Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Získávání informací a komunikativní dovednosti pracovníka informačního centra

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; průřezové téma: Informační a komunikační technologie  

Autor: Zbyněk Tůma, Mgr.

Škola: Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace, Zborovská 519, 511 01 Turnov

 

 

Klíčová slova


Cestovní ruch, nácvik komunikativních dovedností, propagační akce, práce v grafických aplikacích, prezentace PowerPoint, bedekr, webová stránka

 

 

Stručná anotace


Žáci si sami prakticky vyzkouší činnosti pracovníků odborů cestovního ruchu a informačních center, a to prostřednictvím malého informačního střediska ve škole s aktivní informační a propagační činností.

 

 

Kontext


Ukázka je zasazena v prostoru Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy v Turnově. Zaměstnání se realizuje ve 3. Ročníku ve výuce předmětu technika cestovního ruchu.

Získané výsledky budou využity pro propagaci školy a nábor nových žáků. Vytvořenou informační dokumentaci a osvojené komunikativní dovednosti mohou žáci dále při propagačních akcích školy, kterými jsou např. dny otevřených dveří, burzy škol, třídní schůzky, případně při seznamování nastupujících žáků do školy a domova mládeže.

Před praktickým zaměstnáním se žáci ve 2. ročníku seznámí s hlavními typy a účely činností turistických informačních středisek a s informacemi, které se v nich podávají. Rozdíl proti reálnému informačnímu středisku je v tom, že se činnost fiktivního střediska se uskutečňuje v odborné učebně a v dalších prostorách nebo akcích školy (místa pořádání burz, veletrhů vzdělávání, prostředí základních škol, kde v rámci propagace oborů zaměřených na cestovní ruch mohou žáci propagaci s vyučujícím realizovat).  Místo veletrhů mohou žáci propagovat své dovednosti na dnech otevřených dveří, tyto akce rovněž nabízí procvičování dovedností z oblasti kongresové turistiky a příjezdového cestovního ruchu.

V předmětu základy informačních technologií získají dovednosti práce v grafických aplikacích, které využijí při tvorbě prospektů i dalších propagačních materiálů.

Příklad je takto aplikován v praxi pouze jeden rok, ale jeho současná podoba se postupně vyvíjela již 10 let. Časová náročnost plnění úkolů je závislá na tom, kolik informačních a propagačních dokumentů bude vytvořeno. Samozřejmě lze využít i dokumenty vytvořené v minulých letech, zmodernizovat je a zaktualizovat.

Z časového hlediska jsou 2 hodiny věnovány na náměty aktivit, služeb a typů doprovodné dokumentace informačních materiálů školy, jejich prezentaci, výběr a třídění, 4 hodiny na samostatné počítačové zpracování zadaných úkolů vyplývajících z námětů ve škole, asi 6 hodin jejich dopracování doma a 2 hodiny na nácvik komunikativních dovedností diferencovaně pro různé typy akcí a aktivit školy.

Při realizaci propagačních akcí jsou žáci schopni předstoupit a prověřit své dovednosti před skutečnou klientelou, kterou tvoří noví zájemci o studium, jejich rodiče, skupiny absolventů či jiní hosté školy.

 

 

Cíle


Prohloubit a procvičit dovednosti žáků vyhledávat informace pro tvorbu databáze dokumentace informačního střediska.

Prohloubit a procvičit dovednosti práce s informačními technologiemi pro tvorbu propagačních materiálů v cestovním ruchu.

Profesionalizovat komunikativní dovednosti žáků v rámci priorit klíčových kompetencí školy.

Cílem je i splnění úkolu školy příznivě propagovat své obory a prostředí s cílem získat další nové zájemce o studium.Realizace


  1. 1. Náměty aktivit, služeb a doprovodné dokumentace informačních materiálů školy.

Žákům je za domácí úkol individuálně nebo v malých skupinkách zadán úkol vymyslit co největší rozsah aktivit a služeb, které mohou být v rámci informačního a propagačního systému školy poskytovány. Zamyslí se rovněž nad tím, v jakém prostředí může být jejich informační a propagační aktivita realizována. Náměty zpracují písemně (1 výuková hodina plus domácí úkol).

Příklady námětů:

Úkol č. 1:

Vymyslete co největší rozsah aktivit a služeb, které mohou být v rámci informačního a propagačního systému školy poskytovány. Zamyslete se rovněž nad tím, v jakém prostředí může být informační a propagační aktivita realizována. Inspirujte se kamarády z jiných škol, rodiči, dokumenty informačních středisek, analyzujte potřeby školy i webových stránek. Náměty zaznamenejte písemně.

 

Úkol č. 2:

Prezentujte své náměty na hodině. V případě, že váš námět prezentoval již někdo jiný, škrtněte jej, v případě námětů k vylepšení konzultujte jej s ostatními. Prostudujte si vytvořený soubor námětů a promýšlejte, jaký typ dokumentace byste chtěli zpracovat a co je k tomu zapotřebí.

 

Úkol č. 3:

Zpracujte samostatně, nebo podílejte se v týmu na zpracování vám přiděleného typu informačního nebo propagačního dokumentu.

 

Úkol č. 4:

Vytvořte seznam nejfrekventovanějších otázek od klientů, kteří se budou při různém typu akcí o školu a její okolí zajímat.

 

Úkol č. 4:

Vytvořte systém nejvhodnějších odpovědí na nejčastější typy dotazů od klientů včetně ukázek tištěných či digitálních informačních materiálů.

 

Úkol č. 5:

Připravte ústní informační a prezentační aktivitu na zadané téma.

 

  1. 2. Prezentace, výběr a třídění námětů, formulování úkolů z nich vyplývajících.

Žáci prezentují své náměty, ty jsou sepsány do souboru a systematicky tříděny. Úkoly vyplývající z nich jsou žákům zadávány ke zpracování individuálně či v malých skupinách (1 výuková hodina). Jsou posuzovány i možnosti, při kterých příležitostech, v jakém prostředí i jakým způsobem budou poskytovány a komu budou určeny.

 

  1. 3. Samostatné zpracování informačních materiálů.

Žáci individuálně nebo v malých skupinách zpracovávají podklady dokumentace pro interní a externí informační a propagační působení školy (1-4 hodiny cvičení plus domácí úkol).

 

  1. 4. Nácvik komunikativních dovedností.

Odborná učebna CR je přizpůsobena prostředí informačního centra. Žáci s pomocí vytvořených informačních materiálů nacvičují předávání informací a propagační činnost školy jednotlivcům i skupinám zájemců (2 hodiny cvičení).

 

  1. 5. Praktické působení žáků při akcích školy.
Žáci vstupují do profesního prostředí a prověřují své dovednosti před skutečnou klientelou, kterou mohou tvořit noví zájemci o studium a jejich rodiče, skupiny absolventů či jiní hosté školy (nepravidelně podle příležitostí konání akcí).Výsledky


Žáci vytvoří prospekty a informační brožury zaměřené na studijní obory školy a doprovodné prezentace školy v programu PowerPoint pro účely různě koncipovaných akcí školy.

Podílí na sestavení nebo modernizaci webových stránek školy.

Žáci vytváří pomocí moderních grafických programů a webových služeb (Google Mapy, Google Earth, …) tematické mapy zaměřené na poznávací cíle i zábavní místa, která mohou zájemci o studium v průběhu studia navštívit.

Sestaví nabídky regionálních i školních akcí, kterých se mohou zájemci o studium zúčastnit.

Profesionálním způsobem objektivně informují uchazeče, žáky, jejich rodiče o možnostech studia na škole, školním prostředí a aktivitách i možnostech využití volného času v prostředí okolí školy.

Připraví trasu a náplň výkladu průvodcovského okruhu po škole a ten pro klientelu zájemců realizují.

Hlavním přínosem je zvýšení motivace žáků o studium a propojení teoretické výuky s praxí.Nutné pomůcky a prostředky


Odborná učebna vybavená počítačem, digitálním projektorem, případně multimediální tabulí,

učebna počítačů k individuální práci žáků.

Tiskové i digitální zdroje používané pro účely získávání informací (školní řád, prospekt, kronika, fotodokumentace, školní časopisy).

Internetové připojení, webové stránky školy, webové stránky spádové oblasti školy.

Bedekry a mapy monitorující určenou spádovou turistickou oblast školy, tištěné i digitální soubory obrazových ukázek zajímavých atraktivit i aktivit oblasti, termínové seznamy kulturních, společenských i zábavních akcí, kontaktní adresy provozovatelů služeb regionuPoužitá literatura a zdroje


Čertík, M a kol.: Cestovní ruch. Vývoj, organizace a řízení. OFF, Praha 2001. ISBN 80-238-6275-8

Drobná, D., Morávková, E.: Cestovní ruch pro střední školy a veřejnost. FORTUNA, Praha 2010. ISBN  80-7168-801-7

Morrison, A.: Marketing pohostinství a cestovního ruchu. VICTORIA PUBLISHING, 1995. ISBN 80-85605-90-2

Orieška, J.: Technika služeb cestovního ruchu. IDEA SERVIS, 1996. ISBN 80-859-70-11-2

Ukázky propagačních materiálů informačních středisek v okolí

Webové stránky škol a regionálních informačních středisek

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky