Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Za plemeny koní: Samostatná tvorba prezentací

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; průřezové téma: Informační a komunikační technologie  

Autor: Ing. Jiří Mlateček

Škola: Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují, Husovo náměstí 1218, 549 01

 

Aplikované průřezové téma: Informační a komunikační technologie

 

Anotace

Žáci vytvářejí prezentace o jednotlivých plemenech koní chovaných v ČR, které charakterizují po stránce vzhledu i využití. Základní myšlenkou projektu je naučit žáky pracovat s informacemi, v tomto případě o plemenech koní, které za pomoci prostředků informačních a komunikačních technologií prezentují ostatním žákům. Cílem je naučit žáky samostatně vyhledávat a hodnotit odborné informace na Internetu, v odborných časopisech (např. časopis Farmář, Zemědělec) a knihách (atlasy, encyklopedie), dále tyto informace zpracovávat a prezentovat ostatním žákům.

 

Vyučovací předmět: chov koní

 

Obor vzdělání a ročník: 41-51-H/01 Zemědělec-farmář, 1. ročník; je možné realizovat ve všech zemědělských oborech vzdělání

 

Rozvíjené klíčové kompetence:

-          kompetence k učení,

-          kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií,

-          komunikativní kompetence.

 

Realizace

Aktivita je zařazena do tématu Plemenitba koní ve vyučovacím předmětu chov koní, který vychází z okruhu Chov zvířat RVP 41-51-H/01 Zemědělec – farmář. V tomto tématu se žáci seznamují s plemeny koní chovanými v České republice. Tato plemena mají charakterizovat po stránce exteriérové i z pohledu využití (např. sportovní ježdění, vozatajství, práce v lese atd.). Učitel žáky seznámí s pojmy plemeno, plemenitba, vývojová řada koní. Na příkladu jednoho plemene ukáže žákům způsob prezentace – popis exteriéru, plemenný standard, možné barevné rázy, využití a rozšíření plemene. Poté uvede přehled plemen chovaných v České republice a zadá žákům jednotlivá plemena. Žáci si následně vyhledají k plemenům potřebné údaje z Internetu, odborných časopisů, případně z rozhovoru s chovatelem koní. Učitel organizuje a řídí výuku tak, aby k plnění vzdělávacích cílů docházelo především prostřednictvím vlastních poznávacích činností žáků. Doporučuje odbornou literaturu, odkazy na internetu atd. Vyučující žáky upozorní na pravidla tvorby elektronické prezentace (https://www.uspesnaprezentace.cz/tvorba-prezentace/ms-powerpoint/pravidla-pro-tvorbu-snimku/). Po vyhledání údajů o plemenech žáci vypracují prezentaci, kterou předvedou ostatním. Po každé prezentaci následuje diskuse. Závěrem této aktivity je ucelený přehled plemen koní, který si žáci s pomocí učitele vytvořili.

 

Nutné pomůcky a prostředky: PC s příslušným programovým vybavením, přístup na internet, knihy a časopisy s plemeny koní

 

Metody a formy práce: problémová, projektová

 

Reflexe PDP

Žáci se zapojili do projektu s nadšením. Uvědomili si nutnost získávání informací z různých zdrojů, naučili se tyto informace zpracovávat a prezentovat ostatním.

 

Hodnocení

Prezentace hodnotil vyučující společně se žáky podle předem stanovených kritérií: dodržení pravidel pro tvorbu elektronické prezentace, dodržení zadání, grafické zpracování, nápaditost, schopnost reakce na otázky, plynulost ústního projevu, slovní zásoba, řeč těla, oční kontakt. Vyučující ohodnotil výsledek slovně a příslušnou známkou.

 

Použitá literatura a zdroje:

  • Navrátil, P.: Počítačová grafika a multimédia. Computer Media s.r.o., 2007, 112 s., ISBN 80-86686-77-
  • www.uspesnaprezentace.cz

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky