadeřnickým studiem 3D předvedli studenti pod názvem Proměny studentky široké veřejnosti přímo na sobě, jak lze změnit nejenom svoji vizáž a účes, ale i zvolit vhodný oděv ze sortimentu obchodního domu.

 

Škola využívá tvůrčí potenciál studentů na základě reálných úkolů konkrétními zadavateli, aby absolventi měli lepší start ve svém životním uplatnění. Jedná se např. o zadání české basketbalové federace, kdy měli studenti za úkol vytvořit sadu modelů pro denní i večerní účely pro 5 reprezentantek ČR v basketbalu. Hráčky pak účinkovaly i jako modelky začleněné do módní přehlídky Hravost u příležitosti propagace MS v basketbalu žen v ČR.

 

Škola spolupracuje také s dalšími školami a účastní se společných projektů, např. výstavy členských škol Asociace uměleckých škol v Zámecké galerii Kladno nebo tradiční společné performance Studentské oděvní fórum v divadle Ponec.

 

 

Vize do budoucna


Všechny výše uvedené aktivity bylo možné realizovat jen díky iniciativnímu pedagogickému sboru. Umělecké obory spojené s tvorbou oděvů vyžadují neustále spojení se zahraničím, ať již prostřednictvím vyhledávání odborné literatury, módních trendů nebo zjišťování stavu zahraniční konkurence v rámci pedagogických stáží či projektů EU. Motivace studentů, podpora jejich nadšení pro studovaný obor a jejich vedení k budoucímu efektivnímu začlenění na trhu práce je to nejcennější, co mohou naši pedagogové mladé generaci nabídnout.

 

Do budoucna je cílem VOŠON a SPŠO pokračovat důstojně v její dlouholeté tradici a nabízet veřejnosti kvalitní vzdělání v oblasti módy a odívání. Spojení nápaditosti návrháře a oděváře s jeho řemeslnou zručností a odbornými znalostmi by mělo být zárukou postupného zvyšování kreditu české oděvní kultury.

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky