Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Vedení zakázkového krejčovství

Příkad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; žákovský projekt: Odborný; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti  

Autor: Růžena Hynková

Škola: SOŠ a SOU Podbořany, Kpt. Jaroše 862, 441 28 Podbořany

 

Klíčová slova

Krejčí, projekty, zakázkové krejčovství

 

Stručná anotace

Příklad dobré praxe se týká oboru vzdělání krejčí. Žákyně jsou během praktické výuky   zapojeny do příprav soutěží, přehlídek a projektů. Cílem je připravit děvčata na samostatné navrhování oděvů, zpracování a modelování střihů, vypracování oděvů, vedení dokumentace jako příprava pro otevření vlastního krejčovství.


Kontext

Výuka praktického vyučování probíhá na odloučeném pracovišti SOŠ a SOU Podbořany – zakázkové krejčovství. Žáci se účastní různých krajských i celostátních soutěží zručnosti a projektů, jako např. Poznávejme se navzájem, Co všechno dokážeme, aneb pomozme druhým.  Dále spolupracujeme s Domovem seniorů a se Speciální logopedickou a praktickou školou v Žatci a Dětským domovem.

 

Cíle

Cílem těchto aktivit je vtáhnout žákyně do procesu výuky tak, aby se samy podílely na výše uvedených aktivitách, připravit jim podmínky pro seberealizaci, naučit je jednání se zákazníkem – umět mu poradit při výběru vhodného oděvu v návaznosti na jeho proporce, poradit mu s výběrem materiálu a barvy. Rovněž pomoci handicapovaným lidem – seznámit se s jejich životem, vcítit se do jejich pocitů a pomoci jim při výuce. Zároveň pochopit, že tito lidé mají podobné problémy a radosti jako „zdraví“ lidé, že mohou být stejně šikovní jako naše žákyně.

 

Realizace

Průběh výuky se připravuje zhruba půl roku dopředu – příprava harmonogramu na učební rok. Ve školním roce 2010/2011 byl harmonogram následující:

Příprava módní přehlídky plesových a společenských šatů v Křížově vile v Žatci určená veřejnosti – říjen 2010

Příprava módní přehlídky ve Speciální škole v Žatci a v Domově seniorů v Podbořanech – prosinec 2010

Příprava na Celostátní soutěž zručnosti na odloučeném pracovišti SOŠ a SOU Podbořany v Žatci – březen 2011

Příprava na soutěž „ Magický rej krásných čarodějnic“ v SOU Litvínov – Hamr- duben 2011.

Příprava na módní přehlídky – téma pro školní rok 2010/2011 jsou plesové a svatební šaty. Děvčata si musí připravit návrhy vhodných modelů tak, aby jednotlivé modely na sebe navazovaly. Po schválení návrhů modelů si vyberou vhodný základní materiál a drobnou technickou přípravu. V této fázi začíná vlastní šití modelů – příprava střihů, stříhání a šití. Zhotovením modelů však nekončí příprava na připravované akce. Je nutné připravit choreografii, přizpůsobit ji prostorám, kde bude přehlídka probíhat. Tuto část děvčata nacvičují v rámci kroužku.

Příprava na „Celostátní soutěž zručnosti“ – soutěže se zúčastní 1 družstvo složené ze dvou žákyň. Do přípravy se zapojí všechny žákyně. Na zahájení učebního dne se žákyně seznámí s úkolem učebního dne, převezmou materiál. Učitelka odborného výcviku předvede operaci, žákyně si vyzkouší ušití vzorníku pod kontrolou učitelky, která upozorní na nedostatky a nevhodné pracovní postupy. Následuje samostatné vypracování vzorníku. Samostatnou práci opět podrobíme kontrole a rozboru chyb. Tímto způsobem se zopakují případné soutěžní úkoly. Proběhne místní soutěž, 2 vítězné žákyně se zúčastní soutěže celostátní, která je organizovaná na našem odloučeném pracovišti.

Příprava na soutěž „ Magický rej krásných čarodějnic“ v SOU Litvínov – Hamr. Tato soutěž je zaměřena na šití modelů na dané téma, které vyhlásí SOU Litvínov –Hamr.  V loňském roce se jednalo o vypracování modelů na party show. Návrhy modelů na zadané téma si opět žákyně navrhnou a vypracují sami,  ty musí navazovat  na sebe nejen  střihově, ale i barevně. Během vlastního šití je nutné připravit i choreografii, vyzkoušet si účesy a můžeme odjet bojovat o přední umístění.

Kromě těchto aktivit máme na odloučeném pracovišti zakázkové krejčovství a žákyně zvládají šití oděvů a opravy oděvů podle požadavku zákazníků. Žákyně přijímají zakázky, pod dohledem učitelky se snaží poradit zákazníkovi při výběru vhodného modelu, učí se samostatnému jednání se zákazníkem, měření zákazníka, doporučují různé úpravy oděvů. Jsou vedeni k samostatnosti.

V předchozích letech jsme se zapojili do aktivity podpořené z programu Make a Connection / Připoj se, společného programu Nadace rozvoje občanské společnosti a společnosti Nokia/ . O této aktivitě jsme se dozvěděli z internetu, žákyně vypracovaly projekt Poznávejme se navzájem , který se zabýval  spoluprací žáků učebního oboru krejčí ze SOŠ a SOU Podbořany a handicapovanými uživateli zařízení Kamarád Lorm v Žatci. Účastnice projektu ušily modely na téma vycházkové oděvy a masky na maškarní ples – opět se jednalo o samostatný výběr modelů. Spolupráce spočívala v tom, že  naše žákyně ušily modely a uživatelé Lormu k nim připravili doplňky, šperky a masky.  Závěr tohoto projektu proběhl v Křížově vile v Žatci na společné vernisáži a módní přehlídce.

Rovněž projekt Co všechno dokážeme – aneb pomozme druhým byl založen na spolupráci dětí z Dětského domova v Žatci a handicapovaných dětí ze zařízení Kamarád Lorm. Naše děvčata si připravila vycházkové a společenské modely. Děti z dětského domova a děti z Lormu předvedly scénky a zazpívaly. Celý závěr projektu proběhl v městském divadle v Žatci.

Výsledky

V těchto aktivitách se žákyně kromě plnění učebních osnov učí samostatně pracovat v zakázkovém krejčovství, učí se komunikovat se zákazníkem – pomoci mu s návrhem modelu, materiálu, barvy i střihu, vést dokumentaci související s přijímáním a odevzdáváním zakázek.

Velkým přínosem je rovněž zapojení do projektů, které souvisí nejenom s navrhováním a šitím oděvů, ale se společným soužitím „zdravých“ a  handicapovaných spoluobčanů.

Naše děvčata zjistila, že jejich radosti i starosti jsou podobné jako jejich. Že tito lidé jsou bezprostřední, vděční za každé milé slovo a pomoci jim by mělo být povinností nás všech.

U projektu „Poznávejme se navzájem“ si  žákyně  vyzkoušely přípravu a podání vlastního projektu, který byl podpořený z programu Make a Connection / Připoj se, společného programu Nadace rozvoje občanské společnosti a společnosti Nokia/ . Zpracováním návrhu projektu zaujaly nadaci natolik, že získaly grant ve výši 23500,- Kč a v závěrečné zprávě společnosti byla činnost našich děvčat hodnocena kladně.

Závěr:

V průběhu výše uvedených činností žákyně postupně měnily své chování vůči handicapovaným lidem.   Získávají odborné znalosti ve svém oboru a jsou připravovány na vedení malé provozovny.

 

Nutné pomůcky a prostředky

Standardní pomůcky a materiály pro krejčovskou činnost.


 

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky