Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Úpravy školních vzdělávacích programů pro odborné předměty na SOŠ A SOU

Příklad dobré praxe; téma: Řízení školy, tvorba školního vzdělávacího programu  

Autorka: Doc. Ing. Berta Rychlíková, CSc., RKC Moravskoslezský krajČinnost RKC MSK


Regionální konzultační centrum Moravskoslezského kraje působí při katedře technické a pracovní výchovy Pedagogické fakulty, je součástí Ostravské univerzity. Katedra je dlouhodobě garantem oboru Učitelství odborné výchovy pro specializaci obchod a služby a specializaci strojírenství. Studenti těchto oborů jsou ve velké většině učiteli odborných předmětů na středních odborných školách, kteří si studiem v kombinované formě v rámci bakalářského a navazujícího magisterského studia doplňují vzdělání.

 

Činnost našeho RKC je s pedagogickou činností Ostravské univerzity pevně spojena a lze konstatovat, že to je ku prospěchu jak RKC, tak odborné výuky v oborech, které zajišťujeme. Mnoho seminářů a workshopů vycházelo z toho, čím se v praxi zabýváme ve výuce a co považujeme za důležité, volba námětů byla ve značné míře ovlivněna také požadavky našich studentů, kteří se jako učitelé odborných předmětů potýkají s problémy školní praxe při uplatňování RVP na svých školách. Zázemí ostatních specializovaných kateder Pedagogické fakulty nám umožnilo praktické problémy konzultovat z širšího hlediska, než by to umožňovala činnost lektorů, pocházejících z jedné katedry. Týká se to zejména problematiky pedagogicko-psychologické a problematiky průřezového tématu spojeného s aplikací informačních technologií.

 

 

Úpravy a inovace ŠVP na SOŠ


Uplynulé období činnosti RKC, v jehož průběhu byly rozpracovávány rámcové vzdělávací programy jednotlivých oborů na středních odborných školách a učilištích do ŠVP, bylo v rámci přípravy učitelů důležitou součástí práce jak centra, tak katedry. Učitelé katedry, kteří působí jako lektoři RKC, se jako konzultanti podíleli na rozpracovávání velkého počtu ŠVP. Konzultace se týkaly zejména dílčích problémů spojených s ŠVP, s jednotlivými odbornými předměty a rozpracování průřezových témat do výuky.

 

V současné době, kdy již probíhá ve většině škol výuka podle vlastních ŠVP, se problematika z hlediska poradenství mění, roste také zájem škol o změny ve školních vzdělávacích programech. Pozvolna si začínáme ověřovat, nakolik došlo k posunu znalostí žáků středních odborných škol, kteří procházejí posledními ročníky cyklu vzdělávání podle ŠVP. Využíváme k tomu nejen informací získaných prostřednictvím konzultací a dotazníků zaslaných na střední školy centrem, ale i informací od našich studentů zpracovávajících závěrečné bakalářské a magisterské práce.

 

Potvrzuje se, že ne všichni učitelé mají jasno v tom, co je myšleno kompetencemi a jejich vytvářením, že nejsou dosud důsledně aplikována ve výuce průřezová témata aj. Dle našeho názoru uzrává doba také pro úpravy školních vzdělávacích programů ve směru inovací odborné problematiky realizované prostřednictvím ŠVP.

 

Je také důležité, aby výuka odborných předmětů byla úžeji spojována s environmentální problematikou, platí to jak pro teoretické předměty, tak pro praktickou výuku. Absolventi škol by měli být schopni posoudit nebezpečnost techniky, s níž budou pracovat a v praxi být schopni uplatňovat zásady ochrany životního prostředí, spojovat je se znalostí moderních technologií a uplatňováním zákona 76/2002 Sb. V tomto smyslu není toto spojení většinou ve školních vzdělávacích programech dostatečně popsáno a realizováno, zvolená struktura mnohých z nich (např. těch, které jsou zpracovány pomocí šablony SMILE) to ani neumožňuje a průřezová témata jsou v nich řešena jen krátkou informací umístěnou na konci programu, aniž by byla konkrétní a vázána k odbornému tématu.

 

Je potřeba zvažovat, v jakém rozsahu se dá nová odborná tematika probíhat, počty hodin jsou omezeny. Zkušenosti ukazují, že např. v problematice materiálů, pokud vycházíme z principu jeho stavby, je tím vystaven základ pro rozšíření i o nové pojmy v oblasti materiálovědy, nejde zde o výčet a popis novinek, ale jejich postavení vedle současných, běžně do výuky zařazených materiálů a porovnání vlastností a možností uplatnění. Obdobně to platí o výuce zkoušení materiálu, neměly by chybět informace o progresivních metodách zkoušení vlastností - opět je to vhodné provést spolu s výkladem o klasickém zkoušení a materiálech, šetří se tím čas a současně se dají lépe objasňovat dané postupy a jejich význam. Zdůraznit je důležité hlavně ty postupy, které umožní aplikaci nových konstrukčních materiálů a s nimi spojenou ochranu životního prostředí.

 

Obdobným způsobem lze postupovat i u zcela odlišných oborů. Řada diplomových prací, zaměřených např. na zpracování ŠVP oboru kuchař-číšník, možnosti podobných inovací potvrzuje bez toho, že by docházelo ke konfliktu se stávajícím počtem vyučovacích hodin.

 

Dále je uveden příklad možné inovace v oblasti rozpracovávání odborných informací o materiálech u strojírenských oborů, ale obdobně to platí i pro technologie a také pro další odbornosti na středních školách.

 

 

Příklad inovací


Jako příklad jsou uvedena témata týkající se nových materiálů ve strojírenských oborech.

 

Charakteristika konstrukčních materiálů

Degradace a hodnocení vlastností konstrukčních materiálů. Lom materiálu. Únava materiálu. Creep kovů a viskoelastické chování polymerů. Radiační poškození. Koroze a korozní praskání.

Vývoj v oblasti ocelí:

Oceli o vysoké pevnosti. Korozivzdorné oceli. Žáruvzdorné a žáropevné oceli. Oceli odolné proti opotřebení. Mikrolegované oceli.

Příklady vybraných neželezných kovů v netradičních aplikacích:

Intermetalika. Slitiny s tvarovými paměťovými vlastnostmi. Lehké kovové materiály.

Technická keramika:

Oxidová keramika. Neoxidová keramika. Řezná keramika. Slinuté karbidy. Cermety.

Další vybrané materiály:

Nanokrystalické materiály. Jíly. Uhlíkové materiály (grafen, furelleny). Karbidy, nitridy, boridy, silicidy. Vlákna a vláknové kompozity.

 

Environmentální problematika v odborných předmětech

Z environmentální problematiky, která se váže na odborné předměty v rámci průřezového tématu Člověk a životní prostředí, je potřebné vedle informací přímo vázáných na obor studia aplikovaných v teoretické i praktické výuce, věnovat dostatečnou pozornost vybraným pojmům a legislativě požadované v praxi. Většinou nejsou uvedena témata spojená se závazky v oblasti Státní politiky ŽP ČR a implementace legislativy EU, např.:

Zásady environmentální politiky: prevence, předběžná opatrnost, znečišťovatel platí.

Dobrovolné uplatňování systému environmentálního managementu (ISO 14001, EMAS III).

Zavádění EMS ve výrobních podnicích v návaznosti na systém řízení jakosti (ČSN EN ISO 9000, QS 9000 aj.), bezpečnosti práce (OHSAS 18001) a perspektivně i EN ISO 16001 (energetický management).

Preventivní strategie čistší produkce, definice čistší produkce, trend od nápravy k prevenci.

Zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění a integrovaném registru znečišťování.

Vybrané pojmy: metoda LCA – posuzování životního stylu, ekolabeling – environmentální značení

ekodesign – vývoj a konstrukce výrobků s ohledem na životní prostředí.

Oceňujeme velkou práci a tvořivost, kterou naši učitelé vynaložili při zpracovávání a aplikaci školních vzdělávacích programů, a přejeme všem, aby i v dalším období, které bude spojené s inovací RVP a ŠVP, našli dostatek energie a námětů, umožňujících zkvalitňování programů a tím i výuky odborných předmětů na svých školách.

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky