Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Výmalba vnitřních prostor FOD – Klokánek – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se soviálními partnery; žákovský projekt: Odborný; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti  

Autor/autoři: Jaroslav Klát, akademický malíř, vyučující užité malby

Škola: Soukromá střední umělecká škola designu, s.r.o., Laudova 10/1024, Praha 6 – Řepy

 

Uplatnění projektu:

 • obor vzdělání: 82-41-M/001 Užitá malba
 • ročník: 2., 3. a 4. ročník (celkem 10–15 žáků)
 • oblast/oblasti vzdělávání: odborné oblasti kurikula, estetické vzdělávání, společenskovědní vzdělávání
 • základní vyučovací předmět; příp. mezipředmětové vztahy: praktická cvičení, navrhování; mezipředmětové vztahy k výchově k občanství a k dalším předmětům odborné složky kurikula


Cíle projektu (základní idea/záměr žákovského projektu):

Hlavní myšlenkou projektu je nové estetické zhodnocení vnitřních prostor Klokánku, navození dojmu živé pohody a příjemného rozpoložení pro děti v obtížné a neradostné situaci. Ústředním motivem nástěnných maleb jsou zvířata v tropickém pralese, prolínající se navzájem i s okolním prostorem v harmonicky uspořádané kompozici celku i jednotlivých polí. Malby budou komponovány relativně bezproblémově, pro děti čitelně, nikoliv však infantilně. Půjde o transformaci důvěrných scén do jakési kouzelné země radostných barev a „laskavých“ exotických tvarů, vycházejících z čisté imaginace svých tvůrců.

 

Specifické cíle:

 • Rozvoj odborných kompetencí žáků v oblasti užité malby: aplikace pravidel kompozičního řešení obrazové plochy (jakési skryté geometrie obrazu), zvláště se zřetelem pro její velkorysost – monumentalitu v souladu s povahou úlohy. Budování objemů a prostorových vztahů prostřednictvím hierarchie barevných, respektive světelných vztahů: vztahy teplých a studených, aktivních a neutrálních, vztahy doplňkových dvojic barev. Tříbení smyslu pro proporční stylizaci zobrazovaných elementů, z ní vyplývající stylistická koherence jako základní předpoklad jednotného vyznění celku.
 • Rozvoj osobnostních a sociálních kompetencí ve smyslu schopnosti vcítění se do pocitů dětí – klientů Klokánku a ve smyslu vzniku postoje přispět výtvarnou prací k tomu, aby se děti cítily co nejlépe (prosociální jednání – udělat pro jiné něco dobrého bez nároku na odměnu, což je jeden z významných cílů etické výchovy).


Anotace:

Žákovský projekt má za úkol vymalovat FOD – Klokánek, zařízení v Praze 8, a to tak, aby se v něm děti cítily uvolněně a dobře. Ústředním motivem malby jsou zvířata v tropickém pralese. Práci vykonává 10–15 žáků pod vedením učitele užité malby. Během realizace projektu jsou rozvíjeny odborné kompetence žáků i kompetence klíčové, a to zejména v oblasti osobnostní, sociální a etické výchovy.


Klíčová slova:

děti - klienti Klokánku, užitá malba, přípravné kresebné studie, úprava stěn, kresba uhlem, barvy, exotické tvary, abstrakce, monumentální kompoziční řešení, podmalba, fixace uhlové podkresby, abstrahizace, stylizace, simplifikace forem, kontrasty komplementárních barevných dvojic, africká krajina, džungle, savana; akrylové barvy.

 

Typ projektu:

 • délka realizace: zhruba půl roku
 • dle počtu zúčastněných: 10–15 žáků
 • dle místa realizace: prostoty FOD – Klokánek, škola – předběžné i průběžné a následné konzultace příprav i průběhu práce; pouze přípravné kresebné studie či průpravné skicy precizují některé iluzionisticky podané detaily během realizace samotné.

 

Výstup projektu:

 • vymalování zařízení FOD – Klokánek
 • fotografická dokumentace výmalby a jejího slavnostního předání; součástí slavnostního předání jsou podpisy autorů pod jejich prací; případně kulturní – hudební program (dětské vystoupení)

 

Obsah projektu:

 1. Seznámení s posláním FOD – Klokánku a s jeho prostorami, motivace žáků: společná návštěva participantů a vedoucího pedagoga v prostorách FOD – Klokánek a konzultace přímo na místě.
 2. Vytvoření plánu realizace tohoto žákovského projektu. Rozdělení žáků do skupin po 2 až 3. Přidělení plochy ze stěn každému z participantů.
 3. Provedení přípravných kresebných studií s konzultacemi s vedoucím projektu.
 4. Použití akrylátového nátěru – šepsu (pružný a rychleschnoucí) na stěny jako podkladu. Po zaschnutí (nejlépe příští den) úhlová rozkresba, po dokončení ji odizolovat od příští barevné vrstvy fixováním (PV – fixativy), nanášení vrstev akrylových barev – rychleschnoucí, ředitelné vodou; podmalba z neutrálních tónů k postupné gradaci výraznějších, svítivějších tónů. Dbát na jednotné vyznění celku.
 5. Slavnostní předání výmalby.

 

Realizace a organizační zajištění projektu:

Realizace projektu se uskuteční v prvním pololetí školního roku 2010/11 (přípravné návrhy vznikly již na konci předcházejícího školního roku). Žáci budou pracovat ve skupinách (2–3 žáci) podle předem připraveného harmonogramu v pravidelně se střídajících časových úsecích. Tato práce bude alternovat s jejich ateliérovou výukou, do níž realizace projektu ostatně spadá.

Předání zhotovené malby bude spojeno se slavnostním aktem v prostorách FOD – Klokánek v Praze 8 – vernisáží, při které se počítá s účastí významných osobností z dané oblasti, pozvaných zástupců tisku a dalších masových médií. Fotografická dokumentace celé výmalby i slavnostního předání bude zveřejněna na webových stránkách školy s příslušným doprovodným textem.


Nutné prostředky pro řešení projektu:

podkladové nátěry (akrylátový šeps), akrylové barvy, štětce, palety, uhle

 

Vyhodnocení výsledků a hodnocení žáků:

Kvalita výkonu jednotlivých žáků bude hodnocena a stane se součástí pololetní klasifikace příslušných vyučovacích předmětů, tj. praktických cvičení a navrhování.

 

Použitá literatura a jiné zdroje:

 • pro řešitele projektu (pro žáky): Literatura a jiné zdroje pro žáky se nedají přesně specifikovat. Jde spíše o konvolut ukázek fotografií, náčrtů a rytin tropických zvířat, africké krajiny či artefaktů tribální kultury (povědomí příslušnosti ke kmeni). Dále ukázky ilustrací knih pro děti většinou domácí provenience, ukázky reprodukcí děl malířů moderní monumentální malby (případně i nástěnné): Léger, Picasso, Gauguin, Kokoschka, zejména Franc Mare (německý expresionistický malíř zobrazující ve své tvorbě motivy zvířat);
 • Autorem projektu při jeho přípravě nebyla použita žádná literatura.

 

Reflexe projektu (co se dělo, jaký to má význam):

Tento žákovský projekt rozvíjí řadu odborných kompetencí žáků a také jejich kompetence klíčové, zejména v oblasti sociální a osobnostní výchovy; týká se i občanských kompetencí, a to ve smyslu veřejné angažovanosti – práce pro jiné, pro dobré pocity dětí v prostředí, které je po výmalbě radostné, plné optimistických barev a zajímavých srozumitelných tvarů, jež nejsou pouhou dekorací nebo neživým schématem.


Komentář:

Projekt se dá po patřičných úpravách aplikovat v jiných uměleckých oborech, všude tam, kde mohou žáci svým uměleckým projevem přinést jiným lidem hezký zážitek nebo zpříjemnit jejich prostředí.

 

 

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky