Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Tvorba didaktických pomůcek – řezné nástroje

Příklad dobré prace; téma: Odborné vzdělávání; žákovský projekt; průřezové téma: Informační a komunikační technologie  

Autor/autoři: Ing. Břetislav Pokorný – odborné teoretické předměty

Škola: Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 27601 Mělník

www.isstechn.cz

 

Uplatnění projektu:

 • obory vzdělání: 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení, 23-51-H/01 Strojní mechanik (zámečník); výsledky projektu lze využít rovněž v dalších oborech vzdělání
 • ročník: 1. a 2.
 • oblast/oblasti vzdělávání: vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích, vzdělávání a komunikace v českém jazyce, výrobky, montáž, servis a oprava výrobků (RVP Mechanik strojů a zařízení), strojírenské výrobky, výroba, opravy a provoz strojírenských výrobků (RVP Strojní mechanik)
 • základní vyučovací předmět; příp. mezipředmětové vztahy:

V ISŠT Mělník je projekt uplatňován v jednotlivých oborech vzdělání dle příslušného ŠVP, a to zejména v předmětech Technologie, Technická měření, technologie montáží, Technická dokumentace a Odborný výcvik s přímou vazbou na předměty Strojírenská technologie, Výpočetní technika a Český jazyk.

 

Cíle projektu (základní idea/záměr žákovského projektu):

Rozvíjet dovednosti, vědomosti a schopnosti žáků

 • vyhledávat a zpracovávat odborné informace;
 • samostatně řešit odborné problémy;
 • ovládat a používat odbornou terminologii;
 • číst a zhotovovat technické výkresy strojních součástí a sestav;
 • proměřit jednotlivé strojní součásti a vytvářet výrobní výkresy;
 • převádět a využívat snímky získané didaktickou technikou pro vlastní tvorbu;
 • osvojit si dovednosti potřebné pro práci s řeznými nástroji;
 • používat programy pro podporu projekčních prací CAD;
 • aplikovat získané technické a technologické poznatky v praxi;
 • používat metody kontroly a řízení jakosti a spolehlivosti výrobků;
 • prohlubovat všeobecné znalosti v oblasti normalizace a standardizace;
 • pracovat s měřidly a přístrojovou technikou při výrobě a kontrole nástrojů;
 • zodpovědně plnit úkoly na svěřeném pracovišti, pracovat v týmu;
 • prezentovat prostřednictvím programů výpočetní techniky výsledky své práce.

 

Anotace:

Projekt je zaměřen na tvorbu didaktických pomůcek potřebných k výuce některých technických předmětů z oblasti strojírenství. Žáci podle stanoveného zadání vyhledávají k řezným nástrojům (příp. jejich součástem) potřebné informace, provedou grafickou část (fotografické zobrazení) určeného řezného nástroje v režimech makro, 2D nebo 3D zobrazení prostřednictvím CAD systému a zpracují prezentaci s využitím softwarových programů (Word, Power Point, formát PDF). Vytvořenou didaktickou pomůcku prezentují v rámci projektového dne výuky. Součástí je i výuka práce s řeznými nástroji a zpracování praktické video ukázky ošetřování, měření a způsobu práce s těmito nástroji s dodržením stanovených řezných podmínek a BOZP.

 

Klíčová slova:

strojírenství, tvorba didaktických pomůcek, řezné nástroje, CAD systémy, práce s informacemi

 

Typ projektu:

 • délka realizace: 8 měsíců
 • dle počtu žáků: jde o třídní projekt, dílčí samostatné úkoly zpracovávají žáci individuálně, příp. ve dvojicích
 • dle místa realizace: V ISŠT Mělník je projekt zpracováván jako kombinovaný, vyhledávání informací a přípravu prezentací provádějí žáci i doma, jinak se projekt realizuje v odborných učebnách, učebně výpočetní techniky a na pracovišti školních dílen.

 

Výstupy projektu:

Výsledkem projektu je didaktická pomůcka - sada vybraných řezných nástrojů a jejich částí pro výuku odborných předmětů teoretického i praktického vyučování.

Dílčí výstupy:

-          výkresová dokumentace jednotlivých nástrojů

-          prezentace řezných nástrojů pomocí počítačových programů (CAD, PPT apod.)

-          fotografická a video dokumentace projektu

-          školní i veřejná prezentace vytvořených pomůcek na nástěnkách a webových stránkách školy

 

Obsah projektu:

Žáci podle stanoveného zadání:

-          prostudují dostupnou dokumentaci určeného řezného nástroje a navrhnou způsob prezentace;

-          zpracují fotografickou dokumentaci včetně mikrosnímků řezného nástroje;

-          proměří řezný nástroj pomocí dostupných měřidel;

-          stanoví řezné podmínky příslušných řezných nástrojů podle normativů;

-          prakticky pracují s řeznými nástroji v rámci odborného výcviku;

-          zpracují praktickou video ukázku kontroly, údržby a způsobu práce s vybranými řeznými nástroji s přihlédnutím k řezným podmínkám a BOZP;

-          připraví a provedou závěrečnou prezentaci nejlepších řešení a vyhodnocení celého projektu.

Příklady řezných nástrojů a jejich částí: vrták, fréza, výstružník, výhrubník, záhlubník, soustružnický nůž, protahovák, protlačovák, hoblovací nůž, závitník, závitová čelist, pilník, pilka, brusný kotouč, škrabák, geometrie břitu, fazetka, čelo, hřbet, řezný kužel, stopka, břit.

 

Realizace a organizační zajištění projektu:

Projekt je rozvržen na časové období 8 měsíců. Během této doby žáci postupně vykonávají uvedené úkoly. Dílčí samostatné úkoly zpracovávají individuálně, příp. ve dvojicích. Výsledky a provázanost jednotlivých aktivit je vyučujícím průběžně kontrolována a hodnocena od počátečního zadání projektu žákům po konečnou prezentaci jednotlivých nástrojů řešiteli. V průběhu projektu se v rámci kontroly rozpracovanosti daného zadání uskutečňuje prezentace, průběžně je zveřejňována fotografická a video dokumentace na školních nástěnkách i nástěnce třídy.

Přibližný časový harmonogram projektu:

-   zadání projektu, studium dokumentace cca 4 týdny

-   zpracování dokumentace a návrhu způsobu prezentace cca 3 týdny

-   praktické práce s řeznými nástroji cca 1 měsíc

-   zpracování video ukázky a prezentace v Power Pointu 3 až 4 měsíce

-   závěrečná prezentace a vyhodnocení projektu cca 3 týdny


Nutné prostředky pro řešení projektu:

Realizace projektu nevyžaduje zvláštní či mimořádné finanční prostředky. V ISŠT Mělník projekt probíhá v odborných učebnách, učebně výpočetní techniky a v prostorách školních dílen. Je řešen výhradně s využitím stávajícího strojního a měřicího vybavení školních dílen a za použití dostupného materiálu včetně kovového odpadu. Rovněž využívání výpočetní a didaktické techniky a softwarového vybavení zohledňuje stávající vybavení školy výpočetní a didaktickou technikou.

 

Vyhodnocení výsledků a hodnocení žáků:

Výsledné hodnocení žáků vyplývá z průběžné klasifikace dílčích úkolů, které žáci plní v souvislosti s vytvářením pomůcek a prováděním praktických prací s řeznými nástroji. Využívá se i orientační ústní přezkoušení vědomostí žáka.

Hodnotí se:

 • rozpracovanost projektu vypracovaného jednotlivcem (dvojicí),
 • práce s odbornou literaturou, vyhledávání potřebných informací v literatuře i na internetu,
 • praktické práce ve školních dílnách,
 • samostatná práce při vytváření výkresové dokumentace pomocí CAD systémů a ostatního softwarového vybavení (PPT, Word, formátu PDF).
 • prezentace a obhajoba výsledků práce žáka/žáků.

Při klasifikaci je kladen důraz na ucelenost, přesnost a rozsah vědomostí a poznatků žáka, rozsah a kvalitu zpracované výkresové dokumentace, tvořivost, úroveň prezentace pracovních výsledků a schopnost zobecňovat a využívat zkušenosti a poznatky získané při praktických činnostech.

V předmětu Odborný výcvik se hodnotí zejména zvládání praktických činností a úroveň osvojení praktických dovedností a návyků, využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech, vztah k práci a k pracovnímu kolektivu, aktivita, samostatnost a iniciativa.

Dílčí hodnocení žáka se promítá i do klasifikace v příslušných odborných předmětech: Technická dokumentace, Technologie, informační a výpočetní technika, Technická měření a Odborný výcvik. Takto jsou prohlubovány jejich mezipředmětové vztahy vyjádřené v ŠVP.

 

Použitá literatura a jiné zdroje:

 • pro řešitele projektu (pro žáky):
 • použitá autorem při tvorbě/přípravě:

autentické

a)    HLUCHÝ, M.; HANĚK, V. Strojírenská technologie 2, Praha, Scientia spol.s r.o 2001

b)    ŘASA, J.; ŠVERCL, J. Strojnické tabulky 1, Praha, Scientia spol.s r.o., 2004

c)    ŘASA, J.; ŠVERCL, J. Strojnické tabulky 2, Praha, Scientia spol.s r.o., 2005

d)    ŘASA, J. a kol. Strojírenská technologie 3, Praha, Scientia spol.s r.o., 2005

e)    ŘASA, J. a kol. Strojírenská technologie 4, Praha, Scientia spol.s r.o., 2003

f)     ŠULC, J. a kol. Technická měření, SNTL, Praha 1980

 

Reflexe projektu (co se dělo, jaký to má význam pro rozvoj klíčových kompetencí):

V průběhu projektu si žáci zároveň s odbornými vědomostmi a dovednostmi ze svého oboru (viz Cíle projektu) osvojují rovněž řadu klíčových kompetencí. Prostřednictvím náročné tvorby výkresové dokumentace řezných nástrojů pomocí CAD systémů a při zpracovávání prezentací s využitím ostatního počítačového softwarového vybavení se velmi zvyšuje úroveň kompetencí k využívání prostředků informačních a komunikačních technologií. Při vyhledávání a zpracovávání informací o řezných nástrojích, tvorbě vlastních odborných textů a přípravě samostatného výkladu pro účely prezentace se prohlubují zejména kompetence k učení, k práci s informacemi a také komunikativní kompetence (např. žáci se učí srozumitelně a logicky písemnou i ústní formou vyjadřovat k odborným tématům). Praktické práce na dílenských pracovištích a činnosti žáků při zpracovávání video ukázek kontroly, údržby a způsobu práce s řeznými nástroji jsou významné pro rozvoj kompetencí k řešení problémů, kompetencí k pracovnímu uplatnění (utváření žádoucích postojů k práci) i personálních a sociálních kompetencí žáků (týmová práce apod.).

 

Komentář:

Kromě významu projektu pro vzdělávání zúčastněných žáků je velkým přínosem i širší praktická využitelnost jeho výsledků. Prezentace vytvořené žáky je možné uplatňovat jako didaktické pomůcky v řadě technických předmětů z oblasti strojírenství. V ISŠT Mělník budou k dispozici pro výuku žáků v oborech vzdělání 23-43-L/51 Provozní technika a 26-51-H/01 Elektrikář. Nejlepší práce žáků budou zveřejňovány na webových stránkách školy a zároveň budou využívány pro prezentaci školy v rámci např. Dnů otevřených dveří i dalších akcí školy, což je důležitým motivačním faktorem pro pracovní aktivitu jednotlivých žáků.

 

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky