Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Zrození knihy

Příklad dobré praxe; téma: Estetické vzdělávání; žákovský projekt; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti  

Autor/autoři: Mgr. Stanislav Korityák

Škola: Střední uměleckoprůmyslová škola a VOŠ Turnov


Uplatnění projektu:

 • obor vzdělání: Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů. (V tomto žákovském projektu se však jedná o všeobecný rozvoj tvořivosti a o osobnostní rozvoj, takže projekt je vhodný pro jakýkoliv obor vzdělání.)
 • ročník: není určen
 • oblast/oblasti vzdělávání: jazykové vzdělávání, estetické vzdělávání
 • základní vyučovací předmět; příp. mezipředmětové vztahy: český jazyk, výtvarná výchova, výpočetní technika, ekonomika, mediální výchova, psaní strojem. Na odborných školách navíc sazba, typografie, vázání knih, tiskové techniky.


Cíle projektu (základní idea/záměr žákovského projektu):

Základním cílem projektuje je následující:

 • žáci se pokusí o „umělecké dílo“ v podobě příspěvku do knihy, který bude blízký jejich vidění světa nebo jeho části,
 • pomocí tvorby této knihy dojdou blíže k poznání, kdo jsou a kam patří (v typickém hledání identity v době adolescence),
 • zkusí si založit nakladatelskou firmu.


Anotace:

Kniha – křídla básníků, společnice odsouzenců, zpovědnice šílenců, základní kámen evropské civilizace, most spojující lidi napříč prostorem a časem, … V knihách se setkává poezie s vědou, úřední spisy s hudbou, satira s dramatem, dobro se zlem, … Pokusíme se knihu vytvořit, takovou, která by oslovila nás i naše spolužáky.

 

Klíčová slova:

knižní vazba, médium, manuální zručnost, literární a výtvarná tvorba, fiktivní nakladatelství.

 

Typ projektu:

 • projekt lze uskutečnit během dvou měsíců, ale též je vhodné jej cyklicky rozvíjet během celého školního roku;
 • bude zapojena celá třída;
 • jde o kombinovaný projekt, žáci pracují doma i ve škole.

 

Výstup projektu:

Hmatatelným výsledkem projektu bude u každého žáka kniha, společné dílo celé třídy. Dalším, tentokrát nehmatatelným výsledkem projektu bude zážitek z tvorby knihy, uvědomění si, co autora textu oslovuje, jak se umí tvořivě projevit, co je jeho srdci blízké. Dojde k určité formě sebepoznání a uvědomění si části vlastní osobnostní identity.

 

Obsah projektu:

 1. Vázání sešitu – památníčku. Vznik sbírky citátů.
 2. Výběr citátu každým žákem.
 3. Napsání literárního textu na každý jednotlivý citát. Úprava textu.
 4. Tvorba ilustrací pro texty.
 5. Vznik nakladatelství.
 6. Tisk a vazba knihy – společného díla celé třídy.

 

Realizace a organizační zajištění projektu:

Práce sestává ze tří fází, během nichž stoupá náročnost a rozsah prací:

 1. Vázání sešitku s čistými listy – památníčku.
 2. Svázání předtištěné sbírky citátů „Florilegium“. Žáci si zopakují postup vázání knihy a současně získají sbírku citátů, z níž vychází třetí fáze projektu.
 3. Tvorba knihy – jedná se o knihu, která vyjde ve fiktivním nakladatelství a v níž bude mít každý žák svůj text s ilustrací, takže v závěru získá knihu s pracemi všech spolužáků.

První dvě fáze projektu v plné míře zajišťuje stavebnice knihy, která obsahuje veškerý potřebný materiál na sešit a čisté listy, sbírku citátů a návod. Autor tohoto projektu také vytvořil videonávod, který je volně ke stažení na stránkách www.stas.wz.cz. Tam si lze materiály také objednat.

Třetí – závěrečná část projektu: Žáci nejprve vyberou citát ze sbírky, kterou si svázali. Na jeho základě napíší vlastní text – báseň, povídku, úvahu, esej. Kromě témat jako láska, přátelství, člověk, štěstí, život či smrt objevují se témata zneužívání nebo volba povolání. Po jazykové a stylistické korektuře přijde na řadu počítač s textovým editorem.

Mezitím se v rámci výtvarné výchovy seznámíme s kompozicí, se základními druhy písma a jejich užitím, se souvislostmi mezi popisovaným materiálem a psacím nástrojem (ten určuje charakter písma), se základními typografickými pravidly (předložky na konci řádku, dělení slov, …) a historií knihy.

Ke knize patří také ilustrace. Na úvod se žáci formou referátu obeznámí s naší bohatou ilustrátorskou tradicí. Pak každý nakreslí návrh ilustrace ke svému textu, který zpracuje technikou suché jehly. (Osvědčily se použité plastové dobíjecí kupony na telefon, staré kreditní karty atp. Do nich žáci škrábali ilustrace nabroušeným hřebíkem, zasazeným do kousku dřeva.) To zajistí jednotný charakter výsledné publikace. Po vytištění na lisu (není-li k dispozici tiskový lis, dá se tisknout pomocí lžíce – postup v knihách o grafických technikách) obrázky naskenujeme a upravíme v grafickém editoru. Při skenování žákům vysvětlíme rozdíl mezi bitmapovou a vektorovou grafikou.

Pak si založíme nakladatelství. Jako úkol žáci zjistí, jak se zakládá firma (jako živnost i formou obchodní společnosti – většinou s. r. o.) a navrhnou její logo. Tvorbě loga předchází sběr ochranných známek různých značek.

Máme texty, loga, ilustrace. Můžeme začít s vazbou. Rozlišujeme stránkovou montáž, tj. jak bude vypadat každá stránka, a archovou montáž, kdy se jednotlivé stránky musí vyskládat na tiskový arch tak, aby po složení za sebou následovaly ve správném pořadí (většinou se tiskne 16 stran na archu současně, my jich máme méně).

Hotové archy vytiskneme na laserové tiskárně a namnožíme na kopírce. Listy složíme do složek a svážeme. K sešitým složkám přilepíme předsádky, knižní blok ořízneme a vlepíme do desek.

 

Nutné prostředky pro řešení projektu:

Základem je stavebnice knihy Florilegium, která obsahuje veškerý materiál potřebný pro první dvě fáze projektu. (Školy mají možnost koupě se slevou za 143 Kč, což je cena srovnatelná s pracovními sešity.) Počítače, papíry, kopírka a další pro vytištění a svázání knih.

 

Vyhodnocení výsledků a hodnocení žáků:

Žáci jsou hodnoceni obvyklým způsobem, a to v každém vyučovacím předmětu samostatně podle kvality jejich práce. Předem jsou jim známa kritéria hodnocení. Projekt má dát dílčím pracím v jednotlivých předmětech smysl. Je přece rozdíl psát úvahu jen za základě zadání učitele, a psát úvahu do knihy, kde ji budou číst spolužáci!

Způsob prezentace projektu:

Uskuteční se výstava hotových knih, originálů ilustrací a návrhů. Dále bude zveřejněn článek ve školním časopisu, případně se projekt zveřejní na školních webových stránkách.

 

Použitá literatura a jiné zdroje:

 • pro řešitele projektu (pro žáky): Korityák, S. Florilegium. Brno-Hostinné, 2007; Korityák, S. Jak si svázat knihu. Brno-Hostinné, 2007; www.stas.wz.cz
 • použitá autorem při tvorbě/přípravě: tatáž jako pro žáky

 

Reflexe projektu (co se dělo, jaký to má význam):

Kniha stále je, a snad i v budoucnosti zůstane lidem milým a potřebným médiem, i když žijeme v době rozmachu používání tzv. nových médií. (Více najdete v Jean-Claude Carriere – Umberto Eco. Knih se jen tak nezbavíme. Praha: Argo, 2010.)

V tomto projetu si žáci rozvíjejí řadu klíčových kompetencí, a to zejména:

Komunikativní kompetence a kompetence k řešení problémů: Žáci tvoří literární text na určité vybrané téma, mají možnost volby jak obsahu tohoto textu, tak i stylistického útvaru a formy. Přitom řeší problémy různého charakteru, např. problémy stylistické, problémy výběru jazykových prostředků, tvorby ilustrací do textu atp.

Projekt učí žáky úctě ke knize jako předmětu krásnému vzhledem i obsahem, úctě k práci spolužáků a rozvíjí jejich estetické vnímání a cítění.

 

Komentář:

Projekt je možné doporučit nejen pro uměleckoprůmyslové obory vzdělání, ale i pro obory polygrafické a knihovnické. Mnohostranným způsobem přispívá nejen k manuálním zručnostem žáků a určité odbornosti při vzniku vázané knihy, ale i k tvůrčí aktivitě jak výtvarné, tak i slovesné.

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky