Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Spolupráce firmy Česká pošta, s. p. se středními odbornými školami

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociálními partnery  

Informace o zaměstnavateli
Název společnosti: Česká pošta, s. p.
Sídlo: Politických vězňů 909 / 4, 225 99 Praha 1 Obor: Poštovní služby
Účastníci řízeného rozhovoru:
Ing. Marta Horáková, ředitelka odboru Nábor a HR marketing, Ing. Tomáš Votruba, expert HR, odbor Nábor a HR marketing
Autor řízeného rozhovoru: Bc. Lubomír Valenta
Představení společnosti
Česká pošta, státní podnik, je poskytovatelem univerzálních poštovních služeb v oblasti zprostředko-
vání informací, plateb a zboží tradičními i elektronickými formami. Podle údajů Výroční zprávy 20103
vykonává funkci zakladatele podniku jménem státu Ministerstvo vnitra České republiky, podnik spra-
vuje 3 385 poboček a zaměstnává 33 256 zaměstnanců4.
Popis konkrétní spolupráce
Spolupráce České pošty a škol poskytujících vzdělávání v poštovních a logistických oborech probí-
hala na úrovni spontánních regionálních partnerství již od devadesátých let. Důležité změny, které
předurčily současnou podobu spolupráce, se odehrály po rozsáhlé organizační změně struktury Čes-
ké pošty v roce 2005. Regionální odštěpné závody s vlastní právní subjektivitou, které hrály úlohu
partnerů odborných škol v jednotlivých krajích, byly nahrazeny centralizovanou strukturou. Odbor
Nábor a HR marketing se stal centrem pro sjednocení vize sociálního partnerství České pošty a škol,
rozvoj jednotné strategie spolupráce a harmonizaci přístupu k jednotlivým školám. Odborné školy
se zájmem o partnerství s Českou poštou rovněž sjednotily své aktivity a založily Asociaci středních
škol informačních technologií, telekomunikací, poštovnictví a logistiky (dále jen Asociace), jíž před-
sedá ředitel Střední školy informatiky a spojů v Brně PaedDr. Vladimír Šimíček. V Asociaci je sdruženo
následujících deset škol, které nabízejí poštovní a logistické obory:
• SOŠ logistických služeb, Praha 9
• SOŠ informatiky a spojů a SOU, Kolín IV
• SOŠ a SOU, Kladno
3 https://www.ceskaposta.cz/assets/o-ceske-poste/profi l/ceska-posta_VZ_2010-web.pdf
4 Fyzický počet zaměstnanců k 31. 10. 2011
14 15
• SOŠ a SOU, Trutnov
• SOŠ logistická a SOU, Dalovice
• SŠ informatiky a finančních služeb, Plzeň
• SŠ informatiky a spojů, Brno
• SŠ poštovních a logistických služeb, Opava
• SŠ logistiky a chemie, Olomouc
• SŠ elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem
V roce 2008 byla uzavřena rámcová dohoda o spolupráci mezi Českou poštou a Asociací, čímž partnerství získalo konsolidovaný rámec, na jehož základě se rozvíjí pestrá škála vzájemné spolupráce při zachování efektivní komunikace a transparentních postupů. Tento model sociálního partnerství byl motivován oboustrannou reflexí výhod daného uspořádání a vznikl na základě série iniciativ jak ze strany České pošty, tak škol začleněných v Asociaci.
Obsah partnerství v současnosti
Česká pošta v současnosti rozvíjí svou vnitřní i vnější politiku směrem ke zvýšení konkurenceschopnosti a funkčnímu modelu obchodní společnosti. Zástupci České pošty spatřují v sociálním partnerství jeden z klíčových nástrojů liberalizace a modernizace svého podniku. Definují čtyři základní oblasti spolupráce se středními školami:
1) odborná spolupráce na tvorbě kurikula, obsahu rámcových a školních vzdělávacích programů a profilů absolventů;
2) marketingová podpora škol při propagaci studia poštovních a logistických oborů mezi mladými lidmi;
3) Podpora žáků a učitelů poštovních a logistických oborů, rozvoj bohaté škály profesně relevantních aktivit pro žáky spolupracujících škol a jejich učitele;
4) spolupráce s absolventy škol, podpora jejich uplatnění v oboru.
1) Odborná spolupráce na tvorbě kurikula
V oblasti odborné podpory při tvorbě kurikula se Česká pošta významnou měrou zapojila do procesu návrhu rámcového vzdělávacího programu čtyřletého maturitního oboru 37-42-M / 01 Logistické a finanční služby5 a 37-51-H / 01 Manipulant poštovního provozu6. Významně přispěla zejména při definování znalostí, dovedností a kompetencí v profilu absolventa tak, aby si žáci daného oboru osvojili schopnosti potřebné pro uplatnění své odbornosti v reálné praxi. Jednotlivé školy dále rozvíjejí tento rámcový vzdělávací program v konkrétních školních vzdělávacích programech.
2) Marketingová podpora škol
V roce 2010 zahájila Česká pošta komplexní kampaň na podporu zájmu veřejnosti o poštovní a logistické obory. Bylo vytvořeno odpovídající portfolio informačních a propagačních materiálů zaměřených na různé cílové skupiny, zejména žáky základních škol a jejich rodiče, učitele a školní kariérové poradce, ale také např. studenty vysokých škol. Cílem kampaně je zdůraznit přítomnost silného partnera na trhu práce, v rámci jehož činnosti nacházejí absolventi poštovních a logistických oborů odpovídající pracovní pozice. Školy tak mohou potenciálním zájemcům o studium nabídnout zcela konkrétní vizi možného budoucího uplatnění v oboru. Česká pošta věnuje této aktivitě velkou pozornost: informační podpora se opírá o nový jednotný vizuál, který pokrývá množství témat, a slaďuje jak podobu tištěných propagačních materiálů, tak např. multimediální výstupy ve formě spotů či webových bannerů umisťovaných na internetové stránky partnerských škol. Cílené oslovení „internetové generace“ považuje Česká pošta za jeden z nejdůležitějších směrů dalšího rozvoje marketingových aktivit tohoto typu. Školy využívají podporu České pošty také v rámci veletrhů středních škol, dnů otevřených dveří a dalších akcí pro veřejnost. V listopadu 2011 se ve spolupráci s dalšími partnery rozběhla rozsáhlá kampaň zaměřená na základní školy.
3) Podpora žáků a učitelů poštovních a logistických oborů
Nejrozsáhlejší část sociálního partnerství České pošty a odborných škol se projevuje ve formě podpory samotných žáků a jejich učitelů.
V roce 2010 poskytla Česká pošta odbornou praxi 1378 žákům třetích a čtvrtých ročníků středních škol zapojených do Asociace. V rámci čtrnáctidenní pracovní zkušenosti přímo v provozech České pošty se žáci seznamují s komplexní podobou poštovní práce za podpory pracovníků i manažerů jednotlivých pošt. Zřejmým efektem dané aktivity je možnost seznámit se s podmínkami práce pro Českou poštu již při studiu.
Česká pošta rovněž zprostředkovává pro výuku softwarový systém APOST, který je používán na poštách. Žákům umožňuje získat dovednosti v ovládání tohoto speciálního programu, který byl vyvinut přímo pro Českou poštu. Součástí seznamování s reálnou prací České pošty jsou také pravidelné exkurze žáků v provozech ČP.
Další formou podpory škol je zajištění aktuálních předpisů, formulářů a dalších materiálů, zajišťujících soulad výuky s nejnovějším vývojem portfolia České pošty. Materiály jsou dodávány jak v tištěné podobě, tak elektronicky na datových nosičích. Školy mají také možnost přispívat do nově vydávaných Poštovních novin.
5 Obor na školách postupně nahrazuje starší obor 37-42-M / 001 Poštovní a peněžní služby a 37-42-L / 003 Poštovní manipulant.
6 Obor na školách postupně nahrazuje starší obor 37-42-L / 003 Poštovní manipulant.
16 17
Zcela ojedinělou aktivitou je obnovená Soutěž poštovních dovedností, jejíž nultý ročník v součas-
né podobě se konal v roce 2010 v Opavě, první ročník se odehrál v roce 2011 v Brně. Každá z deseti
škol zapojených v Asociaci vysílá do soutěže tým složený ze žáků a učitelů, Česká pošta zajišťuje organizační stránku a sponzoruje akci věcnými cenami. Týmy soutěží v tematických disciplínách sou-
visejících s poštovní prací v její teoretické a praktické části. Do soutěžení se zapojují také učitelé škol. Jména vítězů jsou zaznamenávána na putovní skleněnou plaketu ve tvaru poštovní známky. Nefor-
mální charakter akce motivuje žáky k aktivnímu zájmu o obor a upevňuje osobní rovinu vzájemných
vztahů mezi zúčastněnými partnery.
4) Spolupráce s absolventy
Česká pošta byla klíčovým partnerem při definování profilu absolventa oboru Logistické a finanční služby, po jehož absolvování jsou mladí lidé připraveni na profesní uplatnění v České poště. Sekce
Rozvoj lidských zdrojů věnuje práci s absolventy pečlivou pozornost, pozice vhodné pro absolventy jsou na kariérních stránkách České pošty viditelně označeny, absolventi mají také možnost přihlásit se do databáze absolventů. Uchazeči v dané databázi jsou přednostně oslovováni s nabídkou pracov-
ního uplatnění v České poště. Efekty partnerství
Postavení České pošty na domácím trhu je v mnoha ohledech výsadní, což se promítá mj. do mimo-
řádných možností v oblasti sociálního partnerství. Školy vyučující poštovní a logistické obory mají neoddiskutovatelnou výhodu v příležitosti ke spolupráci s výjimečně silným partnerem. Nicméně, mnohé momenty vyplývající ze systému spolupráce České pošty a odborných škol mohou sloužit
jako příklady dobré praxe i ve všeobecném kontextu. Pracovníci odboru Nábor a HR marketing oce-
ňují zejména podporu ze strany vrcholného managementu České pošty, který si dobře uvědomuje
přínos dlouhodobého sociálního partnerství. Jako klíčová se také ukázala formulace a naplňování
jasně definované strategie, která je založena na smluvně vymezené spolupráci se středními školami.
Pestrost aktivit a bohatá iniciativa z obou stran ukazují, že koncept sociálního partnerství nabízí pro-
stor pro kreativitu a rozvoj aktivit přínosných pro všechny zapojené strany.

Informace o zaměstnavateli

Název společnosti: Česká pošta, s. p.

Sídlo: Politických vězňů 909 / 4, 225 99 Praha 1 Obor: Poštovní služby

Účastníci řízeného rozhovoru:

Ing. Marta Horáková, ředitelka odboru Nábor a HR marketing, Ing. Tomáš Votruba, expert HR, odbor Nábor a HR marketing

Autor řízeného rozhovoru: Bc. Lubomír Valenta

 

 

Představení společnosti


Česká pošta, státní podnik, je poskytovatelem univerzálních poštovních služeb v oblasti zprostředkování informací, plateb a zboží tradičními i elektronickými formami. Podle údajů Výroční zprávy 20103 vykonává funkci zakladatele podniku jménem státu Ministerstvo vnitra České republiky, podnik spravuje 3 385 poboček a zaměstnává 33 256 zaměstnanců4.

 

 

Popis konkrétní spolupráce


Spolupráce České pošty a škol poskytujících vzdělávání v poštovních a logistických oborech probíhala na úrovni spontánních regionálních partnerství již od devadesátých let. Důležité změny, které předurčily současnou podobu spolupráce, se odehrály po rozsáhlé organizační změně struktury České pošty v roce 2005. Regionální odštěpné závody s vlastní právní subjektivitou, které hrály úlohu partnerů odborných škol v jednotlivých krajích, byly nahrazeny centralizovanou strukturou. Odbor Nábor a HR marketing se stal centrem pro sjednocení vize sociálního partnerství České pošty a škol, rozvoj jednotné strategie spolupráce a harmonizaci přístupu k jednotlivým školám. Odborné školy se zájmem o partnerství s Českou poštou rovněž sjednotily své aktivity a založily Asociaci středních škol informačních technologií, telekomunikací, poštovnictví a logistiky (dále jen Asociace), jíž předsedá ředitel Střední školy informatiky a spojů v Brně PaedDr. Vladimír Šimíček. V Asociaci je sdruženo následujících deset škol, které nabízejí poštovní a logistické obory:

 

• SOŠ logistických služeb, Praha 9

• SOŠ informatiky a spojů a SOU, Kolín IV

• SOŠ a SOU, Kladno

• SOŠ a SOU, Trutnov

• SOŠ logistická a SOU, Dalovice

• SŠ informatiky a finančních služeb, Plzeň

• SŠ informatiky a spojů, Brno

• SŠ poštovních a logistických služeb, Opava

• SŠ logistiky a chemie, Olomouc

• SŠ elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem

 

V roce 2008 byla uzavřena rámcová dohoda o spolupráci mezi Českou poštou a Asociací, čímž partnerství získalo konsolidovaný rámec, na jehož základě se rozvíjí pestrá škála vzájemné spolupráce při zachování efektivní komunikace a transparentních postupů. Tento model sociálního partnerství byl motivován oboustrannou reflexí výhod daného uspořádání a vznikl na základě série iniciativ jak ze strany České pošty, tak škol začleněných v Asociaci.

 

Obsah partnerství v současnosti


Česká pošta v současnosti rozvíjí svou vnitřní i vnější politiku směrem ke zvýšení konkurenceschopnosti a funkčnímu modelu obchodní společnosti. Zástupci České pošty spatřují v sociálním partnerství jeden z klíčových nástrojů liberalizace a modernizace svého podniku. Definují čtyři základní oblasti spolupráce se středními školami:

 

1) odborná spolupráce na tvorbě kurikula, obsahu rámcových a školních vzdělávacích programů a profilů absolventů;

2) marketingová podpora škol při propagaci studia poštovních a logistických oborů mezi mladými lidmi;

3) Podpora žáků a učitelů poštovních a logistických oborů, rozvoj bohaté škály profesně relevantních aktivit pro žáky spolupracujících škol a jejich učitele;

4) spolupráce s absolventy škol, podpora jejich uplatnění v oboru.


 

1) Odborná spolupráce na tvorbě kurikula

V oblasti odborné podpory při tvorbě kurikula se Česká pošta významnou měrou zapojila do procesu návrhu rámcového vzdělávacího programu čtyřletého maturitního oboru 37-42-M / 01 Logistické a finanční služby5 a 37-51-H / 01 Manipulant poštovního provozu6. Významně přispěla zejména při definování znalostí, dovedností a kompetencí v profilu absolventa tak, aby si žáci daného oboru osvojili schopnosti potřebné pro uplatnění své odbornosti v reálné praxi. Jednotlivé školy dále rozvíjejí tento rámcový vzdělávací program v konkrétních školních vzdělávacích programech.

 

2) Marketingová podpora škol

 

V roce 2010 zahájila Česká pošta komplexní kampaň na podporu zájmu veřejnosti o poštovní a logistické obory. Bylo vytvořeno odpovídající portfolio informačních a propagačních materiálů zaměřených na různé cílové skupiny, zejména žáky základních škol a jejich rodiče, učitele a školní kariérové poradce, ale také např. studenty vysokých škol. Cílem kampaně je zdůraznit přítomnost silného partnera na trhu práce, v rámci jehož činnosti nacházejí absolventi poštovních a logistických oborů odpovídající pracovní pozice. Školy tak mohou potenciálním zájemcům o studium nabídnout zcela konkrétní vizi možného budoucího uplatnění v oboru. Česká pošta věnuje této aktivitě velkou pozornost: informační podpora se opírá o nový jednotný vizuál, který pokrývá množství témat, a slaďuje jak podobu tištěných propagačních materiálů, tak např. multimediální výstupy ve formě spotů či webových bannerů umisťovaných na internetové stránky partnerských škol. Cílené oslovení „internetové generace“ považuje Česká pošta za jeden z nejdůležitějších směrů dalšího rozvoje marketingových aktivit tohoto typu. Školy využívají podporu České pošty také v rámci veletrhů středních škol, dnů otevřených dveří a dalších akcí pro veřejnost. V listopadu 2011 se ve spolupráci s dalšími partnery rozběhla rozsáhlá kampaň zaměřená na základní školy.

 

3) Podpora žáků a učitelů poštovních a logistických oborů


Nejrozsáhlejší část sociálního partnerství České pošty a odborných škol se projevuje ve formě podpory samotných žáků a jejich učitelů.

V roce 2010 poskytla Česká pošta odbornou praxi 1378 žákům třetích a čtvrtých ročníků středních škol zapojených do Asociace. V rámci čtrnáctidenní pracovní zkušenosti přímo v provozech České pošty se žáci seznamují s komplexní podobou poštovní práce za podpory pracovníků i manažerů jednotlivých pošt. Zřejmým efektem dané aktivity je možnost seznámit se s podmínkami práce pro Českou poštu již při studiu.

Česká pošta rovněž zprostředkovává pro výuku softwarový systém APOST, který je používán na poštách. Žákům umožňuje získat dovednosti v ovládání tohoto speciálního programu, který byl vyvinut přímo pro Českou poštu. Součástí seznamování s reálnou prací České pošty jsou také pravidelné exkurze žáků v provozech ČP.

Další formou podpory škol je zajištění aktuálních předpisů, formulářů a dalších materiálů, zajišťujících soulad výuky s nejnovějším vývojem portfolia České pošty. Materiály jsou dodávány jak v tištěné podobě, tak elektronicky na datových nosičích. Školy mají také možnost přispívat do nově vydávaných Poštovních novin.

 

Zcela ojedinělou aktivitou je obnovená Soutěž poštovních dovedností, jejíž nultý ročník v součas-

né podobě se konal v roce 2010 v Opavě, první ročník se odehrál v roce 2011 v Brně. Každá z deseti

škol zapojených v Asociaci vysílá do soutěže tým složený ze žáků a učitelů, Česká pošta zajišťuje organizační stránku a sponzoruje akci věcnými cenami. Týmy soutěží v tematických disciplínách sou-

visejících s poštovní prací v její teoretické a praktické části. Do soutěžení se zapojují také učitelé škol. Jména vítězů jsou zaznamenávána na putovní skleněnou plaketu ve tvaru poštovní známky. Nefor-

mální charakter akce motivuje žáky k aktivnímu zájmu o obor a upevňuje osobní rovinu vzájemných

vztahů mezi zúčastněnými partnery.

 

4) Spolupráce s absolventy

Česká pošta byla klíčovým partnerem při definování profilu absolventa oboru Logistické a finanční služby, po jehož absolvování jsou mladí lidé připraveni na profesní uplatnění v České poště. Sekce

Rozvoj lidských zdrojů věnuje práci s absolventy pečlivou pozornost, pozice vhodné pro absolventy jsou na kariérních stránkách České pošty viditelně označeny, absolventi mají také možnost přihlásit se do databáze absolventů. Uchazeči v dané databázi jsou přednostně oslovováni s nabídkou pracovního uplatnění v České poště. Efekty partnerství

Postavení České pošty na domácím trhu je v mnoha ohledech výsadní, což se promítá mj. do mimořádných možností v oblasti sociálního partnerství. Školy vyučující poštovní a logistické obory mají neoddiskutovatelnou výhodu v příležitosti ke spolupráci s výjimečně silným partnerem. Nicméně, mnohé momenty vyplývající ze systému spolupráce České pošty a odborných škol mohou sloužit jako příklady dobré praxe i ve všeobecném kontextu. Pracovníci odboru Nábor a HR marketing oceňují zejména podporu ze strany vrcholného managementu České pošty, který si dobře uvědomuje přínos dlouhodobého sociálního partnerství. Jako klíčová se také ukázala formulace a naplňování jasně definované strategie, která je založena na smluvně vymezené spolupráci se středními školami. Pestrost aktivit a bohatá iniciativa z obou stran ukazují, že koncept sociálního partnerství nabízí prostor pro kreativitu a rozvoj aktivit přínosných pro všechny zapojené strany.

 

 

3  https://www.ceskaposta.cz/assets/o-ceske-poste/profi l/ceska-posta_VZ_2010-web.pdf

4  Fyzický počet zaměstnanců k 31. 10. 2011

5  Obor na školách postupně nahrazuje starší obor 37-42-M / 001 Poštovní a peněžní služby a 37-42-L / 003 Poštovní manipulant.

6  Obor na školách postupně nahrazuje starší obor 37-42-L / 003 Poštovní manipulant.

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky