Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Skupinová práce žáků s technologem firmy

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání, spolupráce se sociálními patnery  

Autorka: Libuše Hajná, ing.

Škola: Střední škola hotelová a služeb, Na Lindovce 1463, 767 01 KroměřížKlíčová slova


týmová práce, prezentace, diskuze, řešení problémové situace, odborný výcvik, pekař, sociální partner,

 

 

Stručná anotace


Výuka probíhá v hodinách odborného výcviku učebního oboru pekař ve školní pekárně ve skupině s 8 - 10 žáky. Žáci pracují samostatně nebo ve dvojicích, popřípadě trojicích podle náročnosti výroby, spolu s technologem a učitelem odborného výcviku, kteří je vedou. Technolog jim popíše složení nových přípravků, vysvětlí význam jednotlivých komponent, předvede, jak se s nimi pracuje a jaké nové tvary výrobků z nich lze vyrobit.

 

Realizace skupinového vyučování a vedení žáků ke spolupráci s odborníkem je vázáno na schopnost žáků využívat zkušenosti a dovednosti z odborného výcviku, teoretické znalosti odborných předmětů, učí je, jak vzájemně spolupracovat a mezi sebou komunikovat. Žáci přistupují k zadaným úkolům zodpovědně, tak aby výsledek jejich práce i práce celé skupiny odpovídal jejich možnostem a schopnostem.

Jedná se o praktickou realizaci uvedení nových přípravků do výuky odborného výcviku.

Výuka a tvůrčí činnost probíhá v malých skupinách, žáci pracují společně v blízkém kontaktu, pod vedením učitele odborného výcviku a technologa firmy. Každý z nich je zodpovědný za splnění zadaného úkolu.

 

Žáci při přípravě těsta, kynutí, tvarování a pečení výrobků pracují v týmu a podílejí se na realizaci společných pracovních činností, přijímají a odpovědně plní svěřené úkoly, přispívají k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobních konfliktů, nepodléhají předsudkům a stereotypům v přístupu k jiným lidem.

 

Žáci se navzájem znají, je důležité, aby mezi nimi byly dobré kamarádské vztahy, musí si navzájem věřit.
Cíle


Hlavní vyučovací cíle:

Seznámit žáky s novými přípravky, jejich vlastnostmi a složením

Naučit žáky vyrábět pekařské výrobky s použitím nových surovin

Upevnit praktické dovednosti a teoretické znalosti

Řešit zadané praktické úkoly

 

Hlavní výchovné cíle:

Schopnost pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních činností, přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly, přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a předcházet osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k jiným lidem.

Naučit žáky přijímat hodnocení výsledků svých praktických dovedností a znalostí i ze strany jiných lidí,

 

 

Výsledky


adePekařské suroviny, zařízení a pomůcky školní pekárny, speciální pomůcky technologa předvádějící firmy.kvátně reagovat, přijímat radu i kritiku, dále se vzdělávat.

 

 

Realizace


Tato aktivita je zařazena do předmětu odborný výcvik a probíhá v průběhu jednoho pracovního dne.

 

Na začátku pracovního dne učitel odborného výcviku seznámí žáky s tím, jakým způsobem budou pracovat. Uvede, že se nejedná o běžný pracovní den, ale své znalosti a dovednosti si upevní při práci s technologem firmy, který jim předvede nové přípravky své firmy.

 

Učitel odborného výcviku představí žákům technologa firmy a vysvětlí jim, že s ním budou spolupracovat a plnit jeho pokyny. Předá slovo technologovi, který seznámí žáky s historií, zaměřením, technologií výroby a další problematikou své firmy. Charakterizuje přípravky pro pekaře, které firma vyrábí, vyjmenuje a popíše enzymatické přípravky, okyselující přípravky, celozrnné a vícezrnné směsi na výrobu chleba a pečiva nebo hotové směsi na výrobu jemného pečiva a ostatních pekařských výrobků.

 

Následně vyjmenuje výrobky, se kterými budou v ten den pracovat a jaké pekařské výrobky budou z používaných surovin vyrábět, o jaké hmotnosti. U každého přípravku vždy popíše jeho složení a dávkování a popíše, jak ovlivňuje používání každého konkrétního přípravku kvalitu těst a hotových pekařských výrobků (např. objem, strukturu, propečení, barvu kůrky, chuť, vůni, trvanlivost).

 

Technolog si rozdělí žáky do skupin po dvou nebo třech ve spolupráci s učitelem odborného výcviku. Pro dobrou práci ve skupině je důležité, aby se žáci navzájem znali, aby byly mezi nimi dobré kamarádské vztahy, musí si navzájem věřit. Následně rozdá žákům receptury, každou recepturu společně prostudují, vysvětlí jim, jaké suroviny se použijí při výrobě a proč a jak je nutné s používanými surovinami a přípravky pracovat, jaké tvary výrobků z nich lze vyrábět.

 

Každá skupina má přidělený úkol při výrobě každého vyráběného druhu pečiva tak, aby si u jednotlivých výrobků tyto činnosti prostřídali. U jednoho výrobku připravují a navažují suroviny, u jiného vyrábí těsto, dělí klonky, tvarují, sledují zrání těsta, nastavují parametry pece, sázejí a sledují průběh pečení, vypékají výrobky.

 

Technolog při používání každého z přípravků ukáže žákům, jak se s přípravkem pracuje a vyzve žáky, aby pracovali spolu s ním. Se žáky spolupracuje, usměrňuje a kontroluje jejich práci, spolu s učitelem odborného výcviku sledují, jak žáci pracují, poukazují na případné nedostatky a poradí žákům, jak je odstraní.

 

Spolupráce mezi žáky a technologem v průběhu pracovního dne je velmi dobrá, žáci ho akceptují a snaží se získat co nejvíce odborných znalostí a dovedností.

 

Hotové výrobky technolog prezentuje, spolu se žáky a učitelem odborného výcviku zhodnotí jejich kvalitu, poukáže na kvalitu výrobků, kterou ovlivnilo použití přípravku jeho firmy.

 

 

Výsledky


Žáci se seznámili s novými přípravky na výrobu chleba a pečiva, vyzkoušeli si práci ve skupinách, naučili se spolupracovat a komunikovat nejen mezi sebou a učitelem odborného výcviku, ale i s cizím člověkem, kterým byl technolog předvádějící nové přípravky. Prověřili si své schopnosti a prohloubili si své odborné znalosti a pracovní dovednosti.

 

 

Nutné pomůcky a prostředky


Pekařské suroviny, zařízení a pomůcky školní pekárny, speciální pomůcky technologa předvádějící firmy.

 

 

Použitá literatura a zdroje


Zkušenosti získané z kontaktů se sociálními partnery.

 

 

 

 

 

 

 

 


Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky