Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Vánoční výstava: Příprava školní výstavy pro veřejnost

Příklad dobré praxe; žákovský projekt: Odborný; průřezové téma: Člověk a svět práce  

Autor: Ing. Jiří Mlateček

Škola: Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují, Husovo náměstí 1218

 

Aplikovaná průřezová témata

Hlavní: Člověk a svět práce

Vedlejší: Občan v demokratické společnosti

 

Anotace

Základní myšlenkou projektu, popisovaného v tomto příspěvku, je aktivní zapojení žáků zahradnických a gastronomických oborů vzdělání do přípravy vánoční výstavy na škole. Vánoční výstavy, kde se návštěvníci seznamují s pracemi našich žáků, mají na naší škole dlouholetou tradici. Žáci se podílejí na vlastní realizaci výstavy a předvádějí své dovednosti během výstavy. Cílem je aktivně zapojit žáky do společenského dění školy a využít jejich kreativitu. Projekt vede žáky k uvědomění si svých schopností a dovedností.

 

Vyučovací předmět

Vazačství a aranžování, stolničení, speciální obsluha

 

Mezipředmětové vztahy: květinářství, estetika, kreslení a modelování, odborný výcvik

 

Obor vzdělání a ročník

Květinářské práce – květinářské a aranžérské práce, všechny ročníky

Kuchař – číšník pro pohostinství, všechny ročníky

 

Rozvíjené klíčové kompetence:

-          kompetence k učení

-          kompetence k řešení problému

-          kompetence matematické

-          komunikativní kompetence

-          kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií

-          kompetence sociální a personální

-          občanské kompetence a kulturní povědomí

 

Realizace

Projekt má několik fází:

1. přípravná fáze

Od začátku školního roku se pravidelně konají schůzky zúčastněných pedagogických pracovníků, kteří se dohodnou na dílčích úkolech, organizaci práce, časovém harmonogramu, dále na způsobech kontroly úkolů, na hodnocení a na veřejné prezentaci žákovského projektu.
V tomto období je třeba navrhnout téma vánoční výstavy, zmapovat prostory školy, vytvořit celkový návrh a rozmístění jednotlivých expozic a motivovat žáky. V průběhu výuky žáci sbírají informace z různých zdrojů (odborná literatura, internet, časopisy), navrhují jednotlivé výrobky, kalkulují ceny, nakupují a připravují materiály, pomůcky a potřeby, účastní se propagace výstavy (novinové články, letáky).

 

2. instalační fáze
Tato fáze trvá několik dnů. Pedagogičtí pracovníci s týmem vybraných žáků instalují zhotovené práce a výrobky žáků v prostorách školy. Součástí vánoční výstavy je prezentace výrobků žáků různých oborů – např. zahradnických, kuchařských, opravářských atd.

3. realizační fáze

Je výstupem a vyvrcholením celého projektu. Žáci mají rozděleny úkoly. Žáci vidí společenskou prospěšnost této kulturní akce. Důležité je i využití fotodokumentace, případně videozáznamu.

 

4. hodnotící fáze
Jde o celkové zhodnocení projektu, zveřejnění akce v médiích.
Při hodnocení výkonů žáků v oblasti klíčových kompetencí je zapotřebí si uvědomit, že tyto kompetence jsou výrazně podmíněny osobnostními vlastnostmi, charakterovými rysy, sociálním zázemím a určitou celkovou zralostí každého jedince. Proto je vhodné, aby vyučující posuzoval jejich dosažení vzhledem k individuálním předpokladům každého žáka.

 

Použité metody: problémová, projektová výuka

 

Nutné pomůcky a prostředky

Materiály a pomůcky potřebné pro ukázky vánoční vazby, vánočního stolování

 

Reflexe PDP

Žáci se zapojili do projektu s nadšením. Od začátku školního roku se scházeli se svými pedagogy a aktivně plnili svěřené úkoly. Během výstavy prezentovali své výrobky svědomitě, což se odrazilo na celkovém hodnocení veřejností.

 

Hodnocení

Sebehodnocení, kolektivní hodnocení, veřejná prezentace, hodnocení výkonů žáků pedagogem v souladu s klasifikačním řádem.

 

Použitá literatura a zdroje

Receptury míchaných nápojů, časopis Tvoříme s květinami

SALAČ, Gustav. Stolničení. Praha: Fortuna, 2004. 224 s. ISBN 8071687529

ČERNÝ, Jiří - SRKALA, Antonín. Moderní obsluha. Praha: IQ 147, 1997.312 s.

Multimediální učebnice floristiky: https://www.ucebnicefloristiky.cz/?q=node/21

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky