Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Zapojení pilotních škol do projektové činnosti

Téměř všechny pilotní školy jsou zapojeny do nějakého národního projektu. Přestože se pilotní školy v tomto prostředí umí dobře pohybovat, podávají více projektů naráz, využívají různé dotační programy a uplatňují v projektech vlastní potřeby, jsou u nich nejčastější volbou krajské granty operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Vyplývá to z dotazníkového šetření, které proběhlo na pilotních školách v květnu a červnu 2011. Přínos pro pilotní školy je především ve finanční stránce, možnosti změny, inovace a motivace a zapojení žáků. Projekty často přímo rozvíjí ŠVP, metodiku výuky, podklady pro výuku a práci se žáky.  

Možnost financování projektu z peněz EU není v současné době již žádnou novinkou a také pro školy existuje řada možností dotací. Problematice vzdělávání a školství na všech úrovních je přímo určen program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) financovaný ze strukturálních fondů EU, díky kterému mohou školy investovat např. do inovací obsahu, forem a metod vzdělávání. Existují však i další programy, jak v rámci strukturálních fondů EU, tak i mimo ně.

Téměř všechny pilotní školy mají projekt

Pilotní školy většinou velmi aktivně sledují a využívají různé možnosti financování svých projektů. Téměř 92 % uvádí, že jim byl ve sledovaném období schválen aspoň jeden projekt. Z operačních programů převládá OP VK zaměřený na měkké investice, který využívá 70 % škol. Druhý operační program ROP, který je svým obsahem zaměřený na investiční projekty ve vzdělávání, využívá 40 % škol. Potěšující je, že školy v nezanedbatelné míře využívají i dotace z dalších operačních programů či z programů mimo ESF. Sledované školy jsou také při podávání grantových žádostí úspěšné.

Téměř ve všech případech projektový záměr reflektuje situaci ve škole a není pouze reakcí na aktuální téma určené výzvou. Můžeme tak říci, že školy nepíší „projekty pro projekty“, ale snaží se zlepšit konkrétní problém či situaci ve škole. Příprava projektu je také obvykle prací týmovou. Tyto skutečnosti mohou přispívat k vyšší motivaci učitelů a poté také úspěšnou realizaci projektu. Ve většině případů jsou učitelé motivováni k práci na projektu i finančně, nicméně v 7 případech pilotní školy uvádějí, že motivací je samotná práce v projektovém týmu a vědomí toho, že se něco zlepší.

Zapojení žáků do projektů

Žáci jsou většinou do projektů přímo zapojeni. Tato skutečnost koresponduje s výběrem operačního programu OP VK, ve kterém jsou žáci jednou z hlavních cílových skupin. Účast v projektech žáci vnímají jako přínosnou. U zahraničních stáží je obvykle zpětná vazba od žáka ve formě závěrečné zprávy podmínkou získání grantu. Školy v souvislosti s tímto typem projektů také zmiňují velký zájem žáků. Z detailnějšího studia odpovědí vyplývá, že žáci jsou skutečně těmi, pro které jsou projekty psány a kdo z nich má nakonec užitek (např. tím, že se zlepší výukové metody, materiálních podmínky výuky či je žákům umožněno poznat nové prostředí.)

Dagmar Maňásková

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky