Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Příprava profilové maturitní zkoušky v oboru vzdělání Obchodník

Příklad dobré praxe; téma: Profilová část maturitní zkoušky  

Autorky: Mgr. Miroslava Bazinková, RNDr. Věra ZábojníkováJednou z aktivit projektu Kurikulum S bylo plošné zavádění ŠVP v oboru vzdělání Obchodník. Projekt se dále podílel na přípravě profilové maturitní zkoušky (PMZ) v souladu s připravovanou vyhláškou o maturitní zkoušce tak, aby byly sjednoceny požadavky k ověření odborných znalostí a dovedností při maturitní zkoušce.

 

Cílem této aktivity v projektu je zlepšení transparentnosti, srovnatelnosti a kvality maturitní zkoušky v odborné části a poskytnutí doporučení školám jak přistupovat ke koncipování a realizaci PMZ. Za účelem řešení tohoto úkolu byl v oboru vzdělání Obchodník sestaven pracovní tým, který byl složen ze zástupců pilotních škol zapojených do projektu i ze zástupců nepilotních škol. Pilotní školu zastoupila SOŠ a SOU obchodní, Brno Jánská 22 a nepilotní byly ostatní školy, které se podílely na přípravě PMZ (SŠO, Husova 9, České Budějovice, SOUo, Belgická 29, SOU podnikání a gastronomie, Za Černým mostem 3/ 362, Praha 9).

 

Tým pracoval na základě osnovy:

-          návrh na složení profilové části maturitní zkoušky v souladu s RVP,

-          návrh tematických okruhů pro ústní MZ (příklad rozpracování tematických okruhů do jednotlivých témat),

-          porovnání souladu tematických okruhů s kompetencemi absolventa v RVP,

-          návrh kritérií hodnocení (příklady zadání),

-          návrh praktické maturitní zkoušky.

 

 

Postup při řešení:

  1. Tematické okruhy pro teoretické zkoušky PMZ.
  2. Soulad tematických okruhů PMZ a kompetencí absolventa RVP.
  3. Hodnoticí kritéria pro vybrané tematické okruhy.
  4. Tvorba příkladů maturitních otázek.
  5. Praktická maturitní zkouška.
  6. Výsledky ověřování tematických okruhů při maturitní zkoušce ve školním roce 2010/2011.
  7. Tvorba příručky pro učitele na středních odborných školách.

 

 

Ad 1 Tematické okruhy pro teoretické zkoušky PMZ


Tým navrhl tematické okruhy ve vazbě na RVP a dopracoval konkrétní dílčí témata pro každý okruh. NUV porovnal návrhy z jednotlivých škol a vytvořil finální verzi, která byla týmem schválena. Vytvořené tematické okruhy jsou povinnou součástí obou teoretických zkoušek, konané ústní formou před zkušební komisí a představují teoretický základ oboru vzdělání Obchodník.

 

 

Ad 2 Soulad tematických okruhů PMZ a kompetencí absolventa RVP


Každý účastník týmu prověřil, zda je na tematické okruhy vazba v kompetencích a zda obsahují všechny kompetence z RVP. Pro vybrané okruhy byly vypracovány podrobnější osnovy.

 

 

Ad 3 Hodnoticí kritéria pro vybrané tematické okruhy


Pro stanovený tematický okruh byly označeny kompetence, které žák splní. Bylo rovněž určeno, jak budou tyto kompetence ověřovány. Na vytvořených pracovních listech jsou stanoveny úkoly, které žák musí zodpovědět u ústní zkoušky, popř. vypracovat na příkladech. Zároveň jsou stanovena kritéria hodnocení výsledků žáků.

 

 

Ad 4 Tvorba příkladů maturitních otázek


Bylo vypracováno několik příkladů zkušebních témat k ústní maturitní zkoušce, které se vztahují k vybranému tématu, a to včetně pomůcek, materiálů, tiskopisů a dokladů.

 

Příklad:

Postup na vybraný okruh Majetkové a kapitálové vybavení obchodního podniku:

a)      odborné kompetence – návaznost na RVP, musí být pokryty všechny kompetence,

b)      forma ověřování – ústní, praktická,

c)       ověření kompetencí – zda žák uvedené kompetence splňuje a do jakého rozsahu a jak bude hodnocen a co musí na jednotlivé stupně splnit,

d)      praktické úkoly – jsou uvedeny praktické příklady, které musí žák splnit a kde je bude provádět (zde jsou důležití smluvní partneři, při dobré spolupráci je možnost vykonání praktické zkoušky přímo na pracovištích odborného výcviku či odborné praxe),

e)      pomůcky – povolené pomůcky u praktické maturitní zkoušky (např. kalkulačka, účtová osnova, daňové zákony apod.).

 

 

Ad 5 Praktická maturitní zkouška


V týmu probíhaly diskuse o průběhu praktických maturitních zkoušek na jednotlivých školách a výběru vhodných forem u praktické maturitní zkoušky. V praktické maturitní zkoušce jde o ověřování odborných kompetencí v souladu s profilem absolventa. Byly popsány a doporučeny varianty pro praktickou MZ:

-          praktická maturitní zkouška ve 2 dnech: první den - praktická maturita v reálné nebo cvičné prodejně – práce na kontrolní pokladně, odborný prodej, i v cizím jazyce, balení zboží, druhý den - praktické řešení úkolu v předmětech ekonomika, obchodní provoz, účetnictví, administrativa provozu, žáci využívají počítače;

-          kombinace forem: praktická maturitní zkouška a obhajoba maturitní práce, tj. k předcházející variantě se přidává ještě jeden den, ve kterém žák představuje a obhajuje svoji maturitní práci.

 

V příkladech, které se týkají realizace praktické zkoušky a kombinované formy zkoušky, je nastavena struktura příkladu, která zahrnuje informace k organizaci zkoušky, místo konání zkoušky a hodnocení žáka. Dále je uvedena vazba na kompetence absolventa oboru, vazba na RVP ve vzdělávacích oblastech a doporučení školy, která příklad připravila. Všechny příklady jsou zpracovány na základě reálných maturit ve školách, které byly také v projektu monitorovány. Proto odrážejí často požadavky konkrétní školy a liší se mnohdy v míře podrobnosti.

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky