Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Výběr a motivace týmu pro tvorbu ŠVP

Příklad dobré praxe; téma: Řízení školy, tvorba ŠVP    

Škola: VOŠ a SPŠ Varnsdorf

 

 

Budova01_VOS_001.jpgProtože management školy má provést kvalifikovaný výběr týmu pro tvorbu ŠVP, je velmi důležité najit nejvhodnější způsob, jak motivovat pedagoga. Pedagogové musí pracovat tak, že se u nich rozvíjejí klíčové kompetence k řešení problémů, kompetence sociální a personální, kompetence k učení a kompetence komunikativní, důležité pro týmovou práci.

Pedagogičtí pracovníci, kteří mají efektivně plnit své role v týmu, mají různorodé funkce - ředitel, zástupce ředitele, předsedové předmětových komisí, garanti vzdělávacích programů, vedoucí poradních orgánů ředitele školy apod. Kvalifikované složení týmů je prvním, zásadním předpokladem pro dosažení týmové spolupráce, která si zaslouží ocenění. Východiskem pro výběr členů týmu a jejich funkcí bylo jak vertikální, tak i horizontální zastoupení. Jedna část týmu měla za úkol přípravu všeobecně vzdělávací oblasti, druhá část odbornou oblast ŠVP, třetí část týmu byla složena ze členů managementu školy a měla funkci rozhodovací. Za klíčový bod pro tvorbu ŠVP považuji výběr a motivaci pedagogických pracovníků s cílem vytvoření výkonného, efektivního a profesionálního týmu.

Tým na naší škole byl sestaven následovně:

 

1. Koordinátor – ředitel školy

2. Vedoucí týmů – zástupce ředitele pro organizaci a metodiku výuky

3. Vedoucí podtýmů – garanti za vzdělávací program (vertikální pojetí)

 

· Elektrotechnika

· Strojírenství

· Technické lyceum

 

4. Členové podtýmů – předsedové předmětových komisí (horizontální pojetí)

 

· Humanitní předměty

· Přírodovědné předměty

· Odborné předměty

 

5. Garant ICT – koordinátor ICT

6. Administrativní pracovník – asistentka ředitele

 

Za velmi důležité považuji stanovit rámcový popis činnosti jednotlivých členů týmu pro tvorbu ŠVP (obdoba popisu pracovních činností zaměstnanců).

 

Motivaci týmu na naší škole jsme pojali dle následujících kritérií:

 

1. Dát možnost jednotlivým členům týmu na seberealizaci

2. Vybavit každého člena týmu odbornou literaturou v dané oblasti dle vlastního výběru

3. Vybavit každého člena týmu služebním notebookem a dataprojektorem

4. Umožnit každému členu týmu neomezený přístup na internet ve škole a dle možností i doma

5. Finančně zvýhodnit členy týmu formou mimořádných odměn

6. Začlenit tvorbu a ověřování ŠVP do projektu financovaného ESF a finančně zvýhodnit jednotlivé členy na základě DPP

7. Přehodnotit náplň činností v rámci přípravy na přímou vyučovací činnost, osvobodit členy týmu od méně náročných aktivit na úkor koncepčních činností

8. Vytvořit týmu vhodné sociální klima na škole dotované z FKSP

9. Umožnit jednotlivým členům publicitu a prezentaci vlastních zkušeností v médiích i v rámci různých seminářů a přednášek

10. Prezentovat přínos jednotlivých členů týmu v rámci porad pedagogických pracovníků včetně veřejného ocenění ředitelem školy

 

 

Finanční prostředky na realizaci výše uvedených motivačních možností byly použity z:

 

· výnosů SIPVZ (projekty, školení apod.)

· výnosů doplňkové činnosti (školení apod.)

· realizovaných projektů ESF (např. Internet – datová síť, Centrum celoživotního vzdělávání, UNIV apod.)

· fondu odměn

· dohod o provedení práce

· PILOTU S apod.

 

Dále bych rád specifikoval bod č. 7, tzn. přehodnocení náplně činností v rámci přípravy na přímou vyučovací činnost, osvobodit členy týmu od méně náročných činností na úkor těch koncepčních. Celkem jsme rozvrhli náplň nepřímé činnosti do 33 aktivit.

 

Pracovní náplň učitelů v nepřímé vyučovací a výchovné činnosti

 

 1. Příprava na vyučování
 2. Třídnictví
  • Počet tříd
  • Organizace třídních schůzek
  • Třídnické hodiny
  • Spolupráce s rodiči a vychovateli
 3. Náhradní třídní
 4. Zavádějící učitel
 5. Účast na poradách

· Vedení školy se zaměstnanci

· Pedagogických radách

· Klasifikačních poradách

· Poradách učitelů

· Poradách dle pokynů ředitele a zástupce ředitele

· Školské rady

· Žákovské samosprávy

· Poradách zástupců RR

 1. Dozory
  • V budově
  • Mezi budovami
  • Seznamovací kurzy, LVVZ, STK, exkurze apod.
 2. Suplování
  • Placené
  • Dozorované
 3. Rozpis suplování
 4. Péče o neprospívající žáky
 5. Péče o nadané žáky
 6. Předmětové a metodické komise
  • Předseda
  • Člen
  • Správce nástěnky PK a MK
 7. Koordinátor ICT
  • Tvorba plánu ICT
  • Plán a realizace nákupu UP
 8. Správcovství učeben
  • Vymáhání školních protokolů
 9. Účast na projektech
  • Pilot S
  • Univ
  • Tovp
  • Sipvz
  • Investiční
  • OPRLZ
  • SROP
  • další
 10. Školení interní v rámci DVPP
  • BOZP, PO, CO
  • Sipvz
  • El. způsobilost
  • Jazyky
  • apod.
 11. Vedení akademie
  • Autodesk
  • Cisco
 12. Péče o svěřené prostředky
  • Odborné učebny
  • Laboratoře
  • Tělocvičny
 13. Příprava na vyučování
  • Celkový počet předmětů
  • Předměty maturitní a k absolutoriu
  • Žákohodiny
 14. Příprava a účast na školních akcích
  • Burzy SŠ
  • Den otevřených dveří
  • Kroužky
  • Soutěže
  • SOČ
  • STK
  • LVVZ
  • Seznamovací kurzy
  • Exkurze
 15. Člen poradního orgánu ŘŠ
  • Výchovná komise
  • Výchovné poradenství
  • Předseda PK
  • Školní psycholog
  • Komise pro přijímací řízení
  • Komise pro el. způsobilost
  • Inventarizační komise
  • Komise pro veřejné prověrky
  • Komise pro odškodňování úrazů
 16. Pedagogická tvořivost
  • Tvorba učebnic a učebních dokumentů
  • Tvorba učebních pomůcek
  • Tvorba e–learningu
  • Výzdoba školy
 17. Tvorba maturitních otázek a otázek k absolutoriu
  • Počet předmětů
 18. Učitel u MZ a ABS
  • Zkoušející
  • Přísedící
 19. Oprava PMZ a písemných zkoušek
 20. Oprava testů Cermat, Scio apod.
 21. Konzultant a oponent
 22. Opravy větších písemných prací
 23. Předseda a místopředseda MZ a ABS
 24. Přínos v doplňkové hospodářské činnosti
 25. Účast na evaluaci a autoevaluaci školy
 26. Samostudium pro potřeby školy
 27. Účast na DVPP
 28. Prezentace školy na veřejnosti
  • V médiích
  • Burzách
  • Před odbornou veřejností
  • Na webu školy

 

Smyslem je zaměstnat všechny členy pedagogického sboru rovnoměrně, ale ne tak, že všichni mají stejný počet dozorů apod. Členové týmu pro tvorbu ŠVP se věnují především činnostem, které jsem v textu podtrhl. Ostatní kolegové se věnují méně koncepčně náročným činnostem. Vytvořil se tak časový prostor pro koncepční práci, což se v praxi osvědčilo.

 

Ing. Bc. Jan Hodničák, ředitel VOŠ a SPŠ Varnsdorf, koordinátor PILOTU S, hodnicak@vosvdf_cz

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky