Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

„START DO ŽIVOTA“ – šance pro děti z dětských domovů

Příklad dobré praxe; témata: Spolupráce se sociálními partnery, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami  

Autorka: Ing. Alžběta Cedidlová

Škola: Nadace AHR ČR

 

Klíčová slova

vzdělávání, pracovní uplatnění, dětský domov, hotelnictví, gastronomie, cestovní ruch, projekt

 

Stručná anotace

Příklad dobré praxe je založen na podpoře vzdělávání a následného pracovního uplatnění dětí z dětských domovů v oboru cestovního ruchu, konkrétně v oblasti hotelnictví a gastronomie, kterou poskytuje Nadace AHR ve spolupráci se Střední školou hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha – Klánovice, s.r.o., Asociací hotelů a restaurací České republiky, o.s., a se členskými hotely. Cílem projektu je umožnit těmto dětem získat střední vzdělání a odbornou kvalifikaci a tím i zlepšit jejich následné profesní uplatnění. Dospívající děti z dětských domovů mají díky projektu možnost získat samostatnost a finanční nezávislost na domovu, tzv. šanci na start do života.

 

Kontext

Projekt vnímá poskytnutí vzdělání v oboru, který si žadatel vybere na základě samostatného rozhodnutí jako vhodný start do života. Děti vyrůstající v dětských domovech se po odchodu z těchto zařízení často potýkají s problémem přizpůsobení se životu mimo dětský domov. Osamostatnění dětí z dětských domovů je velkým problémem, protože děti musí domov opustit zpravidla ihned po dokončení školy (obvykle střední), tedy v 19 letech. Po opuštění prostředí, ve kterém vyrostli a ve kterém již dále nemohou setrvávat, je na ně vyvíjen tlak na soběstačnost (vlastní bydlení, stravování a jeho financování atd.). V této situaci hrozí, že chráněnec dětského domova tuto situaci nezvládne a propadne alkoholu, drogám či trestné činnosti.

V současnosti existuje mnoho projektů, jejichž cílem je napomáhání adaptability těchto dětí (např. zřízení tréninkových bytů při dětských domovech atd.). Projekt „Start do života“ nahlíží na problematiku z odlišného úhlu – snaží se přispívat k řešení těchto problémů podporou vzdělávání chráněnců dětských domovů a získání odborné praxe již v průběhu vzdělávání. Projekt je realizován a finančně zajištěn Asociací hotelů a restaurací České republiky a její nadací. Podílejí se na něm také vybraná hotelová zařízení, která jsou členy asociace, Střední škola hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha, s.r.o.

 

Cíle

Příspěvek si klade za cíl informovat o málo frekventované spolupráci vzdělávacích institucí se sociálními partnery, a sice o podpoře žáků se sociálním znevýhodněním. Cílem této spolupráce realizované formou projektu je umožnění získání odborného vzdělání a tím i zvýšení šance následného profesního uplatnění v životě dětem z dětských domovů.

 

Realizace

Finanční příspěvek mohou získat dětské domovy na podporu svých svěřenců, kteří projevují zájem o studium (případně již navštěvují) na střední odborné škole nebo odborném učilišti zaměřeném na cestovní ruch, hotelnictví či gastronomii. Dětské domovy mohou o finanční příspěvek žádat před zahájením studia daného žáka i během studia. Žádost musí být dětským domovem podána písemně na adresu Nadace AHR ČR. Žádosti o poskytnutí finanční podpory na studium jsou přijímány v průběhu celého roku.

Dětské domovy se zavazují, že poskytnutý finanční příspěvek bude použit pouze a přímo na vzdělávání a potřeby přímo spojené se vzděláváním podporovaného svěřence. Dále se dětské domovy zavazují k úzké spolupráci s Nadací AHR ČR v době studia podporovaných svěřenců, zejména k poskytování informací o průběhu a případných změnách studia (minimálně jedenkrát za ¼ roku).

Svěřenci dětských domovů se zavazují informovat prostřednictvím dětských domovů NADACI AHR ČR o průběhu studia a prospěchu (minimálně jedenkrát za ¼ roku).

O poskytnutí příspěvku ze strany Nadace rozhoduje správní rada nadace. Příspěvek ze strany Nadace je 50 % školného.

Po obdržení žádosti a jejím schválení správní radou Nadace AHR ČR budou svěřenci dětských domovů, kteří projevili zájem o studium, zařazeni do programu.

Zajištění odborného vzdělávání

Na základě schválení žádostí jsou následně osloveny participující členské školy poskytující relevantní obor k povaze žádosti. Spolupracující školy musí být členem AHR ČR. Škola se může do projektu přihlásit zasláním přihlášky na adresu Nadace AHR ČR. Vstupem do projektu „Start do života“ se škola zavazuje poskytnout v rámci partnerství slevu na školné ve výši 50 %.

Poskytuje-li škola prospěchové stipendium, je po splnění podmínek pro obdržení stipendia toto stipendium poukázáno svěřenci jakožto odměna za dobrý prospěch.

Participující hotelová zařízení se dále zavazují umožnit žákům z dětských domovů placené brigády během studia a uzavřít s nimi po skončení studia pracovní poměr na zkušební dobu.

Komunikace projektu „Start do života“

Participující dětské domovy společně s participujícími školami se zavazují ke spolupráci při komunikaci projektu a následném náboru svěřenců.

Komunikace projektu ze strany dětských domovů směrem ke svěřencům je zajištěna formou podávání ústních informací o projektu, dále účastí dětských domovů a jejich svěřenců na propagačních akcích projektu „Start do života“ (workshopy pro děti, vaření pro nejmenší, informace o oboru na dnech otevřených dveří, exkurze do restaurací a hotelů, exkurze do škol).

Komunikace projektu ze strany členských škol bude zajištěna poskytováním exkurzí, umožněním návštěvy školy v rámci dne otevřených dveří, umožnění komunikace žáků školy se zájemci o studium atd. Školy se zavazují participovat na propagaci také účastí na workshopech AHR ČR pořádaných pro svěřence dětských domovů a dalších propagačních akcích AHR ČR.

Komunikace projektu ze strany participujících členských hotelových zařízení bude zajištěna pořádáním exkurzí pro svěřence dětských domovů a umožněním návštěv v rámci dnů otevřených dveří.

Komunikace projektu ze strany AHR ČR bude zajištěna pořádáním propagačních akcí – workshopy pro svěřence dětských domovů, zajištění akce vaření pro nejmenší ve spolupráci se členskými školami a členskými zařízeními. AHR ČR bude projekt komunikovat také na svých krajských sekcích. AHR ČR bude o projektu informovat svou členskou základnu elektronicky, prostřednictvím měsíčníku AHR Fórum, propagací v rámci Roadshow v jednotlivých krajích, vydáním tiskové zprávy atd. AHR ČR bude umožňovat svěřencům dětských domovů účast na vybraných akcích AHR ČR (Gastronomický den, soutěž AHR ČR atd.). AHR ČR bude spolupracovat na zajištění exkurzí v členských zařízeních pro svěřence dětských domovů.

Pilotní projekt

V současnosti je navázána spolupráce mezi Dětským domovem Klánovice a Střední školou hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha, s.r.o., na jejímž základě studují v současnosti v této škole dva svěřenci z dětského domova.

V průběhu pilotního projektu budou osloveny dětské domovy, členské školy a další členská zařízení na území Prahy a Ostravy a v blízkém okolí se žádostí o spolupráci.

 

Výsledky

V současnosti studují na základě pomoci projektu Start do života dva žáci, další mají díky příkladu svých vrstevníků o studium také zájem. Vzhledem k tomu, že se jedná o pilotní projekt, v rámci kterého děti úspěšně dokončili zatím první ze čtyř ročníků, výsledky celého projektu jsou dlouhodobou záležitostí. Podstatná je však šance, kterou děti dostanou.

 

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky