Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Závěrečná konference projektu Kurikulum S

V úterý 22. listopadu 2011 proběhla v Praze závěrečná konference tříletého projektu Kurikulum S – Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání. Jeho cílem bylo zejména poskytnout různými formami pomoc učitelům středních odborných škol v kurikulární reformě. Z konference vyplynulo, že se tento cíl podařilo naplnit v několika rovinách.  

Pokud učitelé narazili během reformy na problém, mohli ho konzultovat v regionálních konzultačních centrech, která kromě konzultací pro zástupce škol pořádají vzdělávací akce, stáže ve firmách, exkurze na odborná pracoviště nebo kulaté stoly. Za dobu svého trvání uspořádala konzultační centra dohromady přes 360 vzdělávacích akcí, poskytla přes 900 konzultací a proškolila již přes 8 tisíc pedagogických pracovníků. Regionální konzultační centra budou školám nabízet pomoc i po skončení projektu v březnu 2012 v rámci udržitelnosti projektu.

ImageV průběhu projektu vyjde téměř 20 publikací, ve kterých mohou učitelé najít inspiraci pro výuku i zajímavé informace týkající se kurikulární reformy. Jde zejména o metodické příručky, příklady dobré praxe odborných škol a další publikace prezentující výsledky šetření, která se uskutečnila v rámci projektu. Sborník Příklady dobré praxe SOŠ a SOU nabízí čtenářům přes 30 příkladů dobré praxe z různých oborů a typů škol tematicky rozdělených do 8 kapitol. Příručka Žákovské projekty – cesta ke kompetencím přináší přes 30 příkladů žákovských projektů, které mohou usnadnit pedagogům přípravu na výuku a zavést do pedagogické práce projektové vyučování. Publikace Výukové strategie v praxi pilotních škol seznamuje učitele s tím, jaké výukové strategie používají učitelé pilotních škol pro rozvíjení klíčových i odborných kompetencí žáků, které metody a prostředky se jim ve vyučování nejvíce osvědčují. Publikace Moderní odborná škola představuje názory ředitelů, koordinátorů tvorby ŠVP a řadových učitelů pilotních středních odborných škol zapojených do projektu na kurikulární reformu. Vydané publikace jsou rozesílány zdarma všem odborným školám.

Image
Program konference:

program.pdf program.pdf (338,88 KB)

8.30 – 9.30 Prezence

9.30 Zahájení

I. blok
9.35 – 9.40 Přivítaní účastníků, Mgr. Václav Hořejší, ředitel Národního ústavu pro vzdělávání

9.40 – 9.45 Úvodní slovo, Mgr. Zdeněk Pracný, MŠMT

9.45 – 10.00 Činnost Národního ústavu pro vzdělávání v oblasti odborného vzdělávání, Ing. Jitka Pohanková, náměstkyně ředitele Národního ústavu pro vzdělávání

1_Pohankova.pdf prezentace J. Pohankové.pdf

10.05 – 10.20 Proměny kurikula v rámci Evropy, Mgr. Martina Kaňáková, národní koordinátorka sítě ReferNet

prezentace M. Kaňákové.pdf prezentace M. Kaňákové.pdf

10.25 – 10.55 Cíle a výsledky projektu Kurikulum S, Ing. Taťána Vencovská, hlavní manažerka projektu

prezentace T. Vencovské.pdf prezentace T. Vencovské.pdf

11.00 – 11.30 Přestávka na kávu

II. blok

11.30 – 12.00 Moderní odborná škola, názory učitelů pilotních škol, Mgr. Petr Knecht, Ph.D., Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

prezentace P. Knechta.pdf prezentace P. Knechta.pdf

Zkušenosti ze zavádění kurikulární reformy v praxi – 1. část

12.05 – 12.15 Názory učitelů na realizaci kurikulární reformy, Ing. Radoslav Kučera, OA Pelhřimov

prezentace R. Kučery.pdf prezentace R. Kučery.pdf

12.15 – 12.25 Vývoj potřeb škol ve vztahu k tvorbě ŠVP a role RKC v tomto procesu, Ing. Zdeňka Marešová, RKC Jihočeského kraje

prezentace Z.Marešové.pdf prezentace Z.Marešové.pdf

12.25 – 12.35 Úpravy ŠVP pro odborné předměty na SOŠ a SOU, doc. Ing. Berta Rychlíková, CSc., RKC Moravskoslezského kraje

prezentace B.Rychlíkové.pdf prezentace B.Rychlíkové.pdf

12.45 – 14.00 Oběd

III. blok
Zkušenosti ze zavádění kurikulární reformy v praxi – 2. část

14.00 – 14.10 Profilová maturitní zkouška v oboru obchodník, Mgr. Miroslava Bazinková, SOŠ a SOU obchodní Brno

pezentace M.Bazinkové.pdf pezentace M.Bazinkové.pdf

14.15 – 14.25 Žákovské projekty ŠVP z pohledu možností zapracování do profilové maturitní zkoušky – praktické zkušenosti, Mgr. Miloš Blecha, VOŠ, SŠ a COP Sezimovo Ústí

prezentace M.Blechy.pdf prezentace M.Blechy.pdf

14.25 – 14.35 Realizace semináře Letní škola, Ing. Agáta Kočí, RKC hlavního města Prahy

prezentace A.Koci.pdf prezentace A.Koci.pdf

14.40 – 14.50 Jazykové vzdělávání, pohled od kulatého stolu, PaedDr. Dagmar Pančíková, RKC Plzeňského kraje

14.50 – 15.00 Význam stáží učitelů ve firmách, Mgr. Roman Křivánek, RKC kraje Vysočina

prezentace R.Křivánka.pdf prezentace R.Křivánka.pdf

15.05 – 15.15 Česká školní inspekce v SOŠ a SOU, PhDr. Ivana Šmejdová, RKC Středočeského kraje

prezentace I.Šmejdové.pdf prezentace I.Šmejdové.pdf

15.20 – 15.30 Žákovské projekty - Kapitoly z novodobých dějin, Ing. Václav Halada, SOŠ Stříbro

prezentace V.Halady.pdf prezentace V.Halady.pdf

15.30 – 15.40 Spolupráce školy se sociálními partnery, Ing. Jan Staněk, SOŠE a COP Hluboká nad Vltavou

prezentace J.Staňka.pdf prezentace J.Staňka.pdf

ImageImage

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky