Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Spolupráce odborných škol s okolím je nutná

Na tomto závěru se shodli zástupci škol, zaměstnavatelů i dalších organizací na konferenci Sociální partnerství odborných škol, kterou pořádalo 1. března v Brně ministerstvo školství s Národním ústavem odborného vzdělávání v rámci projektu Kurikulum S. Představené formy spolupráce škol s partnery jsou různé – od praxí žáků a studentů v podnicích, přes exkurze ve firmách, vzdělávání pedagogických pracovníků, soutěže, odborné kurzy a workshopy až po zahraniční stáže studentů. Nabízíme stručný výběr z několika prezentací, které zazněly na konferenci.  

Spolupráce stavební školy se sociálními partnery

ImageMezi formy spolupráce Střední školy stavební Jihlava s partnery patří exkurze ve firmách se stavebním a dřevařským zaměřením, v jejichž rámci se konají cílené návštěvy konkrétní stavby. Tam žáci vidí přímo v reálných podmínkách některé technologie, o kterých se učí v teoretických odborných předmětech. Další formou spolupráce jsou odborné přednášky firem pro žáky o nových materiálech a technologiích nebo účast v odborných soutěžích a prezentace a propagace některých řemeslných oborů. V propagaci řemesel je velmi aktivní např. Cech klempířů, tesařů a pokrývačů. Specifickou a velmi úspěšnou propagací střechových řemesel na Vysočině je již tradiční „pasování učňů“ oborů klempíř, pokrývač a tesař na tovaryše uvedených řemesel.

Sociální partnerství považuje vedení školy za potřebné. „Bez vazeb a bez spolupráce by škola mohla pracovat sebestředně a izolovaně, což by v žádném případě neprospívalo škole samotné, ani jejím pracovníkům, ani jejím žákům,“ řekl na konferenci ředitel školy PhDr. Pavel Toman.  „Firmy musí mít možnost vyjádřit se k obsahu, ale třeba i k organizaci výuky ve škole.“

Po dohodě s firmami škola vymyslela jiný systém výuky, který je velkým přínosem jak pro žáky posledního, 3. ročníku řemeslných oborů, tak pro firmy. „Poměr teoretické a praktické výuky 50: 50 daný předpisy jsme museli zachovat, avšak teoretickou výuku ve škole soustřeďujeme ve 3. ročníku do pěti zimních měsíců od listopadu do března, praktickou výuku realizujeme v souvislém 2,5měsíčním bloku na podzim a 2,5měsíčním bloku na jaře,“ popsal ředitel školy. Žáci tráví maximum času při nácviku praktických dovedností na stavbách v době, kdy jsou vhodné podmínky pro stavební činnost, což firmy velmi oceňují.

Zkušenosti studentů ze zahraničních stáží

Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola v Blansku má zkušenosti s mezinárodní spoluprací s partnerskou školou  Lyéce Xavier Marmier ve městě Pontarlier ve Francii. Dva její studenti absolvovali v rámci projektu Recomfor stáž ve firmě a prodejně. „O stáže byl mezi studenty velký zájem a při výběru vhodných studentů byly hlavním kritériem jejich studijní výsledky a úroveň znalosti cizího jazyka,“ uvedl koordinátor projektu Mgr. Libor Mašát. Studenti používali jako hlavní komunikační jazyk angličtinu, protože se s ní domluvili lépe než francouzsky.

Žáci školy Romana Šustrová a Jiří Mrázek, kteří stáž na podzim roku 2010 absolvovali, na konferenci popsali své dojmy. Shodli se na tom, že stáž pro ně byla velmi přínosná, osamostatnili se, zvýšili si své jazykové schopnosti i odbornou kvalifikaci. Práce a pobyt v zahraničí jim poskytla nové zkušenosti a nabídla jim srovnání pracovních podmínek a reálií v obou zemích.

Odborný výcvik ve firmách

Výuka odborného výcviku patří mezi priority vedení Středního odborného učiliště elektrotechnického Plzeň. Důkazem je podle zástupce ředitele školy Bohumíra Sobotky vysoká technická úroveň vybavení odborných dílen a zejména intenzívní spolupráce s firmami. „Právě firmy a jejich aktuální i budoucí potřeby jsou tím správným palivem pro chod odborného výcviku a praxe,“ uvedl Sobotka.

Problematika odborného výcviku školy se odehrává v několika rovinách. Příkladem může být spolupráce s  Elektrotechnickým cechem plzeňského regionu formou odborných exkurzí, proškolování žáků, vzdělávání učitelů odborných předmětů a odborného výcviku. Další formou je spolupráce školy s konkrétními firmami, které významným způsobem začaly podporovat odborný výcvik a poskytly materiální pomoc při vybavování dílen moderními pomůckami a přístroji. Společně pak zástupci školy a firem zřídili vzdělávací střediska určená nejen pro praktickou výuku žáků, ale i pro vzdělávání zaměstnanců firem a jejich partnerů.

Umisťování žáků v rámci odborného výcviku a odborných praxí přímo ve firmách je další důležitou formou spolupráce. „V současné době spolupracujeme s padesáti firmami v Plzeňském kraji,“ uvedl zástupce ředitele školy Sobotka.“ Jedná se nejen o odborné práce ve firmách rodinného typu, ale i o práce ve velkých významných firmách.  Např. firma ŠKODA TRANSPORTATION a.s., se kterou škola spolupracuje 12 let, zaměstnala 75 žáků v rámci odborného výcviku. Šest žáků po škole ve firmě zůstalo.“

Sociální partnerství SUPŠ sklářské

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod spolupracuje s nadací firmy Preciosa, předním světovým producentem broušeného křišťálového skla. Nadace materiálně podporuje školu a finančně se podílí na jejím vybavení. Zároveň tu probíhají 14denní praxe studentů. Studenti se dále účastní designérské soutěže MISTR KŘIŠŤÁLU vyhlašované nadací pro studenty středních a vysokých uměleckých škol v Libereckém kraji, ve které studenti vytváří na základě konkrétního soutěžního zadání návrhy a modely exkluzivní bižuterie a  dekorativních předmětů z českého křišťálu.

Pro firmu Preciosa představuje spolupráce se studenty školy možnost najít talentované designéry, kteří by v budoucnu mohli svoji pracovní kariéru spojit s touto společností. Firma také touto formou hledá nové nápady a vize, které jí studenti mohou přinést. Smysl partnerství vnímá škola, podle zástupce ředitelky školy MgA. Martina Hlubučeka, obdobně: „Spolupráce umožňuje podporovat talentované a kreativní žáky, kteří by v budoucnu mohli pro firmu pracovat. Přímo ve firmě probíhají praxe vybraných studentů, kterým firma nabízí i příležitost řešit konkrétní designérský úkol.“ Díky této spolupráci mohl vzniknout nápaditý design, jímž se firma i škola mohou  nadále prezentovat. Firma má možnost produkt uvést do výroby, škola ho používá pro další prezentační účely.

Spolupráce hotelové školy a České barmanské asociace

Česká barmanská asociace (CBA) je občanské sdružení českých barmanů, nápojových odborníků a zájemců o barmanství. Asociace dlouhodobě spolupracuje s Hotelovou školou a Vysokou školou obchodní a hotelovou v Brně a každoročně studentům umožňuje účast v barmanských kurzech. Studenti se také pravidelně účastní seminářů a workshopů CBA, barmanských soutěží CBA, a to v kategoriích Junior i Profi. Několikrát se přitom stali vítězi celoročních odborných soutěží o poháry partnerů CBA a získali i cenný titul „Barman roku CBA“. Hotelová škola také spolupracuje na organizaci celostátní konference CBA, kde zajišťuje zejména obsluhu a hostesky z řad svých nejlepších studentů.

„Stále se prohlubující spolupráci se školami považujeme za velmi přínosnou s ohledem na nutnost neustálého zvyšování úrovně pracovníků v české gastronomii a cestovním ruchu,“ říká prezident CBA Aleš Svojanovský a dodává: Co možná největší přiblížení teoretického i praktického vzdělávání k reálné praxi je velmi důležité a studentům tato spolupráce přináší aktuální poznatky z oboru, který studují.“

Prezentace přednesené na konferenci najdete zde.

 

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky