Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Zkušenosti ze zahraniční stáže v oboru mechanizace a služby

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociálními partnery  

Autor: Petr Hájek

Škola: SOŠ a SOU Podbořany, Kpt. Jaroše 862, 441 28 Podbořany

 

Klíčová slova

praktické vyučování, odborná praxe, stáž, projekt Leonardo da Vinci

 

Stručná anotace

Realizace odborné praxe žáků maturitního oboru 41-45-M/001 Mechanizace a služby ve slovenské střední odborné škole ve Zlatých Moravcích.

 

Kontext

Naše SOŠ a SOU Podbořany využila možností projektu Leonardo da Vinci pro zajištění praktického vyučování žáků 4. ročníku maturitního oboru mechanizace v zahraniční škole, konkrétně na Slovensku.

 

Cíle

  • zajištění odborné praxe dle učebních osnov;
  • orientace a samostatné jednání v cizím prostředí;
  • poznání kultury a historie jiného státu;
  • získání nových odborných poznatků ve vzdělávání.

 

Realizace

Naše škola v rámci projektu Leonardo da Vinci využila již třikrát zahraniční stáže v SOŠ ve Zlatých Moravcích na Slovensku jako formy odborné praxe. Této stáže se zúčastnili žáci studijního oboru Mechanizace a služby. Jedná se o žáky 4. ročníků z naší školy. Tato zahraniční škola je svou skladbou studijních a učebních oborů obdobná jako naše škola v Podbořanech.

 

Předpokládaný program v rámci návštěvy

1. Příjezd do zahraniční školy, ubytování, pracovní schůzka, upřesnění plánu.

2. Pracovní dny:

- příjezd na pracoviště (dílny)

pracovní doba od 7,00–14,30 hod.

rozdělení do pracovních skupin, práce na dílnách a pracovištích

- mimopracovní doba:

prohlídka hostitelské školy a školních zařízení, kulturní a sportovní aktivity, prohlídka města, exkurze do zemědělské farmy, prohlídka obce Topolčianky, návštěva zubří a dančí obory, Arboretum Mlyňany, exkurze do Vinařských závodů Topolčianky.

3. Mimopracovní dny:

návštěva Bratislavy, sportovní den na stadionu FC VION, rekreační středisko Donovaly, turistické výlety po okolí.

 

Jedná se především o odbornou praxi na této škole, ale dochází díky stáži i k využívání znalostí v dalších vyučovacích předmětech (občanský a společenskovědní základ, ekonomika, dějepis, zeměpis). Možnosti projektu využívá každý rok 8 žáků, kteří se  zúčastňují odborné praxe se žáky slovenské školy na jejich pracovištích.

Střední odborná škola ve Zlatých Moravcích má obdobnou skladbu studijních a učebních oborů jako naše SOŠ a SOU v Podbořanech. Náš kolektiv žáků je v rámci praxe rozdělen po dvou až třech a žáci jsou přiřazeni ke skupině učitele praxe, kde se po dobu návštěvy jak po teoretické, tak i praktické stránce vzdělávají. Pracoviště jsou rozdělena na výuku diagnostiky, montáže a demontáže motorů, oprav náprav a jejich příslušenství.

Pracoviště pro výuku diagnostiky je vybaveno cvičnými modely motorů, kde se simuluje závada, ale i přímo v praxi se zde vyhledávají na vozidlech zákazníků závady dle diagnostiky z přístroje KTS-55O od firmy BOSCH. Na tomto pracovišti učitel seznámí žáka se stanovenou závadou na motorovém vozidle a stanoví postup opravy. Žáci pak pod jeho vedením provedou opravu. Při cvičné simulaci závady na modelu tyto práce vyhodnotí sami a stanoví si pracovní postup. Pedagog zde provádí jen kontrolu pracovního postupu a popřípadě poradí jak závadu řešit správným směrem. Tímto je vede k jejich samostatnosti a vlastní realizaci postupu opravy.

Na pracovištích pro výuku motorů a dalších součástí motorových vozidel se žáci učí základní stavbu motorů na příslušných modelech a složení karoserií a náprav motorových vozidel. Zde se teoretické znalosti ze stavby motorů proměňují v praktickou část a ve skupině rozebírají a skládají modely motorů a seznamují se s jejich činností.

Protože obor Mechanizace a služby patří mezi obory zemědělské, využívá se možností spřátelené školy a s dalšími žáky poznávají práci na školní vinici a v nedalekém Národním hřebčíně v Topolčiankách, obdobě našeho Národního hřebčína v Kladrubech. Na školních vinicích provádějí odbornou praxi i studijní obory agroturistika a učební obory vinař a opravář zemědělských strojů. Touto odbornou přípravou si naši žáci rozšiřují svůj obzor ve vlastním technickém oboru, který studují, a získají i přehled o rostlinné a živočišné výrobě. Důležité je pro žáky, že i v jiném prostředí a pod dohledem jiných učitelů praxe, kteří je vedou v době jejich výuky v zahraničí, musí ukázat svoje přednosti, znalosti a zručnost z daného oboru.

Dalším kladem je seznámení se s místním prostředím, mentalitou a zvyky v zemi, kde jsou na návštěvě. Ve volném čase se seznamují s historii země a městem, v kterém absolvují svou praxi. Seznamují se i s měnou a porovnávají ekonomickou stránku obou zemí. Velkou výhodou je, že existuje minimální jazyková bariera a výklad může být veden v místním jazyce.

Tento příklad dobré praxe byl aplikován již potřetí v rámci projektu Leonardo da Vinci.

Hlavním předpokladem je dobře zpracovaný projekt, podle kterého je možnost získat finanční prostředky na absolvování takto zajímavé a dobře připravené odborné výuky v zahraničí.

Cílem je zvládnutí odborné praxe v zahraničí, seznámení se s výukou v zahraničí a srovnání výuky v obou zemích.

Tato část je realizována jako čtrnáctidenní odborná praxe. Časový rozvrh je daný pro 4. ročníky oboru Mechanizace a služby. Dle školního vzdělávacího programu mají žáci absolvovat tuto část na odborných pracovištích.

Učitel praxe, který je v rámci stáže přítomen, provádí dohled a kontrolu svých žáků na jednotlivých pracovištích ve spolupráci s „domácím“ hlavním učitelem praxe. Pokud docházelo k jazykovému nedorozumění, vždy se vše vyřešilo ke spokojenosti všech přítomných.

Žáci si sami vyzkoušeli, že mohou být i bez dohledu rodičů a umějí se postarat sami o sebe. Využili všech možných dostupných prostředků k jejich vlastní výuce a rozšíření si svých znalostí z odborné praxe.

Hlavním přispěním je v rámci výuky vyzkoušení si praktických znalostí a dovedností získaných ve vlastním školském zařízení i na zahraniční stáži.

Velký význam má zahraniční stáž i pro pedagogy, neboť poznají jiné metody přípravy a zajištění výuky, technické vybavení, naváží nové kontakty, přivezou si nové zkušenosti se zajištěním praktického vyučování.

 

Výsledky

Stáže se zúčastnilo v roce 2010 osm žáků 4. ročníku oboru Mechanizace a služby a učitel odborné praxe. Předpokládaný učební i mimoučební plán byl splněn beze zbytku, velice zajímavé bylo pro žáky využití volného času k poznání místního prostředí a okolní krajiny i možnosti sportovního vyžití. Přínos pro všechny zúčastněné, včetně učitele praxe, lze hodnotit jako velice pozitivní.

 

Nutné pomůcky a prostředky

Všechny náklady byly hrazeny v rámci schváleného projektu. Doprava byla zajištěna vlastním dopravním prostředkem, ubytování v objektech hostitelské školy.

 

 

 

 

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky