Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Spolupráce firmy CZ LOKO, a. s. se středními odbornými školami

Příklad dobré praxe;  téma: Spolupráce se sociálními partnery  

Informace o zaměstnavateli
Název společnosti: CZ LOKO, a. s. (pobočka Česká Třebová)
Sídlo: Semanínská 580, 560 02 Česká Třebová
Sídlo vedení společnosti: Drahelická 2083, 288 03 Nymburk
Provozovny a střediska: Česká Třebová, Jihlava, Most, Letohrad, Brno, Gliwice (Polsko)
Obor: Železniční strojírenství a opravárenství
Účastník řízeného rozhovoru:
Bc. Tomáš Brancuzský, personální ředitel CZ LOKO, a. s. Česká Třebová
Autor řízeného rozhovoru: Mgr. Martin Němeček
Představení společnosti
Společnost CZ LOKO, a. s. Česká Třebová patří v České republice k předním firmám podnikajícím
v oboru železničního strojírenství, a to více jak 160 let. Novodobá historie podniku se datuje do roku
1995, kdy byla v rámci celé České republiky zahájena spolupráce různých subjektů působících na
poli lokomotivního opravárenství. Jejich následná transformace, vstup silného zahraničního partnera
a v neposlední řadě fúze dceřiných společností pouze posílily už tak významnou pozici podniku
v této oblasti. Společnost má pobočky v České, Slovenské a Polské republice. V různých oblastech
zaměstnává více než 600 lidí. Roční tržby společnosti jsou více než 1,8 miliardy Kč (2010).
V Pardubickém kraji se koncentruje průmysl, ale i komerční a veřejné služby. Hospodářský charakter
kraje je určován především sekundárním sektorem (průmyslem a stavebnictvím), který se na
hrubé přidané hodnotě (HPH) v roce 2009 podílel 43 %. Dlouhodobě se zvyšuje význam terciárního
sektoru (tržní a netržní služby).
Průmyslová výroba má pestrou strukturu. Nejsilnější je všeobecné strojírenství, dále průmysl
textilní, oděvní, kožedělný a průmysl chemický, který má na celostátní produkci nejvyšší podíl.
Důležitý ale je i zemědělský sektor. Význam těchto odvětví se v uplynulých letech měnil a řada
tradičních firem zanikla. Nové podniky naopak dokázaly využít příležitosti a upevnit svůj vliv v regionu.
Svoji pozici v posledních letech posilují firmy využívající prudký rozvoj svých oborů, především
v oblasti telekomunikací, informačních technologií, automobilového průmyslu a výpočetní
techniky. V celkové zaměstnanosti obyvatel v kraji se pracovní síly přesunují z průmyslu do oblastí
služeb a cestovního ruchu.
Ekonomickou prosperitu kraje výrazně ovlivňuje skutečnost, že region protíná evropský železniční koridor.
Železniční průmysl byl v Pardubickém kraji vždy silným odvětvím. Společnost CZ LOKO, a. s. Česká
Třebová proto patří nejen k významným zaměstnavatelům, ale také sociálním partnerům různých škol.
Popis konkrétní spolupráce
Spolupráce společnosti CZ LOKO, a. s. (dříve Železničních opraven a strojíren Česká Třebová) se středními
školami má dlouholetou historii. V roce 2007, kdy došlo k poslední transformaci společnosti, se
navíc spolupráce se středními a vyššími odbornými školami podstatně rozšířila.
Společnost CZ LOKO, a. s. má nejvíce vazeb v Pardubickém kraji a kraji Vysočina, kde dodnes sídlí
největší výrobní provozovny podniku. V rámci těchto krajů je nejsilnější partnerství mezi podnikem
a Vyšší odbornou školou a Střední školou technickou Česká Třebová (VOŠ a SŠT Česká Třebová), jejíž
součástí je i učiliště (dříve VOŠ a SOŠ Gustava Habrmana a Střední škola technická). Této spolupráci
je také věnován následující příspěvek. Silná spolupráce existuje také se Střední průmyslovou školou
a Střední školou technickou v Jihlavě. Okrajová spolupráce funguje s Integrovanou střední školou
technickou ve Vysokém Mýtě a Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm v Lanškrouně.
Partnerství podniku a škol je dlouholeté, protože již v minulosti školy vzdělávaly budoucí zaměstnance
pro obsluhu železnice a železničního průmyslu.
Historické počátky partnerství společnosti CZ LOKO, a. s. (a jejích předchůdců) s VOŠ a SŠT v České
Třebové sahají až do poloviny minulého století. Od té doby se spolupráce kontinuálně vyvíjela až
do současné podoby. „Vazby podniku s touto školou i praktické vzdělávání učňů nebyly od roku 1989
nikdy přerušeny,“ dodává personální ředitel CZ LOKO, a. s., Bc. Tomáš Brancuzský, který se v podniku
stará o spolupráci se školami. Partnerství významně nenarušily ani průběh a důsledky ekonomické
a demografické krize. Zkušenosti s takovými krizemi však obě strany mají. Na straně školy se to projevilo
menším zájmem o učňovské vzdělávání, který podle T. Brancuzského vedl k poklesu kvality absolventů
a jejich horšímu uplatnění na trhu práce. Na straně podniku se krize projevila nižším počtem
učňů, jejichž praktickou výuku byl podnik schopen realizovat. To se naposledy stalo ve školním roce
2000 / 2001, kdy podnik byl schopen realizovat praktické vzdělávání pouze pro čtyři studenty měsíčně.
V současnosti se naopak jedná o několikanásobně vyšší počet studentů.
Po formální stránce je partnerství právně ošetřeno smlouvami, které jsou ročně aktualizovány, rozvíjeno
je však i v neformální rovině. Příkladem může být každoroční účast zaměstnance CZ LOKO, a. s.,
konkrétně odborníka v oboru elektrotechniky, na závěrečných zkouškách na škole. „Je to v rámci neformální
spolupráce výhodné, náš zaměstnanec vidí, koho s nabídkou zaměstnání můžeme cíleně oslovit,“
říká Brancuzský.
30 31
Podnik i škola dlouhodobě průběžně spolupracují na realizaci praktické výuky, praxe pro studenty
i následné práci s absolventy, ale i spolupráci na tvorbě školního vzdělávacího programu (ŠVP).
Důležitost partnerství je nejviditelnější u praktické výuky učňovských oborů. Zhruba čtyřicet procent
této výuky je realizováno společností CZ LOKO, a. s. Tento podíl se mění dle konkrétního oboru.
U středoškolské praktické výuky jde o daleko menší příspěvek, a to kolem deseti procent. I přesto
je společnost schopna financovat část výuky, například studentům maturitního oboru Mechatronik,
a to jednou za čtrnáct dní na osm hodin. To je ovšem podle T. Brancuzského nešťastně zvolená forma.
Zástupci podniku již v této souvislosti jednali s představiteli školy o možnosti delšího intervalu, který
by z jejich pohledu měl daleko větší efekt. Učni a studenti jsou za praktickou výuku ve výrobních
provozovnách hodnoceni známkami (od jedničky do pětky). Na konci výuky jsou výsledné známky
zaslány pedagogům VOŠ a SŠT Česká Třebová odpovědným za praktickou výuku. Ti by toto hodnocení
měli zohlednit v závěrečné známce z daného předmětu. T. Brancuzský dodává, že neví, jak jsou
známky z praktické výuky ve skutečnosti zohledněny.
Podnik také v období maturit (květen, červen) podporuje a realizuje čtrnáctidenní praxe studentů maturitních
oborů, a to zejména z třetích ročníků. Praktická výuka (i přesto, že se jedná o přípravu na budoucí
povolání) i praxe jsou ze strany CZ LOKO, a. s. honorovány ve formě odměn odvíjejících se podle odvedených
výkonů. Pro učně / studenty by odměny měly být silnou motivační složkou. „Žijeme ve výkonnostní
společnosti, učni / studenti tak poznají, že budou mít více peněz, když se budou více snažit,“ říká Tomáš Brancuzský.
Nejšikovnějším učňům a nejúspěšnějším studentům je také nabídnuta možnost letní brigády a po
absolvování daného oboru nabízena možnost trvalého zaměstnání s dobrými nástupními podmínkami.
Tato forma spolupráce je výhodná pro všechny strany – pro podnik, školu i „brigádníka“. Podnik je s těmito
„brigádníky“ více v kontaktu, pozná a má možnost ovlivnit jejich dovednosti, schopnosti a motivaci. Škola
zvyšuje uplatnitelnost svých učňů / studentů na trhu práce a „brigádník“ se lépe uplatní na trhu práce.
Odpovědnost za komunikaci se školou a realizaci praktických kurzů a praxí pro učně a studenty
má ve společnosti CZ LOKO, a. s. na starosti celkem 10 lidí, a to jak z personálního oddělení, tak zejména
vedoucí příslušných oddělení (především mistři).
Pro podnik představuje realizace partnerství formu vlastního náboru nových zaměstnanců. Absolvování
praktické výuky nebo praxe v podniku je zohledňováno a pracovní místo podnik nabízí
přednostně uchazečům s takovými zkušenostmi. Jako příklad T. Brancuzský uvádí nábor nových zaměstnanců
do výrobních provozoven v České Třebové a Jihlavě, který probíhal v průběhu letních měsíců
roku 2011. „V Jihlavě letos podíl absolventů z partnerských škol u nových zaměstnanců tvořil 50 %,
v České Třebové pouze 10 %. V souvislosti se školou v České Třebové mě to mrzí, ale bohužel je to i o kvalitě,
např. absolventů oboru Zámečník, která již není taková jako dříve,“ dodal Brancuzský.
Zástupce společnosti má v rámci společného
partnerství také zkušenosti s přípravou ŠVP. „Dříve
jsme ŠVP připomínkovali více, jak učňovské, tak i maturitní
obory, ale netuším, do jakého rozsahu byly připomínky
akceptovány. Když nás střední škola osloví,
nebráníme se tomu, cokoli opět připomínkovat,“ říká
Brancuzský. V této souvislosti se školou probíhají například
jednání o realizaci úplně nového oboru Mechanik
motorových lokomotiv, protože v CZ LOKO,
a. s. v uvedené oblasti dochází ke generační výměně.
Absolventi tohoto oboru by v podniku určitě našli
uplatnění. „Zatím to je moje zbožné přání, ale věřím,
že se nám to v České Třebové povede. Pokud by tomu
tak nebylo, ale existovala by škola, která by tento obor
realizovala, jsme připraveni navázat spolupráci i s ní,“
dodává Brancuzský.
Vzájemné partnerství bylo v posledních dvou
letech posilováno také účastí šesti pedagogů z VOŠ a SŠT Česká Třebová v projektu realizovaném
společností CZ LOKO, a. s., který byl zaměřen na další praktické vzdělávání a byl spolufinancován
prostředky ESF. „Považuji to za velice úspěšný projekt, který byl z obou stran velmi pozitivně hodnocený.
Naše firma je ve špici vývoje lokomotiv a pedagogové se skutečně dozvěděli nové metody,“ říká Brancuzský.
Učitelům je dále nabízena i placená brigáda na technickém úseku. „Další spolupráci se nebráníme,
záleží pouze na pedagozích samotných,“ dodává.
Efekty partnerství
Podle T. Brancuzského vyvažuje přínos partnerství vynaložené prostředky, které jsou do spolupráce ze
strany CZ LOKO, a. s. vkládány. Tím největším přínosem je podpora náboru kvalifikovaných zaměstnanců.
Pro firmu je z tohoto pohledu důležitá vzájemná znalost dlouhodobých potřeb zaměstnavatelů (resp. Strategie
hospodářství ČR na minimálně deset let). Pozitivní je také prezentace společnosti – škola partnerství
s firmou i podnik samotný prezentuje při různých příležitostech, jako jsou školní veletrhy nebo prezentace
školy na základních školách. Zástupci podniku jsou také zváni na různé další akce.
Určité negativum vidí zástupce podniku ve stále se snižující kvalitě absolventů oboru Zámečník,
která však není způsobena přístupem školy, ale malým zájmem mladých lidí o technické obory.
32 33
2.8 BOSCH a. s.
Informace o zaměstnavateli
Název společnosti: Bosch a. s.
Sídlo: Pod Višňovkou 1661 / 35, 140 00 Praha 4-Krč
Obor: Automobilová a průmyslová technika
Účastník řízeného rozhovoru:
Werner Kirsch, vedoucí servisních služeb firmy Bosch – Divize Automotive aftermarket
Autor řízeného rozhovoru: Mgr. Adéla Bergrová
Představení společnosti
První oficiální pobočka firmy Bosch v České republice byla založena v roce 1920 v Praze a po nucené
44 leté přestávce opětovně v roce 1989. Od prosince 1991 je pobočka v ČR znovu činná. Firma Bosch si
za dobu přítomnosti na českém trhu vybudovala významnou pozici výrobce a investora. S jejími výrobky
se můžete setkat od automobilové techniky přes elektrické nářadí a domácí spotřebiče až po tepelnou
a průmyslovou techniku nejen v českých domácnostech, ale i automobilech, servisech a průmyslových
podnicích. Společnost Bosch Group (firma Bosch a její dceřiné společnosti)v České republice zaměstnává
přes 8000 pracovníků a její celkový obrat dosáhl v roce 2010 téměř 1200 milionů euro.
Popis konkrétní spolupráce
Společnost Bosch zahájila spolupráci se středními školami v polovině devadesátých let minulého
století. Tehdy se jednalo pouze o tři až pět středních škol, které měly zájem o zkvalitnění své výuky.
Vzájemná spolupráce se postupně rozvíjela, až školy požádaly firmu Bosch o její další rozšíření. Zájem
byl zejména o školení z oblastí různých systémů, které v ČR v té době teprve začínaly, a také z oblasti
přicházejících novinek. Prohlubující se vzájemná spolupráce dala v roce 2006 vzniknout „Evropskému
projektu koordinovaného vzdělávání pedagogických pracovníků I“ a v roce 2009 navazujícímu
„Evropskému projektu koordinovaného vzdělávání pedagogických pracovníků II“. Partnerství bylo
v rámci obou projektů rozšířeno na čtrnáct škol, které byly vybrány svými zřizovateli (tj. jednotlivými
kraji) na doporučení Svazu prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky. Firma Bosch
navíc do realizace projektů zahrnula i další významné partnery – společnost Škoda auto a. s. a následně
i společnost Scania Czech s. r. o. Vzájemná spolupráce mezi jednotlivými partnery, ale i zřizovateli
partnerských škol

Informace o zaměstnavateli

Název společnosti: CZ LOKO, a. s. (pobočka Česká Třebová)

Sídlo: Semanínská 580, 560 02 Česká Třebová

Sídlo vedení společnosti: Drahelická 2083, 288 03 Nymburk

Provozovny a střediska: Česká Třebová, Jihlava, Most, Letohrad, Brno, Gliwice (Polsko)

Obor: Železniční strojírenství a opravárenství

Účastník řízeného rozhovoru:

Bc. Tomáš Brancuzský, personální ředitel CZ LOKO, a. s. Česká Třebová

Autor řízeného rozhovoru: Mgr. Martin Němeček

 

 

Představení společnosti

 

Společnost CZ LOKO, a. s. Česká Třebová patří v České republice k předním firmám podnikajícím v oboru železničního strojírenství, a to více jak 160 let. Novodobá historie podniku se datuje do roku 1995, kdy byla v rámci celé České republiky zahájena spolupráce různých subjektů působících na poli lokomotivního opravárenství. Jejich následná transformace, vstup silného zahraničního partnera a v neposlední řadě fúze dceřiných společností pouze posílily už tak významnou pozici podniku v této oblasti. Společnost má pobočky v České, Slovenské a Polské republice. V různých oblastech zaměstnává více než 600 lidí. Roční tržby společnosti jsou více než 1,8 miliardy Kč (2010).

V Pardubickém kraji se koncentruje průmysl, ale i komerční a veřejné služby. Hospodářský charakter kraje je určován především sekundárním sektorem (průmyslem a stavebnictvím), který se na hrubé přidané hodnotě (HPH) v roce 2009 podílel 43 %. Dlouhodobě se zvyšuje význam terciárního sektoru (tržní a netržní služby).

Průmyslová výroba má pestrou strukturu. Nejsilnější je všeobecné strojírenství, dále průmysl textilní, oděvní, kožedělný a průmysl chemický, který má na celostátní produkci nejvyšší podíl. Důležitý ale je i zemědělský sektor. Význam těchto odvětví se v uplynulých letech měnil a řada tradičních firem zanikla. Nové podniky naopak dokázaly využít příležitosti a upevnit svůj vliv v regionu. Svoji pozici v posledních letech posilují firmy využívající prudký rozvoj svých oborů, především v oblasti telekomunikací, informačních technologií, automobilového průmyslu a výpočetní techniky. V celkové zaměstnanosti obyvatel v kraji se pracovní síly přesunují z průmyslu do oblastí služeb a cestovního ruchu.

Ekonomickou prosperitu kraje výrazně ovlivňuje skutečnost, že region protíná evropský železniční koridor. Železniční průmysl byl v Pardubickém kraji vždy silným odvětvím. Společnost CZ LOKO, a. s. Česká Třebová proto patří nejen k významným zaměstnavatelům, ale také sociálním partnerům různých škol.

 

 

Popis konkrétní spolupráce


Spolupráce společnosti CZ LOKO, a. s. (dříve Železničních opraven a strojíren Česká Třebová) se středními školami má dlouholetou historii. V roce 2007, kdy došlo k poslední transformaci společnosti, se navíc spolupráce se středními a vyššími odbornými školami podstatně rozšířila.

Společnost CZ LOKO, a. s. má nejvíce vazeb v Pardubickém kraji a kraji Vysočina, kde dodnes sídlí největší výrobní provozovny podniku. V rámci těchto krajů je nejsilnější partnerství mezi podnikem a Vyšší odbornou školou a Střední školou technickou Česká Třebová (VOŠ a SŠT Česká Třebová), jejíž součástí je i učiliště (dříve VOŠ a SOŠ Gustava Habrmana a Střední škola technická). Této spolupráci je také věnován následující příspěvek. Silná spolupráce existuje také se Střední průmyslovou školou a Střední školou technickou v Jihlavě. Okrajová spolupráce funguje s Integrovanou střední školou technickou ve Vysokém Mýtě a Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm v Lanškrouně. Partnerství podniku a škol je dlouholeté, protože již v minulosti školy vzdělávaly budoucí zaměstnance pro obsluhu železnice a železničního průmyslu.

Historické počátky partnerství společnosti CZ LOKO, a. s. (a jejích předchůdců) s VOŠ a SŠT v České Třebové sahají až do poloviny minulého století. Od té doby se spolupráce kontinuálně vyvíjela až do současné podoby. „Vazby podniku s touto školou i praktické vzdělávání učňů nebyly od roku 1989 nikdy přerušeny,“ dodává personální ředitel CZ LOKO, a. s., Bc. Tomáš Brancuzský, který se v podniku stará o spolupráci se školami. Partnerství významně nenarušily ani průběh a důsledky ekonomické a demografické krize. Zkušenosti s takovými krizemi však obě strany mají. Na straně školy se to projevilo menším zájmem o učňovské vzdělávání, který podle T. Brancuzského vedl k poklesu kvality absolventů a jejich horšímu uplatnění na trhu práce. Na straně podniku se krize projevila nižším počtem učňů, jejichž praktickou výuku byl podnik schopen realizovat. To se naposledy stalo ve školním roce 2000 / 2001, kdy podnik byl schopen realizovat praktické vzdělávání pouze pro čtyři studenty měsíčně. V současnosti se naopak jedná o několikanásobně vyšší počet studentů.

Po formální stránce je partnerství právně ošetřeno smlouvami, které jsou ročně aktualizovány, rozvíjeno je však i v neformální rovině. Příkladem může být každoroční účast zaměstnance CZ LOKO, a. s., konkrétně odborníka v oboru elektrotechniky, na závěrečných zkouškách na škole. „Je to v rámci neformální spolupráce výhodné, náš zaměstnanec vidí, koho s nabídkou zaměstnání můžeme cíleně oslovit,“ říká Brancuzský.

Podnik i škola dlouhodobě průběžně spolupracují na realizaci praktické výuky, praxe pro studenty i následné práci s absolventy, ale i spolupráci na tvorbě školního vzdělávacího programu (ŠVP).

Důležitost partnerství je nejviditelnější u praktické výuky učňovských oborů. Zhruba čtyřicet procent této výuky je realizováno společností CZ LOKO, a. s. Tento podíl se mění dle konkrétního oboru. U středoškolské praktické výuky jde o daleko menší příspěvek, a to kolem deseti procent. I přesto je společnost schopna financovat část výuky, například studentům maturitního oboru Mechatronik, a to jednou za čtrnáct dní na osm hodin. To je ovšem podle T. Brancuzského nešťastně zvolená forma. Zástupci podniku již v této souvislosti jednali s představiteli školy o možnosti delšího intervalu, který by z jejich pohledu měl daleko větší efekt. Učni a studenti jsou za praktickou výuku ve výrobních provozovnách hodnoceni známkami (od jedničky do pětky). Na konci výuky jsou výsledné známky zaslány pedagogům VOŠ a SŠT Česká Třebová odpovědným za praktickou výuku. Ti by toto hodnocení měli zohlednit v závěrečné známce z daného předmětu. T. Brancuzský dodává, že neví, jak jsou známky z praktické výuky ve skutečnosti zohledněny.

Podnik také v období maturit (květen, červen) podporuje a realizuje čtrnáctidenní praxe studentů maturitních oborů, a to zejména z třetích ročníků. Praktická výuka (i přesto, že se jedná o přípravu na budoucí povolání) i praxe jsou ze strany CZ LOKO, a. s. honorovány ve formě odměn odvíjejících se podle odvedených výkonů. Pro učně / studenty by odměny měly být silnou motivační složkou. „Žijeme ve výkonnostní společnosti, učni / studenti tak poznají, že budou mít více peněz, když se budou více snažit,“ říká Tomáš Brancuzský. Nejšikovnějším učňům a nejúspěšnějším studentům je také nabídnuta možnost letní brigády a po absolvování daného oboru nabízena možnost trvalého zaměstnání s dobrými nástupními podmínkami. Tato forma spolupráce je výhodná pro všechny strany – pro podnik, školu i „brigádníka“. Podnik je s těmito „brigádníky“ více v kontaktu, pozná a má možnost ovlivnit jejich dovednosti, schopnosti a motivaci. Škola zvyšuje uplatnitelnost svých učňů / studentů na trhu práce a „brigádník“ se lépe uplatní na trhu práce.

Odpovědnost za komunikaci se školou a realizaci praktických kurzů a praxí pro učně a studenty má ve společnosti CZ LOKO, a. s. na starosti celkem 10 lidí, a to jak z personálního oddělení, tak zejména vedoucí příslušných oddělení (především mistři).

Pro podnik představuje realizace partnerství formu vlastního náboru nových zaměstnanců. Absolvování praktické výuky nebo praxe v podniku je zohledňováno a pracovní místo podnik nabízí přednostně uchazečům s takovými zkušenostmi. Jako příklad T. Brancuzský uvádí nábor nových zaměstnanců do výrobních provozoven v České Třebové a Jihlavě, který probíhal v průběhu letních měsíců roku 2011. „V Jihlavě letos podíl absolventů z partnerských škol u nových zaměstnanců tvořil 50 %, v České Třebové pouze 10 %. V souvislosti se školou v České Třebové mě to mrzí, ale bohužel je to i o kvalitě, např. absolventů oboru Zámečník, která již není taková jako dříve,“ dodal Brancuzský.

Zástupce společnosti má v rámci společného partnerství také zkušenosti s přípravou ŠVP. „Dříve jsme ŠVP připomínkovali více, jak učňovské, tak i maturitní obory, ale netuším, do jakého rozsahu byly připomínky akceptovány. Když nás střední škola osloví, nebráníme se tomu, cokoli opět připomínkovat,“ říká Brancuzský. V této souvislosti se školou probíhají například jednání o realizaci úplně nového oboru Mechanik motorových lokomotiv, protože v CZ LOKO, a. s. v uvedené oblasti dochází ke generační výměně. Absolventi tohoto oboru by v podniku určitě našli uplatnění. „Zatím to je moje zbožné přání, ale věřím, že se nám to v České Třebové povede. Pokud by tomu tak nebylo, ale existovala by škola, která by tento obor realizovala, jsme připraveni navázat spolupráci i s ní,“ dodává Brancuzský.

Vzájemné partnerství bylo v posledních dvou letech posilováno také účastí šesti pedagogů z VOŠ a SŠT Česká Třebová v projektu realizovaném společností CZ LOKO, a. s., který byl zaměřen na další praktické vzdělávání a byl spolufinancován prostředky ESF. „Považuji to za velice úspěšný projekt, který byl z obou stran velmi pozitivně hodnocený. Naše firma je ve špici vývoje lokomotiv a pedagogové se skutečně dozvěděli nové metody,“ říká Brancuzský. Učitelům je dále nabízena i placená brigáda na technickém úseku. „Další spolupráci se nebráníme, záleží pouze na pedagozích samotných,“ dodává.

 

 

Efekty partnerství


Podle T. Brancuzského vyvažuje přínos partnerství vynaložené prostředky, které jsou do spolupráce ze strany CZ LOKO, a. s. vkládány. Tím největším přínosem je podpora náboru kvalifikovaných zaměstnanců. Pro firmu je z tohoto pohledu důležitá vzájemná znalost dlouhodobých potřeb zaměstnavatelů (resp. Strategie hospodářství ČR na minimálně deset let). Pozitivní je také prezentace společnosti – škola partnerství s firmou i podnik samotný prezentuje při různých příležitostech, jako jsou školní veletrhy nebo prezentace školy na základních školách. Zástupci podniku jsou také zváni na různé další akce.

Určité negativum vidí zástupce podniku ve stále se snižující kvalitě absolventů oboru Zámečník, která však není způsobena přístupem školy, ale malým zájmem mladých lidí o technické obory.

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky