Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Žákovský projekt Floristika

Příklad dobré praxe  

Autorka: Ing. Helena Rokoská

Škola: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dvořákova 19, 669 67 Znojmo

 

Klíčová slova

floristika, vazačství, aranžování, žákovský projekt, projektové vyučování, absolventská práce, skupinová práce

 

Stručná anotace

Jedná se o dlouhodobý – tříletý žákovský projekt v oboru zahradník.

Projekt rozvíjí znalosti žáků z teoretických předmětů vazačské a aranžérské činnosti (1. ročník, dle ŠPV) a vazačství a aranžování (2. a 3. ročník).

Projekt je zaměřen na nácvik vazačských a aranžérských činností v hodinách odborného výcviku v návaznosti na výuku floristické teorie, součástí jsou předváděcí semináře floristických odborníků, floristické soutěže a výstavy. Vyvrcholením jsou absolventské práce žáků 2. a 3. ročníku, kterými ukončují výuku a projekt v daném ročníku. Výstava absolventských prací a dílčí výstavy jsou přístupné ostatním žákům školy i široké veřejnosti.

Základem tvůrčích činností je individuální nebo skupinová práce. Při hodnocení je kladen důraz na samostatnost, kreativní schopnosti, respektování estetických pravidel a zásad a schopnost vhodně umístit kompozici do interiéru či exteriéru.

 

Kontext

Naše škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Znojmo, Dvořákova 19, leží v centru zemědělské, zahradnické a vinohradnické oblasti na jižní Moravě. Zahradnický obor má na naší škole dlouholetou tradici a vazačství a aranžování je nejen vyučovacím předmětem, ale i oblíbenou praktickou a zájmovou činností pro naše žáky.

Projekt se realizuje v 1.–3. ročníku oboru zahradník. První ročník je vyučován podle ŠVP, 2. a 3. ročník podle dobíhajících učebních dokumentů.

Projekt rozvíjí následující klíčové a odborné kompetence:

Klíčové kompetence :

 • kompetence komunikativní – schopnost vyjadřovat se přiměřeně k účelu a jednání;
 • kompetence personální;
 • kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám;
 • kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií.

Odborné kompetence:

 • kompetence pěstovat, rozmnožovat, sklízet a expedovat zahradnické produkty;
 • kompetence usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků a služeb;
 • dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci.

Projektové vyučování je jednou z metod, která vhodně doplňuje teoretické a praktické vyučování. V teoretickém vyučování si žáci osvojují základní znalosti z oboru estetiky a vazačských a aranžérských technik. Tyto znalosti jsou předpokladem pro praktickou tvorbu vkusných, moderních a trendových kompozic a prací. Důležitým výchozím bodem pro aktivní účast v projektu je osvojení si základních pracovních postupů využívaných ve floristice. S těmi jsou žáci seznámeni v hodinách odborného výcviku.

Předváděcí semináře floristických odborníků inspirují žáky novými nápady a technikami. Osoba předvádějícího floristy je také pro žáky vzorem a rozvíjí nejen odbornost, ale i psychické vlastnosti žáků, například charakter, vztah k práci, vztah k umění, vztah k učení.

Tento projekt se v naší škole realizuje pátým rokem. Každý školní rok je ho třeba přizpůsobit podmínkám následného období. Jedná se především o rozvržení tematických výstav – např. období Velikonoc nebo Vánoc, dále podle situace v ročnících, tzn. přizpůsobit výběr tématu a odborných technik schopnostem nebo počtu žáků.

Platné zásady projektu se upravují a upřesňují na předmětové komisi oboru zahradník, která se schází poslední týden v srpnu, tedy před začátkem nového školního roku. Akce konané v rámci projektu se vyhodnocují průběžně na pravidelných čtvrtletních schůzkách komise.

Žáci jsou s projektem a jeho cíli seznámeni v úvodních hodinách výuky floristiky a na jednotlivé akce jsou 2 týdny předem upozorněni ústní formou a vyvěšením plakátů.

Na samostatnou tvůrčí práci mají možnost se minimálně 2 týdny připravovat.

 

Cíle

Cílem projektu je podpořit zájem žáků o floristickou činnost, podpořit jejich tvůrčí schopnosti a dovednosti a rozvíjet jejich estetické cítění.

Protože je projekt provází po celé 3 roky vzdělání, uplatňuje se při hodnocení i eutoevaluace. Žáci mohou pozorovat a hodnotit svůj tvůrčí růst, motivovat se k lepším výsledkům a tedy i možnostem uplatnit se po ukončení vzdělání ve floristické praxi. Akce konané v rámci tvůrčí části projektu zvyšují zájem veřejnosti nejen o obor zahradník, ale zvedají i prestiž celé naší školy. Cílem projektu je tedy také ukázat veřejnosti možnosti praktického využití floristického umění jak pro osobní, tak pracovní i společenský život.

Stanovené cíle projektu:

 • Zvýšit odborné dovednosti žáků v oboru floristika
 • Rozvíjet estetické myšlení žáků
 • Umožnit žákům získat základní zkušenosti s organizováním výstav a prezentací vlastních výrobků
 • Seznámit žáky s nejnovějšími floristickými trendy a poznatky
 • Rozvíjet sebedůvěru a sebeuznání žáků
 • Prezentovat obor zahradník široké veřejnosti
 • Popularizovat floristickou činnost mezi lidmi

 

Realizace

Průběh projektu:

1. Specifikace projektu pro školní rok 2009/2010

 • Zjištění situace v jednotlivých ročních – počet žáků a jejich úroveň
 • Termínové rozvržení akcí v projektu
 • Sestavení hodnotící komise – 3 floristé – složení se měnilo podle hodnocení určité kategorie ( žáky nehodnotil vyučující, který s nimi kompozice konzultoval nebo připravoval)
 • Sestavení pravidel pro hodnocení soutěží

- hodnocení probíhalo bezprostředně po instalaci prací na místo výstavy

- hodnotitelé provádí individuální posouzení prací, které byly označeny čísly

- hodnotící komise provede společné posouzení výsledků

- hodnotícími prvky byly: výběr vhodného materiálu a jeho příprava, využití doplňkového materiálu, dodržování estetických zásad a pravidel, nápaditost, originalita, umístění práce, zajištění trvanlivosti rostlinných prvků, naplnění tematického zadání

 • Postup při vyhlašování výsledků soutěží a odměňování nejlepších tvůrců – výsledky byly vyvěšeny na školních nástěnkách a autoři nejlepších prací byli odměněni diplomem a věcnou cenou z rukou ředitele školy
 • Jednotlivé části projektu byly nafoceny a jejich výsledky prezentovány v místních médiích, ve výroční zprávě školy, na školních a třídních nástěnkách

2. Vyhlášení projektu Floristika pro školní rok 2009/2010

 • Vyvěšení projektu na školní nástěnce a ve třídách
 • Informace v jednotlivých třídách

3. Akce konané v rámci projektu ve školním roce 2009/2010

 • Jihomoravské dožínky Brno 3.–5. 9. 2009 Brno, BVV

Žáci III. ročníku připravili vazačské výrobky pro výzdobu expozice školy.

 • Výstava Zahrada Moravy 10.–12. 9. 2009 Znojmo

Žáci se podíleli na vytvoření školní kompozice a současně zajišťovali floristickou úpravu a aranžování celé výstavy pod vedením svých učitelů. Žáci I. ročníku vykonávali přípravné práce, žáci II. a III. ročníku připravovali výstavní kompozice formou skupinové práce.

 • Květinové šperky 5.–6. 11. 2009 Znojmo, budova školy

Žáci II. a III. ročníku soutěžili ve výrobě květinových šperků. Úkolem žáků bylo navrhnout a vytvořit soupravu květinových šperků složenou min. ze 2 částí, např. korsáž a diadém, náušnice a náhrdelník… Ke zhotovení bylo třeba použít min. 1 živý květ nebo květy a zajistit jejich trvanlivost na min. 24 hodin.

Zhotovené exponáty byly součásti výzdoby školy v době konání akce Prezentace středních škol.

 • Vánoce v teple domova 10.–18. 12. 2009 Znojmo, budova školy

Tradiční vánoční výstava vazačských a aranžérských prací byla další soutěží části projektu Floristika. Soutěž ve vytvoření vánočních aranžmá byla určena žákům všech tří ročníků oboru Zahradník. Zadání úkolů proběhlo 25. 11. 2009 a bylo přizpůsobeno dosavadním znalostem a dovednostem žáků, které získali za dobu studia.

1. ročník – Přízdoba dárku pod vánoční stromeček formou individuální práce;

2. ročník – Vánoční věneček (na položení nebo pověšení) formou individuální práce;

3. ročník – Vánoční stromeček a výzdoba bytového interiéru formou individuální práce.

Na zvolení vlastního tématu a přípravu vlastního materiálu využili žáci cca 2 týdny. Zhotovení kompozic a prací žáci prováděli v rámci projektové výuky na odborném výcviku 9. 12. 2009 v 6 –7hodinové pracovní době. Na závěr pracovní doby žáci své kompozice a aranžmá umístili na zvolené místo v budově školy, kde se výstava uskutečnila. Po instalaci výrobků komise vyhodnotila jednotlivé práce a vydala výsledky soutěže. 10. 12. 2009 byla výstava zpřístupněna v Den otevřených dveří, 11. 12. 2009 v odpoledních hodinách byla slavnostně zahájena. Na otevření výstavy se zúčastnili žáci – tvůrci výstavy, představitelé školy a školské rady, zástupci města a médií. Výstava byla přístupná pro veřejnost každý pracovní den od 8.00 do 15.00 hodin do 18. 12. 2009. Ocenění autorům nejlepších prací bylo předáno na školní besídce.

 • Vítání jara 18. 3. až 12. 4. 2010 Jihomoravské muzeum ve Znojmě

Tradiční výstava vazačských a aranžérských prací s velikonoční tematikou byla další soutěžní částí projektu. Soutěž byla opět určena žákům všech tří ročníků a náročnost témat byla přizpůsobena době studia. Zadání témat žáci obdrželi 8. 3. 2010. Úkolem bylo zhotovit daný typ aranžmá a velikonoční motivy.

1. ročník – Vypichovaná miska formou individuální práce

2. ročník a 3. ročník – Velikonoční vazba do prostoru, min. rozměr 0,75 x 1 m

Vlastní zhotovení žáci prováděli na odborném výcviku v rámci 6–7hodinové pracovní doby dne 17. 3. 2010. Čas mezi zadáním a zhotovením prací žáci využili pro studium odborné literatury, např. časopisu Floristika, vyhledávání na www. stránkách. V této době také vykonávali přípravné práce, např. přirychlování dřevin a květin, přípravu konstrukcí, přípravu doplňkového materiálu, např. kraslic. Na závěr pracovní doby byly práce instalovány svými autory do Křížové chodby Jihomoravského muzea ve Znojmě, kde se staly součástí výstavy Svátky jara. Po konečném umístění prací provedla komise hodnocení a vyhlásila výsledky soutěže. Autoři nejlepších kompozic a prací byly odměněni diplomem a věcnou cenou. Výstava byla slavnostně zahájena představiteli muzea, školy a města 18. 3. 2010. Vernisáže se zúčastnili žáci-autoři prací a patřil jim velký potlesk a obdiv všech návštěvníků.

Výstava byla přístupná v době otevíracích hodin Jihomoravského muzea.

 • Předváděcí seminář floristických odborníků 5. 5. 2010 Budova školy

Seminář se uskutečnil 5. 5. 2010 v době projektové výuky v hodinách teoretického vyučování a odborného výcviku všech ročníků oboru Zahradník. Jednalo se o blok 4 hodin, na kterých p. Valenta – odborník florista, předvedl různé typy svatebních kytic a techniku vazby.

 • Absolventské práce 20. 5. 2010 Znojmo, budova školy – exteriéry

Projektový den spojený s výstavou absolventských prací se uskutečnil již 5. rokem. Je určen žákům druhého a třetího ročníku. Žáci prvního ročníku se tohoto projektového dne zúčastňují jako pozorovatelé a posuzovatelé. Zhotovení absolventských prací a jejich výstava je vyvrcholením estetické výchovy, odborného floristického vzdělávání žáků zahradnického oboru a také cílovou metou celoročního projektu Floristika. Cílem je představit tvůrčí schopnosti a dovednosti žáků oboru Zahradník a jejich floristický vývoj v průběhu studia.

S obsahem projektového dne byli žáci seznámeni 5. 5. 2010 na předváděcím semináři. Úkolem bylo zhotovit prostorovou kompozici nebo vazačskou práci na libovolné téma, technikou, kterou žáci nacvičovali v průběhu studia. Výběr tématu a formu práce žáci konzultovali mezi sebou a se svými vyučujícími. V rámci přípravy se žáci inspirovali v literatuře, na internetu, v odborných časopisech, popř. konzultovali s jinými odborníky z oboru floristika. V přípravném období si vybrali a připravili vhodný rostlinný a doplňkový materiál. Zvolené téma a formu práce si žáci mohli prakticky vyzkoušet ve svém volném čase.

Základem praktické činnosti byla individuální samostatná tvůrčí práce.

20. 5. 2010 žáci pracovali na svých kompozicích ve stanovené limitu 6 hodin (včetně umístění na výstavní plochu). V této době vykonávali floristickou činnost samostatně, bez pomoci a konzultací.

Výstava absolventských prací byla pro ostatní žáky školy a širokou veřejnost otevřena 20. 5. 2010 ve 13.00 hodin. Plakáty oznamující výstavu vytvořili sami žáci třetího ročníku a umístili je na nástěnky ve škole a veřejná místa 17. 5. 2010.

Žáci 1. ročníku se v průběhu dne zúčastňovali zhotovování prací.

Všichni žáci oboru Zahradník (1. až 3. ročník) po zahájení výstavu společně prošli a hodnotili jednotlivé kompozice. Hodnocení bylo zaměřeno na techniku práce, výběr materiálu a umístění a stabilitu vazeb a aranžmá. Současně bylo přihlíženo na samostatnost a kreativitu.

Vytvořené práce byly nafoceny a fotografie byly umístěny na webové stránky školy a na nástěnky oboru Zahradník.

4. Vyhodnocení projektu Floristika za školní rok 2009/2010

Celoroční projekt byl žáky vyhodnocen po vykonání absolventských prací. Žáci měli možnost zhodnotit své dovednosti a znalosti a jejich vývoj v průběhu studijného roku. Dále hodnotili náplň a formu projektu pomocí dotazníku. Tyto závěry pomohou při plánování další floristické činnosti.

Učitelé teorie a odborného výcviku vyhodnotí průběh a význam projektu na poslední schůzi předmětové komise koncem června 2010. Závěry budou využity pro plánování projektové výuky ve školním roce 2010/2011.

 

Výsledky

Dlouhodobý projekt Floristika již po dobu pěti let, kdy jsme s jeho realizací začali, splňuje stanovené cíle. I v době, kdy přecházíme na výuku podle ŠVP, je pro učitele i pro žáky zajímavým a žádaným doplněním klasické výuky. Projektová výuka je využívána jako jedna z metod výuky, která je zanesena do ŠVP.

Každý rok přináší v průběhu projektu a při jeho hodnocení nové postřehy a nápady, které využíváme v dalších letech. Od počátku před pěti lety se zvýšil počet soutěží a výstav, zlepšilo se zapojení žáků a jejich zájem o floristickou činnost a jako novinku jsme v letošním roce zařadili předváděcí semináře floristických odborníků. Počet odborných seminářů bychom chtěli v příštím roce zvýšit, zaměřit se na trendy ve vazačství a aranžování a jejich náplň přizpůsobit přáním žáků.

Do hodnocení projektu jsme přidali prvky sebehodnocení a také vlastní hodnocení projektové výuky žáky pomocí dotazníků. Jejich postřehy nám pomáhají v plánování další činnosti.

Z dotazníků vyplývá, že vazačství a aranžování je oblíbenou činností, kterou většina žáků vnímá jako možnost seberealizace, sebeuplatnění a rozvoje svých dovedností a schopností. I žáci, kteří nemají výrazný talent, nacházejí v zadaných tématech možnost, jak se zdokonalovat a rozvíjet.

Velkým kladem probíhajícího projektu je prezentace oboru Zahradník a naší školy v očích veřejnosti. Tradiční výstavy např. vánoční nebo velikonoční jsou platnou součástí kulturního života ve Znojmě a jejich návštěvnost neustále stoupá.


Nutné pomůcky a prostředky

Příprava tvůrčí činnosti: literatura – časopis Floristika, internet, nástěnky školy a oboru zahradník.

Realizace tvůrčí činnosti: rostlinný materiál, doplňkový materiál, zahradnické nářadí, nádoby pro aranžování, aranžovací hmota, stojany, pracovna, prostor pro umístění prací.

Vyhodnocení dílčích částí projektu: internetové stránky školy pro prezentaci fotografií a slovní hodnocení, nástěnky pro oznámení výsledků soutěží, odměny za umístění v soutěžích – věcné ceny a diplomy.

 

Použitá literatura a zdroje

Školní vzdělávací program oboru 41-52-H/01 Zahradník SOŠ a SOU, Znojmo, Dvořákova 19

Učební osnovy oboru 41-52-H/001 Zahradník

Časopis Floristika

Internet

Vlastní zkušenosti žáků

Konzultace se specialisty – floristy

 

Přílohy:

Fotografie č. 1 Tvůrčí činnost žáků v rámci projektu

Fotografie č. 2 Výstava absolventských prací

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky