Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Zdravá výživa žáků gastronomické školy

Příklad dobré praxe; témata: Péče o zdraví, odborné vzdělávání; průřezové téma: Člověk a životní prostředí  

Autor: Ing.Blanka Lukešová

Škola: Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga, U Klafárku 3, 591 01 Žďár nad Sázavou

 

Aplikované průřezové téma:

Člověk a životní prostředí

 

Anotace

Příspěvek popisuje aktivity, které vedou žáky ke zdravé výživě. Žáci sestavují jídelníčky a odhalují nedostatky ve vlastním stravování. Obecným cílem je seznámit žáky se správnou výživou a vést je k aplikaci získaných znalostí v odborné praxi i v osobním životě.

 

Cíle (výsledky vzdělávání): Naučit žáky zásadám správné výživy. Při zpracování tohoto tématu v odborných předmětech získají žáci kromě základních znalostí i možnost posoudit vlastní stravovací režim a ve spolupráci s učitelem jej na základě rozboru svého „jídelního lístku“ mohou podle potřeby i pozměnit. Cílem je najít nebo vytvořit společně se žákem vhodný způsob stravování, na jehož základě si vybuduje a upevní správné stravovací návyky pro celý život.

 

Vyučovací předmět:suroviny, vazba na předměty: technologie, tělesná výchova

 

Obor vzdělání a ročník: 29-54-H/01 Cukrář, 1. ročník; lze realizovat ve všech oborech vzdělání

 

Rozvíjené klíčové kompetence

U žáků jsou rozvíjeny především kompetence k řešení problémů, kompetence personální a sociální (mít odpovědný vztah ke svému zdraví) a kompetence komunikativní (formulovat přehledně a srozumitelně své názory a obhajovat je), ale také kompetence k učení.

 

Realizace

Aktivita je zařazena do předmětu suroviny, který vychází z odborného obsahového okruhu Technická a technologická příprava  RVP 29-54-H/01 Cukrář. V rámci výuky jsou žáci seznamováni se zásadami správné výživy. Po probrání tohoto tématu jsou vyzváni k vypracování dvou jídelníčků na týden: první je tzv. ideální (vzorový) jídelníček pro žáka s běžnou fyzickou zátěží, druhý je zápis jejich vlastního jídelníčku za uplynulých 7 dní. Následně se vyučující seznámí s touto prací žáků a ve výuce je s žáky probere nejprve společně, pokud na základě svých znalostí a zkušeností usoudí, že je to nutné, může promluvit (soukromně) i s žákem, jehož vlastní jídelníček je velmi špatný a příp. i s jeho rodiči (např. na rodičovských schůzkách). Žáci se tak naučí sestavit správný jídelníček, a to včetně pitného režimu. Zároveň si často poprvé uvědomí nedostatky ve vlastním stravování a mohou je snáze napravit, čímž často odstraní i některé zdravotní nebo dokonce studijní problémy (třeba v důsledku nedostatku vhodných tekutin během dne aj.). S tím souvisí i orientace žáků na zdravý životní styl. Výuku doplňujeme návštěvou místní prodejny Zdravěnka s besedou o zásadách racionální výživy.

 

Použité metody: individuální a skupinová práce žáků

 

Nutné pomůcky a prostředky:

Žáci mohou využít předtištěný formulář (viz příloha), do kterého zaznamenávají vše, co konzumovali v průběhu 7 dní. Také jej použijí při sestavování tzv. vzorového jídelníčku. Vyplněný formulář předají vyučujícímu nebo zašlou na jeho e-mailovou adresu.

 

Reflexe PDP:

Žáci projevují velký zájem o správnou výživu a vítají možnost poradit se (často poprvé v životě) s odborníkem především o vlastním stravování a o chybách, kterých se v něm dopouštějí. Naučí se také sestavit si optimální a vyvážený jídelníček.

 

Hodnocení

Sestavení vzorového jídelníčku odráží míru pochopení zásad správné výživy žákem a je možné hodnotit jídelníček známkou zahrnutou do průběžné klasifikace. Kromě toho vyučující zaznamenává míru aktivity žáků a přihlédne k ní při závěrečném hodnocení na konci školního roku.

 

Použitá literatura a zdroje:

www.stob.cz

Kuderová, L.: Nauka o výživě pro střední hotelové školy a veřejnost. Fortuna, Praha 2005, 184 s. ISBN: 80-7168-926-2

Šimončič, P. – Kružliak, P.: Výživa. Merkur, Praha 1995, ISBN: 80-239-1040-X

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky