Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Spolupráce firmy BAYER s. r. o. se středními odbornými školami

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociálními partnery  

Informace o zaměstnavateli
Název společnosti: BAYER s. r. o.
Sídlo: Siemensova 2717 / 4,155 80 Praha 5
Obor: Farmaceutický průmysl Účastníci řízeného rozhovoru:
Mgr. Daniela Červenclová, Corporate Communications Manager, Ing. Jiří Rösner,
Head of Business Developement
Autor řízeného rozhovoru: Mgr. Adéla Bergrová
Představení společnosti
Firma Bayer je celosvětově působící společnost, jejíž hlavní kompetence spadají zejména do ob-
lasti zdravotní péče, výživy, ochrany rostlin, vývoje a výroby high-tech materiálů. Společnost
Bayer se zároveň podílí na společenském rozvoji prostřednictvím inovací, výzkumu, podpory
vzdělávání a nárůstu výnosové síly. Skupina dodržuje zásady trvale udržitelného rozvoje a je si
vědoma své role sociálně a eticky zodpovědného subjektu. Hospodárnost, ekologie a sociální
zodpovědnost tvoří tři rovnocenné pilíře firemní politiky koncernu Bayer. Ve fiskálním roce 2010
společnost Bayer zaměstnávala 112 500 lidí po celém světě a dosáhla tržeb ve výši 35,1 mld. EUR.
Výdaje na výzkum a vývoj v roce 2010 činily 3,1 mld. EUR. Tato firma zaměstnává celosvětově více
než 112 tisíc lidí, v ČR téměř 200 lidí.
V portfoliu firmy Bayer nalezneme přípravky na ochranu rostlin, péči o zdraví lidí i veterinární
přípravky, ve své divizi Bayer MaterialScience firma vyvíjí inovativní materiály, které se využívají
ve stavebnictví, v automobilovém průmyslu a v dalších odvětvích.
Popis konkrétní spolupráce
Společnost Bayer navázala spolupráci se školami, protože se snaží rozšiřovat povědomí o tom,
že přírodní vědy, nové technologie a inovace jsou důležité pro svět a pro naši planetu. Přede-
vším je nutné nadchnout děti pro tento obor, ukázat jim, že chemie není pouze teoretická věda a nudná záležitost, ale naopak, ukázat chemii jako atraktivní a propojit jí s praxí. S tím samozřej-
mě úzce souvisí výběr budoucího povolání. Firma si uvědomuje, že je pro ni klíčové mít kvalitní
zaměstnance zde v České republice v oborech, jako jsou chemie a biologie, a proto se snaží, aby
se tento trend nezhoršoval, ale naopak pozitivně
vyvíjel. Firma navázala partnerství s několika ško-
lami a v současné době spolupracuje na dalších
projektech, jako je projekt Vltava a projekt Věda má budoucnost.
Se základní školou v Chrudimi firma navázala užší spolupráci především formou jednodenních
exkurzí, ale i dlouhodobějších větších projektů,
workshopů a kariérního poradenství. Úskalím jed-
nodenních exkurzí může být situace, kdy je to žáky
vnímáno jako výlet, kdy se nemusí učit, proto se
této situaci firma snaží předejít a dále na exkurze
navazovat především formou interaktivních do-
tazníků, vypracování slohových prací na prováza-
né téma. Samozřejmostí je snaha a spolupráce ze strany ředitelů škol, učitelů chemie, pedagogic-
kých poradců apod. Projekt Vltava
Vltava je školní výzkumný projekt, v jehož rámci si zainteresované třídy jednotlivých škol zvolí
určitý úsek Vltavy, na kterém několikrát ročně provedou biologické, chemické a geografické vý-
zkumy a na základě získaných výsledků se pokusí vyhodnotit kvalitu a vlastnosti zkoumané vody.
Důraz není přitom kladen pouze na ekologicko-přírodovědnou tematiku, ale také na jazykovou
stránku, protože jsou do projektu zapojeny i mezinárodní školy. Projekt Vltava si klade za cíl
propojit s praxí to, co se žáci naučili teoreticky ve školních lavicích a tím opět ukázat, že přírodní
vědy nemusí být nudným, ale naopak velmi zajímavým oborem.
Do tohoto projektu jsou zapojeny základní a střední školy, které se nacházejí poblíž řeky Vlta-
vy, ale i školy, které si vybrali zkoumání jiné řeky ve svém okolí. K dispozici jim firma nabízí pro-
fesionálního koordinátora a také např. zapůjčení speciálních měřících kufrů na sledování těchto
veličin.
12 13
Efekty partnerství
Spolupráce splňuje dlouhodobé cíle, kterých chce firma dosáhnout. Jde především o zvyšování
povědomí o významu vědy a výzkumu, zvýšení prestiže přírodních oborů jako něčeho, „čím se
opravdu dá uživit“ a za čím mohou žáci vidět nějaký smysl. Pro firmu z toho pramení také lepší
vyhlídky na motivované a kvalifikované zaměstnance pro budoucí výzvy v oblasti inovací.
Firma Bayer apeluje na žáky, aby nepodceňovali jazykovou znalost. Představa dětí, že po stu-
diu se např. „zavřu do laboratoře a na co mi vlastně ten cizí jazyk bude“ je naprosto mylná, proto-
že jako mezinárodní firma s často zahraničním managementem a propojením s ostatními závody
po světě se neobejde bez zaměstnanců s kvalitním jazykovým vybavením. Právě jazyky jsou bo-
hužel kamenem úrazů velké části absolventů přírodovědných oborů, proto je potřeba vštěpovat
dětem důležitost učení se jazyku co nejdříve.

Informace o zaměstnavateli

Název společnosti: BAYER s. r. o.

Sídlo: Siemensova 2717 / 4,155 80 Praha 5

Obor: Farmaceutický průmysl Účastníci řízeného rozhovoru:

Mgr. Daniela Červenclová, Corporate Communications Manager, Ing. Jiří Rösner,

Head of Business Developement

Autor řízeného rozhovoru: Mgr. Adéla Bergrová

 

 

Představení společnosti


Firma Bayer je celosvětově působící společnost, jejíž hlavní kompetence spadají zejména do oblasti zdravotní péče, výživy, ochrany rostlin, vývoje a výroby high-tech materiálů. Společnost Bayer se zároveň podílí na společenském rozvoji prostřednictvím inovací, výzkumu, podpory vzdělávání a nárůstu výnosové síly. Skupina dodržuje zásady trvale udržitelného rozvoje a je si vědoma své role sociálně a eticky zodpovědného subjektu. Hospodárnost, ekologie a sociální zodpovědnost tvoří tři rovnocenné pilíře firemní politiky koncernu Bayer. Ve fiskálním roce 2010 společnost Bayer zaměstnávala 112 500 lidí po celém světě a dosáhla tržeb ve výši 35,1 mld. EUR. Výdaje na výzkum a vývoj v roce 2010 činily 3,1 mld. EUR. Tato firma zaměstnává celosvětově více než 112 tisíc lidí, v ČR téměř 200 lidí.

V portfoliu firmy Bayer nalezneme přípravky na ochranu rostlin, péči o zdraví lidí i veterinární přípravky, ve své divizi Bayer MaterialScience firma vyvíjí inovativní materiály, které se využívají ve stavebnictví, v automobilovém průmyslu a v dalších odvětvích.

 

 

Popis konkrétní spolupráce


Společnost Bayer navázala spolupráci se školami, protože se snaží rozšiřovat povědomí o tom, že přírodní vědy, nové technologie a inovace jsou důležité pro svět a pro naši planetu. Především je nutné nadchnout děti pro tento obor, ukázat jim, že chemie není pouze teoretická věda a nudná záležitost, ale naopak, ukázat chemii jako atraktivní a propojit jí s praxí. S tím samozřejmě úzce souvisí výběr budoucího povolání. Firma si uvědomuje, že je pro ni klíčové mít kvalitní zaměstnance zde v České republice v oborech, jako jsou chemie a biologie, a proto se snaží, aby se tento trend nezhoršoval, ale naopak pozitivně vyvíjel. Firma navázala partnerství s několika školami a v současné době spolupracuje na dalších projektech, jako je projekt Vltava a projekt Věda má budoucnost.

Se základní školou v Chrudimi firma navázala užší spolupráci především formou jednodenních exkurzí, ale i dlouhodobějších větších projektů, workshopů a kariérního poradenství. Úskalím jednodenních exkurzí může být situace, kdy je to žáky vnímáno jako výlet, kdy se nemusí učit, proto se této situaci firma snaží předejít a dále na exkurze navazovat především formou interaktivních dotazníků, vypracování slohových prací na provázané téma. Samozřejmostí je snaha a spolupráce ze strany ředitelů škol, učitelů chemie, pedagogických poradců apod.

 

 

Projekt Vltava

 

Vltava je školní výzkumný projekt, v jehož rámci si zainteresované třídy jednotlivých škol zvolí určitý úsek Vltavy, na kterém několikrát ročně provedou biologické, chemické a geografické výzkumy a na základě získaných výsledků se pokusí vyhodnotit kvalitu a vlastnosti zkoumané vody. Důraz není přitom kladen pouze na ekologicko-přírodovědnou tematiku, ale také na jazykovou stránku, protože jsou do projektu zapojeny i mezinárodní školy. Projekt Vltava si klade za cíl propojit s praxí to, co se žáci naučili teoreticky ve školních lavicích a tím opět ukázat, že přírodní vědy nemusí být nudným, ale naopak velmi zajímavým oborem.

Do tohoto projektu jsou zapojeny základní a střední školy, které se nacházejí poblíž řeky Vltavy, ale i školy, které si vybrali zkoumání jiné řeky ve svém okolí. K dispozici jim firma nabízí profesionálního koordinátora a také např. zapůjčení speciálních měřících kufrů na sledování těchto veličin.

 

 

Efekty partnerství


Spolupráce splňuje dlouhodobé cíle, kterých chce firma dosáhnout. Jde především o zvyšování povědomí o významu vědy a výzkumu, zvýšení prestiže přírodních oborů jako něčeho, „čím se opravdu dá uživit“ a za čím mohou žáci vidět nějaký smysl. Pro firmu z toho pramení také lepší vyhlídky na motivované a kvalifikované zaměstnance pro budoucí výzvy v oblasti inovací.

Firma Bayer apeluje na žáky, aby nepodceňovali jazykovou znalost. Představa dětí, že po studiu se např. „zavřu do laboratoře a na co mi vlastně ten cizí jazyk bude“ je naprosto mylná, protože jako mezinárodní firma s často zahraničním managementem a propojením s ostatními závody po světě se neobejde bez zaměstnanců s kvalitním jazykovým vybavením. Právě jazyky jsou bohužel kamenem úrazů velké části absolventů přírodovědných oborů, proto je potřeba vštěpovat dětem důležitost učení se jazyku co nejdříve.

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky