Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Vedeme si firmu

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; žákovský projekt; průřezové téma: Člověk a svět práce  

Autor/autoři: Helga Jouglová – ekonomické předměty

Škola: Střední škola technická AGC, a. s. Teplice, Rooseveltovo nám. 5, 415 03 TEPLICE

www.skola-agc.cz

 

Uplatnění projektu:

 • obor vzdělání: 63- 41-M/01 Ekonomika a podnikání

v příslušné škole byl projekt uplatněn ve vazbě na ŠVP Management obchodu

 • ročník: 2
 • oblast/oblasti vzdělávání: jazykové vzdělávání a komunikace, společenskovědní vzdělávání, vzdělávání v ICT, ekonomika, obchodní činnost, komunikace
 • základní vyučovací předmět; příp. mezipředmětové vztahy: obchodní korespondence a administrativa, praxe, management, ekonomika, právo. Dle zaměření lze v úpravách projekt využít rovněž v předmětech vyplývajících ze ŠVP: cestovní ruch a bankovnictví

 

Cíle projektu (základní idea/záměr žákovského projektu):

Zábavnou formou připravovat žáky k výkonu profese ve firemním prostředí. Prakticky procvičovat písemnosti a další pracovní úkony spojené s typickými a obchodními podnikovými činnostmi.

Rozvíjet dovednosti vědomosti a schopnosti žáků:

 • spolurozhodovat o chodu firmy/podniku, podílet se na její prosperitě;
 • pracovat v týmu, zodpovědně přijímat a plnit svěřené úkoly;
 • zpracovávat doklady související s evidencí zásob, dlouhodobého majetku, zaměstnanců, prodeje a hlavní činnosti podniku;
 • zvládat základní personální činnosti a vést podnikovou administrativu;
 • orientovat se v obchodně podnikatelských aktivitách firmy/podniku;
 • připravovat podklady pro nákup a prodej výrobků a služeb.

 

Anotace:

Projekt Vedeme si firmu je do určité míry analogický s činností fiktivních firem. Je však realizován v rámci jedné školy a lze jej modifikovat dle podmínek školy, počtu žáků i specifik ŠVP. Spočívá ve zřízení a provozu cvičného pracoviště školy, které simuluje prostředí a provoz reálné firmy. Žáci ve spolupráci s vyučujícím rozhodují o typu a činnosti firmy, o jejím personálním obsazení a podílejí se na jejím řízení včetně stanovení pravidel provozu. Každý vykonává úkoly vyplývající z jeho pracovní pozice a zpracovává k nim příslušnou firemní dokumentaci. Ta je následně prezentována a hodnocena jak individuálně, tak i jako kompletní dokumentace činnosti firmy. Mnohé z úkolů jsou provázány s návštěvami pracovišť souvisejících s chodem a typem firmy (banka, pošta, pojišťovna, prodejna, reklamní agentura, cestovní kancelář, hotel, archiv).

 

Klíčová slova:

týmová práce, provoz firmy, zpracování firemní dokumentace, praxe ve firemním prostředí

 

Typ projektu:

 • délka realizace: 1 až 3 měsíce
 • dle počtu zúčastněných: projekt může být uskutečněn jako skupinový, třídní i ročníkový
 • dle místa realizace: Jedná se převážně o školní projekt, ovšem řadu úkolů zpracovávají žáci i doma. Mimo školu mohou spolupracovat i jiné instituce, firmy či rodiče.

 

Výstupy projektu:

-   kompletní dokumentace související s činností firmy;

-   samostatné odborné práce žáků dle typu firmy,

-   nástěnka sledující vývoj a průběh projektu;

-   elektronické záznamy o činnosti firmy pod složkou dané firmy na PC, fotografie;

-   informace o činnosti firmy zveřejněné ve školním časopisu případně na webových stránkách školy.

 

Obsah projektu:

Žáci zvolí typ firmy z možností, které jim nabídne učitel. Také mohou předložit vlastní jiný návrh. V návaznosti na typ firmy určí činnosti nezbytné k zajištění jejího provozu a stanoví k nim pracovní pozice. Poté si každý vylosuje svoji pracovní pozici a plní úkoly, které z ní vyplývají. Vyučující (např. jako ředitel nebo majitel firmy) koordinuje provoz firmy a dohlíží na to, aby úkoly odpovídaly činnostem příslušného pracoviště.

Vedení firmy (vyučující) provede přijímací pohovor s novými zaměstnanci. Mezi prvními přijme sekretářku nebo asistenta a pracovníka personálního oddělení. Předvede žákům běžný průběh přijímacího pohovoru. Všichni žáci si připravují své podklady k přijímacímu pohovoru, tj. „profesní“ životopis, osobní dotazník a žádost o místo. Tyto doklady si mohou vyplnit v PC programu „Balíček“ nebo „Pojmy PEK“ a vytisknout, nebo vytvořit vlastní.

Ředitel firmy nebo jeho zástupce přiděluje úkoly jednotlivým zaměstnancům dle typu pracovních pozic, které zastávají (např. pracovník/pracovníci sekretariátu ředitele, obchodního, personálního, marketingového či reklamního oddělení, skladu, finanční účtárny, poslíček, pracovník přepážky nebo vstupní haly atd.). K jednotlivým pozicím/funkcím jsou také stanoveny kompetence určující, komu daný pracovník podléhá. Každé pracoviště je označeno tabulkou a příslušně vybaveno. Počet pracovišť určuje počet zúčastněných žáků ve skupině.

Například „Sekretariát“ je oddělené pracoviště, vybavené PC a kancelářskými potřebami (podací kniha, razítko, šanony, eurodesky apod.). Pracovník sekretariátu vede evidenci o přijaté a odeslané poště, rozděluje ji, kontroluje a předkládá k podpisu vedení firmy. Ohlašuje návštěvy, přepisuje koncepty a spolupracuje se všemi ostatními pracovišti.

Úkoly řešené na jednotlivých pracovištích jsou spojené se zpracováváním různých typů dokumentů a písemností:

Personální písemnosti

si žáci procvičují např. v rámci personálního a mzdového oddělení: zpracovávají seznam a evidenci přijatých zaměstnanců, vystavují pracovní smlouvy jednotlivým pracovníkům, stanoví platy, zabezpečují jmenování do funkcí, zpracovávají podklady související se sociálním a zdravotním pojištěním zaměstnanců, uzavírají s některými pracovníky dohody o hmotné odpovědnosti apod. Vývoj činnosti vyžaduje úpravy platů, změny pracovní smlouvy, převedení na jinou práci nebo ukončení pracovního poměru, vyplnění cestovního příkazu, žádosti o dovolenou atd.

Obchodní písemnosti

si žáci procvičují při zajišťování technického a materiálního vybavení firmy nábytkem, technikou, elektronikou, spotřebiči, programy, dekoracemi, hygienickými a úklidovými prostředky, potravinami, kancelářskými potřebami, osvětlením, ložním prádlem, nádobím apod. Přitom zpracovávají písemnosti všeho druhu: poptávky, nabídky, objednávky, urgence, reklamace, upomínky, faktury i kupní smlouvy. Jejich činnost je propojena s návštěvami např. prodejny kancelářského nábytku, s provedením objednávky přímo dle vystaveného zboží nebo dle stanoveného finančního limitu.

Žáci dále zpracovávají:

-          písemnosti používané ve styku s bankou – např. příkazy k úhradě, zřízení účtu, žádost o poskytování úvěru, což je propojeno s návštěvou banky, eventuálně přednáškou zaměřenou na seznámení žáků s chodem pobočky;

-          písemnosti používané ve styku s poštou – např. vyplňování podacích lístků, složenek, procvičování psaní adres, což je propojeno se zadáním samostatných úkolů jednotlivcům a s docházkou na poštu;

-          vnitropodnikové písemnosti – např. příkazy ředitele, směrnice, prezentační listiny, zápisy z jednání a porad; pozvánky na akce;

-          právní písemnosti – např. vyplnění plné moci a pověření určitým úkolem;

-          osobní písemnosti – např. různé listiny využívané ve firmách při řešení vztahů mezi vedením a zaměstnanci (žádosti, poděkování, blahopřání apod.).

 

Dle typu firmy a charakteru jejího provozu mohou žáci zpracovávat velmi pestrou škálu různých dalších písemností: katalogy a ceníky zboží, jídelní a nápojové lístky, kurzy měn, telefonní seznamy, předpověď počasí a přehledy teplot vody, projekty a plány výstavby, rozpočty, návrhy různých akcí. Rovněž je vhodné zařadit do činnosti firmy zpracování firemních hlavičkových papírů a vizitek.

 

Realizace a organizační zajištění projektu:

Projekt je možno modifikovat podle podmínek a možností školy a počtu žáků. Jeho délku i průběh lze vhodně skloubit s učebním plánem (skladbou předmětů a rozvrhem hodin). Toto rozhoduje o typu kanceláře i o délce trvání projektu.

Podle plánované délky trvání projektu jsou stanoveny jednotlivé etapy řešení:

-   zpracování obecného návrhu projektu, jeho začlenění do plánu výuky a činností školy

(provádí vyučující);

-   seznámení žáků se záměry projektu a společné zpracování podrobného projektového plánu;

-   společné zahájení chodu firmy, rozdělení pracovních pozic a funkcí;

-   plnění příslušných úkolů, pravidelná kontrola a shromažďování výsledků práce žáků;

-   kompletace dokumentace činnosti firmy (provádí pověření žáci);

-   veřejná prezentace výsledků projektu v rámci školy, příp. i pro rodiče, sociální partnery (účastní se všichni žáci i vyučující)

-   vyhodnocení výsledků projektu (může probíhat v rámci skupiny, třídy, ročníku i školy)

Poznámka: V Teplicích projekt realizují jako třídní a skupinový, přičemž počet zúčastněných žáků je určen rozdělením žáků do skupin dle praxe nebo jazyků – třída je rozdělena do dvou skupin.

 

Nutné prostředky pro řešení projektu:

Pro řešení projektu je nezbytná učebna obchodní korespondence vybavená příslušnou technikou pro práci na PC a připojení k internetu. Využívají se rovněž nabídkové katalogy firem, reklamní a propagační materiály, telefonní seznamy, poštovní směrovací čísla a další (sponzorsky zajištěný) materiál např. pro výrobu razítka firmy, cedulí s názvy pracovišť, zajištění materiálu pro poslíčka (bezpečnostní vesta, blok). Velmi důležitá je spolupráce mezi žáky a všemi pracovníky školy.

 

Vyhodnocení výsledků a hodnocení žáků:

Individuálně jsou práce jednotlivých žáků ve skupině hodnoceny známkou. Uplatňuje se zde i sebehodnocení žáků a hodnocení výkonu jednotlivce v určité pracovní pozici jeho spolužáky. Důraz je kladen na pozitivní motivaci žáků. Nejlepší práce jsou vystaveny v prostorách školy.

Pokud je ve škole realizováno více projektů zpracovávaných různými skupinami žáků, je vhodné zařadit rovněž hodnocení výsledků práce skupin a vyhodnotit nejlepší skupinu/firmu roku v rámci třídy, ročníku či školy.

 

Použitá literatura a jiné zdroje:

 • pro řešitele projektu (pro žáky):
 • použitá autorem při tvorbě/přípravě:

-          učebnice PaEK 2

-          normalizovaná úprava písemností

-          PC program „Balíček“

-          PC program „Pojmy PEK“

-          PC program „Písemnosti s FÚ“

-          katalogy firem

-          telefonní seznam

-          internet

-          tiskopisy

 

Přílohy a poznámky:

Poznámky:

K jednotlivým typům firem žáci zpracovávají řadu podkladů, navštěvují různé prodejny a instituce. Pro inspiraci je zde uvedeno několik příkladů, které lze rozšířit dle možností firmy a počtu zaměstnanců i délky projektu.

 

1. Hotel

a) Propagační materiál HOTEL***: Název, adresa, telefonní číslo, e-mail, webové stránky, č. účtu, registrační číslo, identifikace, mapa.

b) Personální písemnosti: přijímací pohovor, osobní dotazník, životopis, posudky, žádost o místo, kontrola znalosti jazyků, práce na PC. Formuláře: pracovní smlouvy, platové výměry, hmotná odpovědnost, přihlášky na OSSZ, VZP.

c) Obchodní písemnosti: Poptávky, objednávky pro zařízení pokojů nábytkem, koberci, záclonami, žaluziemi, květinami, obrazy, dekorativními prvky, televizory, PC, internetem, klimatizací, telefony, ledničkami, spotřebiči, lustry, dekami, povlečením, nádobím, úklidovými prostředky, hygienickými potřebami apod.; nákup potravin: faktury, skladové karty – výdej, příjem; nabídky: uspořádání oslav, představení, diskotéky, školení, akcí, ozdravných pobytů.

d) Ostatní písemnosti: jídelní a nápojové lístky, seznamy klíčů, pokojů, informace o telefonních číslech, informace o kurzech měn, informace o poskytovaných službách.

e) Sekretářské práce – podací deník, klientský servis, vizitky, hlavičkový papír, letáky.

 

2. Cestovní kancelář

nabídky vyžádané i nevyžádané, ceníky, katalogy, sledování kurzů měn, letáky, reklama, smlouvy s dopravními organizacemi, obchodní podmínky, tabulky, pořízení aktuálních katalogů; propojeno s návštěvou pobočky cestovní kanceláře, besedou s pracovníkem cestovní kanceláře.

 

3. Banka/spořitelna

příkazy k úhradě, hromadné příkazy, šeky, platební styk, výpisy z účtu, trvalé příkazy; propojeno s návštěvou/exkurzí do bankovního domu, pořízením materiálů a nabídek.

 

4. Reklamní agentura

využití různé kancelářské techniky při tvorbě a šíření reklamy, propojeno s exkurzí nebo návštěvou reklamní agentury a možností názorného vyzkoušení některých činností.

 

5. Pojišťovna

obchodní podmínky pojistných smluv, smluvní podmínky a smlouvy; propojeno s přednáškou nebo návštěvou pojišťovny a získáním vhodných materiálů.

 

6. Archivace

archivace, skartace, spisová služba. Žáci navštíví archiv, zúčastní se přednášky a prohlídky archivu, poté se fyzicky zapojí do chodu archivu. Navštěvují pracoviště a skartují, evidují nebo třídí, ukládají a seznamují se se směrnicemi a pravidly archivace.

Další možnosti: návštěvy prodejny kancelářské techniky, tiskárny, papírny.

 

Reflexe projektu (co se dělo, jaký to má význam pro rozvoj klíčových kompetencí):

Kromě odborných kompetencí (viz Cíle projektu) získávají žáci při řešení projektu řadu klíčových kompetencí v rovině vědomostí, dovedností i postojů. Významně se podílejí na plánování činností firmy, pracují v týmu a přijímají společnou odpovědnost za její chod. Vystupují a jednají v různých rolích, funkcích a pracovních pozicích. To jim umožňuje pronikat do oblasti zaměstnaneckých vztahů na pracovišti, osvojovat si potřebné personální, sociální a komunikativní kompetence a kompetence k pracovnímu uplatnění. Při zajišťování provozu firmy pracují žáci s internetem a celou řadou různých informačních zdrojů, využívají moderní prostředky kancelářské techniky včetně aplikačních programů PC. Rozvíjejí se tedy kompetence pracovat s informacemi a využívat prostředky ICT. Řešení různých ekonomických záležitostí (např. sestavování rozpočtu firmy, nákupy materiálního a technického vybavení, simulované řešení obchodně podnikatelských aktivit) podporuje rozvoj matematických kompetencí žáků a kompetencí k řešení problémů. Při řešení projektu dochází rovněž k aplikaci průřezových témat Člověk a svět práce a Informační a komunikační technologie.

 

Komentář:

Rozvoj schopností souvisejících s plánováním, řízením a zajišťováním provozu firmy včetně pořizování příslušné dokumentace je významným přínosem pro utváření podnikatelských aktivit žáků v řadě různých profesí. Obsah projektu je možné upravit a „obchodně podnikatelské aktivity“ firmy navrhnout pro vybranou výrobní či obchodní činnost, poskytování konkrétních služeb apod. V takové podobě lze pak projekt uplatnit v celé řadě oborů vzdělání. Také fakt, že při zpracovávání firemních písemností různého druhu pracují žáci s autentickými dokumenty využívanými v praxi a řadu praktických úkolů spojených s provozem firmy vykonávají přímo v prostředí příslušných institucí (banka, pojišťovna, prodejna apod.), výrazně přispívá k jejich připravenosti na realitu výkonu budoucího povolání. Kromě prostředí školy lze projekt vhodně prezentovat rovněž v institucích a firmách navštívených při jeho řešení.

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky