Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Školy mají na Vysočině zájem o odborné stáže ve firmách

Regionální konzultační centrum (RKC) kraje Vysočina realizuje Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, Jihlava. Centrum  funguje od října 2009 na odloučeném pracovišti v Pelhřimově, v budově Obchodní akademie Pelhřimov.  

Všem středním školám v kraji nabízí konzultační centrum zdarma následující služby:

  • možnost konzultací k tvorbě a realizaci ŠVP u nás v centru nebo přímo ve Vaší škole,
  • praktické workshopy a semináře pro učitele,
  • metodické materiály k tvorbě a realizaci ŠVP,
  • kontrolu formální správnosti ŠVP,
  • možnost zveřejnění příkladů dobré praxe,
  • odborné stáže ve firmách.

 

Rozhovor s koordinátorkou centra Ing. Blankou Musilovou

ImageJaké akce pořádáte pro zástupce škol kromě seminářů a workshopů?

Školám nabízíme odborné stáže ve firmách, dále byly zpracovány dva příklady dobré praxe do výuky angličtiny.

Je o Vaše akce mezi pedagogy dostatečný zájem? O které akce je největší zájem?

Největší zájem byl v tomto pololetí o semináře, které si školy vybraly na základě svých potřeb pro školní kolektivy nebo učitele odborných předmětů. Celkem se uskutečnilo sedm seminářů a zúčastnilo se jich 123 osob.

Kde akce pořádáte?

Akce - semináře probíhají na vybraných školách v kraji Vysočina, kulatý stůl v prostorách Vysočina Education stejně jako setkání stážistů s prezentacemi z praxí.

Jaké akce chystáte na prázdniny a 1. pololetí příštího školního roku?

Během prázdnin nabízíme školám konzultace a kontroly formální správnosti školních vzdělávacích programů. V příštím pololetí nabídneme školám odborné stáže ve firmách a semináře dle potřebné tematiky.

V únoru jste pořádali jako 1. RKC kulatý stůl k sociálnímu partnerství – byl o něj zájem? Jaké závěry z této akce vyplynuly?

V únoru uspořádalo Regionální konzultační centrum Vysočina Education kulatý stůl "Sociální partnerství škol na Vysočině - zkušenosti a perspektiva" s účastí šesti ředitelů středních odborných škol kraje Vysočina, zástupce Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina a zástupce Okresní hospodářské komory Jihlava. Všichni přítomní prezentovali svoje zkušenosti z oblasti sociálního partnerství a následně diskutovali možnosti zlepšení spolupráce škol s firmami a současně možnosti podpory odborného školství v kraji Vysočina. Podrobnější informace o průběhu a námětech kulatého stolu včetně jeho závěrů a doporučení je zveřejněno na webových stránkách www.vys-edu.cz, v sekci Konzultační centrum.

Máte nějakou zpětnou vazbu od učitelů, kteří se zúčastnili seminářů a dalších akcí? Jsou pro ně přínosné?

Na seminářích provádíme Hodnocení seminářů dle pokynů NÚOV. Semináře jsou hodnocené jako přínosné díky vysoké úrovni vybraných lektorů.

O jakou pomoc v poslední době pedagogové nejvíce stojí?

V současné době mají školy zájem o odborné stáže ve firmách a semináře pro školní kolektivy.

Kolik jste zatím poskytli konzultací a uspořádali seminářů a workshopů? A kolik lidí jste na akcích proškolili?

Od začátku činnosti RKC jsme poskytli 14 konzultací ke školním vzdělávacím programům a provedli 41 kontrol formální správnosti ŠVP. Dále jsme uspořádali 20 seminářů, kterých se zúčastnilo 257 osob. Dále proběhly čtyři odborné stáže, kterých se zúčastnili čtyři odborní učitelé. V současné době probíhají další odborné stáže ve vybraných firmách.

Image

Jako první z konzultačních center uspořádalo RKC kraje Vysočina v únoru kulatý stůl k sociálnímu partnerství.

 

Kontakty

RKC Kraje Vysočina

Vysočina Education, školské zařízení pro DVPP a středisko služeb školám, příspěvková organizace, Žižkova 20, 586 01 Jihlava

Web: www.vys-edu.cz

Koordinátorka RKC – Ing. Blanka Musilová (musilova@vys-edu_cz)

Koordinátorka RKC – Ing . Milena Dolejská (dolejska@vys-edu_cz)

 

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky