Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Spolupráce školy s výrobním podnikem - obráběč kovů

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociálními partnery  

Autorka: Mgr. Dana Fialová

Škola: ŽĎAS, a.s., Žďár nad Sázavou

 

Klíčová slova

exkurze ve firmě, odborná praxe žáků, odborný výcvik, praktické vyučování, produktivní činnost žáků, semináře pro pedagogy

 

Stručná anotace

Střední škola technická Žďár nad Sázavou zajišťuje přípravu žáků v učebních a maturitních oborech metalurgického, strojírenského a elektrotechnického zaměření. Snaží se pružně přizpůsobovat vzdělávací nabídku potřebám trhu práce, a proto úzce spolupracuje s podniky. Výsledkem je stálý zájem zaměstnavatelů o absolventy všech učebních a maturitních oborů v době snížení objemu výroby a řešení důsledků světové hospodářské krize. Příspěvek popisuje formy spolupráce s některými podniky v regionu při zajišťování výuky, zejména odborného výcviku a odborné praxe, zkvalitňování profesních kompetencí učitelů a zlepšování celkové činnosti školy.

 

Kontext

Příklad dobré spolupráce vychází ze školního vzdělávacího programu Střední školy technické ve Žďáře nad Sázavou pro obor 23-56-H/01 Obráběč kovů verze 1. z 1. 09. 2009.

Jedním z cílů výuky tohoto oboru na škole je přizpůsobení obsahu učiva v jednotlivých oborech vzdělání nejnovějším technickým poznatkům i potřebám podnikatelské sféry. Škola usiluje o to, aby absolventi školy byli vybaveni takovými vědomostmi a dovednostmi, které jim umožní širší uplatnění v praxi. Škola soustavně spolupracuje s nejvýznamnějšími firmami regionu Žďársko. Jedním z nejvýznamnějších partnerů školy je firma ŽĎAS, a.s., Žďár nad Sázavou. Strojírensko-metalurgická firma ŽĎAS, a.s., Žďár nad Sázavou v současné době zaměstnává 2300 zaměstnanců. Firma ŽĎAS, a.s., na základě Smlouvy o spolupráci umožňuje žákům školy odborné praxe – zajištění praktického vyučování ve výrobních provozech, exkurze do areálu firmy, připravuje přednášky a semináře pro pedagogické pracovníky školy, spoluprací na organizaci a sponzorováním odborných soutěží motivuje žáky k dalšímu odbornému růstu, studiu a přípravě na profesi.

Pro firmu ŽĎAS, a.s., je na prvním místě v získávání výše odborníků pro nové strojní technologie spolupráce se Střední školou technickou ve Žďáře nad Sázavou. Hlavní motivací získávání absolventů této školy je vypracovaný systém poskytování stipendií zájemcům o budoucí zaměstnání ve firmě. Absolventům školy, kteří nastoupí do zaměstnání, zaručuje firma osobní i profesní růst.

Spolupráce firmy ŽĎAS, a.s., se Střední školou technickou ve Žďáře nad Sázavou probíhá již 55 let.

 

Cíle

 1. Přizpůsobit obsah učiva v jednotlivých oborech vzdělání nejnovějším technickým poznatkům i potřebám podnikatelské sféry.
 2. Zapracovat poznatky získané od sociálních partnerů do výchovně vzdělávací práce, stanovit její obsah a tím přiblížit výuku praktickým potřebám.
 3. Spoluprací s pracovníky výrobní strojírenské firmy posílit zpětnou vazbu při posuzování úrovně vědomostí a dovedností absolventů školy.
 4. Zkvalitnit odborné znalosti a dovednosti žáků i učitelů, umožnit jim získat přímé praktické zkušenosti z konkrétní výrobní činnosti.
 5. Zvýšit motivaci žáků a zájem i možnost zaměstnání po ukončení studia ve firmě, kde vykonával odbornou praxi nebo odborný výcvik.

 

Realizace

Střední škola technická Žďár nad Sázavou zajišťuje přípravu žáků v učebních a maturitních oborech metalurgického, strojírenského a elektrotechnického zaměření. Vzdělávací nabídku obsahově i odborným zaměřením průběžně přizpůsobuje potřebám trhu práce. Výsledkem
je stálý zájem zaměstnavatelů o absolventy všech učebních a studijních oborů i v době snížení objemů strojírenské a metalurgické výroby a řešení důsledků světové hospodářské krize.

Dvakrát ročně Střední škola technická ve Žďáře nad Sázavou organizuje setkání se zástupci nejvýznamnějších firem regionu. Výsledkem těchto setkání jsou vzájemné informace pro organizaci výuky ve škole pro aktuální školní rok. Je zde projednávána vzdělávací nabídka vyplývající z potřeb firem, podmínky organizace souvislé odborné praxe žáků ve firmách
a vzájemná spolupráce při vzdělávání žáků i pedagogů.

Cílem výše uvedených aktivit školy je zapracovat poznatky získané od sociálních partnerů
do výchovně vzdělávací práce, stanovit její obsah a tím přiblížit výuku praktickým potřebám.

Významnou aktivitou v této oblasti je především zajištění praktického vyučování přímo na pracovištích výrobního a technického úseku firmy ŽĎAS, a.s.

U učebního oboru 23-56-H/001 Obráběč kovů vykonávají žáci 3. ročníku měsíční souvislou odbornou praxi na strojních pracovištích firmy, během školního roku vykonávají částečně samostatnou práci na vybraných strojních zařízeních za dohledu určeného pracovníka firmy, tzv. „patrona“, který jim předává svoje zkušenosti. Jako patroni bývají vybíráni pracovníci, kteří mimo svoje pracovní znalosti a dovednosti mají i pedagogické vlohy. Na odbornou přípravu v podniku dohlíží i mistři odborného výcviku školy. Žáci si během praxe vedou záznamy, které jsou součástí další výuky ve škole a jsou klasifikovány. Součástí praxe je i celodenní vstupní školení „Úvod do světa práce“, prováděné personalistou firmy, které zahrnuje základní informace ze zákoníku práce, o sociálních výhodách firmy, organizaci práce ve firmě, systému jakosti, odměňování zaměstnanců apod. včetně bezpečnosti práce a požární ochrany. Závěrem praxe proběhne zhodnocení zkušeností a postřehů z praxe, porovnání s teoretickou přípravou ve škole, vyplnění dotazníku spokojenosti pro firmu ŽĎAS, a.s., a beseda s vedoucími pracovníky provozu, kde odborná praxe probíhala. Tato zpětná vazba má význam jak pro další organizaci praxe ve firmě, tak pro zkvalitnění výuky ve škole.

Firma ŽĎAS, a.s., zajišťuje měsíční odbornou praxi na základě smlouvy o zajištění praktického vyučování.

 

Výsledky

Střední škola technická ve Žďáře nad Sázavou je schopna pružně reagovat na vzniklé potřeby trhu práce a dokáže výchovně vzdělávací práci organizovat tak, aby absolventi získali vědomosti a dovednosti potřebné k úspěšnému výkonu zvolené profese.

Zkušenosti ukazují, že praxe je velkým přínosem nejen pro žáky, ale celkově pro školu, pro její pedagogické pracovníky i pro firmy samotné. Došlo k významnému prohloubení spolupráce i k rozšíření poznatků o vývoji profesí v jednotlivých firmách. Posílila se zpětná vazba při posuzování úrovně vědomostí a dovedností.

Poznatky ze spolupráce s firmou jsou zapracovány do školního vzdělávacího programu ve formě odborných kompetencí a předpokládaných výsledcích vzdělávání. Jejich obsah respektuje požadavek zaměstnavatelů na univerzálnější přípravu absolventů a na posílení odborného vzdělávání v oblasti programování a automatizace.

 

Nutné pomůcky a prostředky

Podmínky spolupráce při realizaci praktického vyučování v podniku:

 • Firma zabezpečí praktické vyučování žáků dle předem předaných seznamů.
 • Praktické vyučování probíhá dle vzdělávací koncepce školy a v souladu s učebními dokumenty oboru vzdělávání.
 • Firma zajistí prostory, kde praktické vyučování probíhá, to musí odpovídat příslušným legislativním předpisům.
 • Firma zajistí materiální zabezpečení praktického vyučování odpovídající potřebám výuky učebního oboru a vybaví žáky pomůckami potřebnými k výkonu praktických činností.
 • Firma zabezpečí prokazatelné proškolení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při nástupu na pracoviště a pravidelné proškolování žáků před zahájením práce. Dbá na dodržování podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví žáků, poskytne osobní ochranné prostředky v rozsahu stanovené zvláštními předpisy § 104 ZP.
 • Do evidenčního tiskopisu praktického vyučování zaznamenává odpovědný pracovník firmy docházku žáků a probrané učivo. Na základě dosahovaných výsledků provede odpovědný pracovník za spolupráce s mistrem odborného výcviku školy firmy minimálně 2x za měsíc klasifikaci žáka.
 • Praktické vyučování je uskutečňováno v souladu s § 65 školského zákona č. 561/2004 Sb. pod vedením instruktorů, které zajišťuje firma dle §13 vyhlášky č. 123/2005 Sb., o středních školách, ve znění pozdějších předpisů
 • Při výkonu produktivní činnosti náleží žákům odměna podle § 122 školského zákona č. 561/2004 Sb.
 • Režijní náklady spojené s produktivní činností žáků firma zahrne do svých nákladů.
 • Škola vybaví žáky pracovním oděvem a obuví.
 • Škola pro potřeby výuky poskytne učební osnovy odborného výcviku.
 • Škola umožní instruktorům, odpovědným pracovníkům firmy – patronům účast na svých pedagogických a metodických seminářích.
 • Pokud některý z žáků zařazených do praktického výcviku ve firmě nebude splňovat požadavky firmy jako např. zdravotní způsobilost, studijní výsledky, chování atd., zabezpečí škola jeho praktické vyučování na svých pracovištích.


Použitá literatura a zdroje

Školní vzdělávací program, obráběč kovů, 23-56-H/01 Obráběč kovů, verze 1. z 01.09.2009, Střední škola technická Žďár nad Sázavou

Zákoník práce

Školský zákon č. 561/2004 Sb.

Vyhláška č. 13/2005 Sb. o středních školách, ve znění pozdějších předpisů

 

Přílohy:

Další aktivity

Firma ŽĎAS, a.s., se aktivně sponzorsky a organizačně podílí na zajišťování soutěží v odborných dovednostech žáků technických škol ČR, které pořádá SŠT.

 

Pro odborné pedagogické pracovníky školy organizuje firma ŽĎAS, a.s., přednášky
a semináře vedené předními techniky ŽĎAS, a.s., o nových technologiích ve firmě, které mají za cíl aktuálně informovat pedagogy o nových trendech a technologiích ve výrobě firmy a tím operativně zajistit zkvalitnění odborné výuky a přípravu žáků školy na praxi.

 

Všem žákům učebních i studijních oborů i jejich pedagogům firma umožňuje exkurze s odborným výkladem do výrobních prostor firmy, besedy s odbornými pracovníky
i spolupráci na seminárních pracích a projektech.

 

 

 

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky