Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Zaměstnavatelé požadují od zaměstnanců schopnost týmové práce, komunikaci a spolehlivost

Zatímco „tvrdé“ dovednosti (tj. odborné) jsou z pohledu zaměstnavatelů přímo úměrné typu zastávané pozice a příslušnému oboru pracovníka, „měkké“ kompetence (např. komunikační dovednosti, schopnost řešit konflikty atd.) vyžadují zaměstnavatelé univerzálně od každého zaměstnance. Za nejdůležitější kompetence přitom považují schopnost týmové práce, komunikační dovednosti, spolehlivost, loajalitu a zodpovědnost.  

Tyto závěry vyplývají z výsledků analýzy Postoje vzdělavatelů a zaměstnavatelů k uznávání neformálního vzdělávání provedené v rámci projektu Klíče pro život, z které jsme vybrali závěry využitelné v rámci aktivity věnující se sociálnímu partnerství odborných škol projektu Kurikulum S.

Studie opřená o kombinaci kvalitativního a kvantitativního výzkumného šetření, které proběhlo v létě 2011, zjišťovala především to, které prvky neformálního vzdělávání mají být uznávány a proč, a jaké klíčové kompetence považují zaměstnavatelé za důležité. Postoj zaměstnavatelů a vzdělavatelů ke klíčovým kompetencím nás zajímá proto, že klíčové (měkké) kompetence jsou součástí všech rámcových a školních vzdělávacích programů a jsou také významným tématem při výběru a rozvoji zaměstnanců ze strany zaměstnavatelů.

Klíčovým kompetencím přikládají význam menší podniky

Klíčovým kompetencím přikládají velký význam zejména menší podniky, které mají více času a prostoru doučit své zaměstnance odborným znalostem. Velké podniky naopak díky formální struktuře a množství specializovaných a odborných pozic kladou větší důraz na tvrdé dovednosti. Ukázalo se, že měkké kompetence jsou nejvíce žádány v kvartérním sektoru, ve kterém zaměstnanci nejvíce komunikují s lidmi (komunikace je nejžádanější měkkou kompetencí); na druhém místě je terciární sektor, kde je mimo komunikace vyžadována zejména schopnost týmové práce a ochota riskovat. Na třetím místě je sekundární sektor a nejméně jsou měkké kompetence vyžadovány v sektoru primárním. Nicméně pokud zaměstnanci z jakéhokoliv sektoru přichází do situací jednání s lidmi, jsou měkké kompetence vyžadovány vždy, bez ohledu na odvětví. Vzdělavatelé hodnotili průměrně nižšími hodnotami ty kompetence, jež se dají získat neformální cestou, a upřednostňovali ty, u kterých se předpokládá jejich formální trénink.

Pro vzdělavatele i zaměstnavatele jsou nejdůležitější osobnostní a charakterové vlastnosti člověka, jeho schopnost práce v týmu a ochota učit se (pokud se nejedná o pozice, kde jsou striktně vyžadovány odborné znalosti a dovednosti či legislativně a vnitřními směrnicemi firmy dané podmínky formálního vzdělání). Z šetření dále vyplynulo, že nejširší uplatnění osob s neformálním vzděláním je u malých subjektů, především orientovaných na manuální výrobu. Větší zaměstnavatelé jsou často již svázaní vnitřními směrnicemi, kterými se při výběru zaměstnanců musí řídit, a proto většina z nich zaměstnává pouze lidi s formálním vzděláním.

Vzdělávejte a rozvíjejte své zaměstnance

Ze studie vycházejí doporučení i pro zaměstnavatele. Doporučuje mimo jiné zlepšit informovanost o možnostech neformálního vzdělávání a navázat komunikaci se vzdělavateli a společně navrhovat náplně kurzů, které by vyhovovaly oběma stranám. Pokud ve firmě neexistuje pozice personalisty, je na místě vyčlenit osobu, která bude mít na starosti jak vzdělávání zaměstnanců ve firmě, tak nábor zaměstnanců a bude mít povědomí o neformálním vzdělávání. Pokud má firma nedostatek kvalifikované pracovní síly, je dobré navázat komunikaci se vzdělavateli v oboru a nabízet studentům praxi, následně je zaučit a po absolvování studia jim nabídnout pracovní místo. Dalším doporučením je vzdělávat a rozvíjet své zaměstnance, protože lidé jsou základem každé organizace a firmy dosahují svých cílů především jejich prostřednictvím. Studie doporučuje také využívat různých akcí a veletrhů k navázání a prohloubení komunikace se vzdělavateli a nabízet společně vzdělávání s následným pracovním uplatněním.

Národní projekt individuální s názvem „Klíče pro život – Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformální vzdělávání“ (KPŽ) je od 1. 4. 2009 realizován Národním institutem dětí a mládeže (NIDM) společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT).

Delší analýza  zde (361,41 KB)

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky