Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Učíme sami sebe: Tvorba prezentace výroby adventního věnce jako výukového materiálu

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; žákovský projekt: Odborný; průřezové téma: Informační a komunikační technologie  

Autor: Ing. Jiří Mlateček

Škola: Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují, Husovo náměstí 1218, 549 01

 

Aplikované průřezové téma: Informační a komunikační technologie

 

Anotace

Základní myšlenkou projektu je propojení praktické a teoretické výuky žáků se speciálně vzdělávacími potřebami. Při odborném výcviku žáci 3. ročníku nafotili digitálním fotoaparátem technologický postup tvorby adventního věnce. Následně tyto fotografie zpracovali v prezentačním programu v rámci předmětu ICT. Prezentaci doplnili popisem a vytvořili několik procvičovacích testových otázek.

Cílem je vytvoření a využívání výukového materiálu při vyučování odborných předmětů, zvýšení efektivity výuky a její názornosti a srozumitelnosti. Cílem výuky je také motivovat žáky k učení, naučit je chápat souvislosti teorie s praxí, zapojit je i učitele do využívání aktivizujících metod výuky.

 

Vyučovací předmět: vazačství a aranžování

 

Mezipředmětové vztahy: květinářství, estetika, kreslení a modelování, odborný výcvik, ICT

 

Obor vzdělání a ročník: květinářské práce – květinářské a aranžérské práce, 3. ročník

 

Rozvíjené klíčové kompetence:

-          kompetence k učení,

-          kompetence k řešení problému,

-          komunikativní kompetence,

-          kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií.

 

Realizace

Skupina žáků má na vypracování prezentace včetně testových otázek zhruba jeden měsíc. Práci konzultují s  učiteli odborného výcviku i teoretických předmětů. Učitelé odborného výcviku radí, jak názorně nafotit pracovní postup, učitel předmětu vazačství a aranžování pomáhá se zpracováním prezentace a podílí se na formulaci testových otázek. V průběhu práce žáci využívají již získané znalosti. Žáci prezentují přes dataprojektor vytvořenou práci před třídou a reagují na případné dotazy. Pomocí testových otázek zadané téma zopakují a procvičí.

 

Metody a formy práce: problémová, projektová, skupinová výuka

 

Nutné pomůcky a prostředky: digitální fotoaparát, PC s příslušným programovým vybavením

 

Reflexe PDP

Žáci se zapojili do projektu s nadšením. Nejprve si vytvořili postup práce. Ve skupině si rozdělili úkoly – někteří pořizovali fotografie digitálním fotoaparátem, ostatní vymýšleli stručné a krátké popisy, všichni se pak podíleli na vytváření vhodných procvičovacích otázek. Případné problémy řešili s vyučujícími. Během jejich spolupráce se ukázalo, kdo má jaké estetické cítění, jak dokáže zjednodušit pracovní postup a v závěru, jak dokáže komentovat svoji práci a reagovat na případné dotazy ostatních žáků. Projekt žáky zaujal – sami se podíleli na vytváření názorného učebního materiálu – odtud také plyne název projektu „Učíme sami sebe“. Prezentaci bylo možné použít při výkladu nového učiva, k upevnění znalostí, k opakování, procvičování učiva i prověřování vědomostí žáků.

 

Hodnocení

Anketním šetřením mezi žáky jsme získali údaje týkající se výchozího stavu výuky odborných předmětů – názornost, srozumitelnost, poutavost, propojení teorie s praxí, úroveň motivace. Další anketní šetření následovalo po zavedení výukového materiálu do vyučování. Vyučující porovnají úroveň vědomostí žáků v období před započetím a po ukončení projektu (i porovnáním klasifikace žáků v daném tématu). Dále se hodnotil přístup jednotlivých členů realizačního týmu, jejich zapojení a aktivita. Práci hodnotili i žáci, kterým byla prezentace předvedena. Vyučující ohodnotil výsledek slovně a výsledky testu příslušnou známkou.

 

Použitá literatura a zdroje:

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky