Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Školám při reformě pomohou konzultační centra

15.12.2009       Moderní vyučování     str. 17      V dubnu letošního roku odstartoval tříletý národní projekt Kurikulum S, jehož hlavním cílem je přímá pomoc středním odborným školám a konzervatořím v jejich reformě.  Projekt nabízí učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům odborných škol informace, metodické rady i možnost konzultací při zavádění školních vzdělávacích programů (ŠVP). Pro tyto účely byla v říjnu zřízena v krajích regionální konzultační centra.  

Od začátku tohoto školního roku zahájila přibližně polovina středních odborných škol výuku podle nových vzdělávacích programů, ostatní střední školy se k nim přidají během příštích tří let. Při přípravě školních vzdělávacích programů se školy řídí podle rámcových programů připravených státem, ty jim ale nechávají značný prostor pro vlastní pojetí vzdělávání.


Konzultační centra pomohou přímo v kraji

Ukazuje se, že koordinátorům a učitelům podílejícím se na zpracování ŠVP nestačí pouze vstupní školení, ale že mají potřebu konzultovat problémy, které se objevují v průběhu práce.

Letos v říjnu proto vznikla v rámci projektu při vybraných školách a dalších vzdělávacích institucích v 11 krajích regionální konzultační centra. Nabízejí jak konzultace a metodické materiály k tvorbě a realizaci ŠVP, tak praktické workshopy pro učitele k tématům kurikulární reformy. Školy se o radu mohou obrátit jak na Národní ústav odborného vzdělávání, tak na nově vzniklá konzultační centra přímo ve svých regionech.


Pilotní školy ověřují nové vzdělávací programy

Další aktivitou a cílem projektu je sledování podmínek a problémů škol při tvorbě a realizaci ŠVP. Do projektu je zapojeno 27 pilotních středních odborných škol, na kterých byly v rámci předchozího projektu Pilot S vytvořeny rámcové vzdělávací programy a dva roky tu probíhalo praktické ověřování těchto programů při výuce. Kurikulum S bude na pilotních školách sledovat výuku podle ŠVP ve 3. a 4. ročnících až do závěrečných či maturitních zkoušek. Poznatky z pokusného ověřování výuky podle pilotních ŠVP a ze zkušeností pilotních škol budou sloužit nejen pro případnou úpravu vzdělávacích programů těchto škol, ale i ostatním odborným školám.

Projekt také podporuje výměnu pedagogických zkušeností mezi odbornými školami. Shromažďuje proto příklady dobré praxe škol jak z tvorby ŠVP, tak z uplatňování efektivních vyučovacích strategií i ze spolupráce škol se zaměstnavateli.


Přehled regionálních konzultačních center

Kraj

Instituce

webové stránky

Praha

Zařízení pro DVPP a středisko služeb školám Středočeského kraje, Nymburk

www.vzsk.cz

Středočeský

Středočeský vzdělávací institut akademie J.A.Komenského, Nymburk

www.sviajak.cz

Jihočeský

VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí, Sezimovo Ústí

www.copsu.cz

Plzeňský

Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň

www.kcvjs.cz

Karlovarský

Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň

www.kcvjs.cz

Pardubický

Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro DVPP Pradubického kraje, Pardubice

www.ccvpardubice.cz

Královehradecký

Školské zařízení pro DVPP Královehradeckého kraje, Hradec Králové

www.cvkhk.cz

Vysočina

Vysočina Education,školské zařízení pro DVPP a středisko služeb školám, příspěvková organizace, Jihlava

www.vys-edu.cz

Jihomoravský

Středisko služeb školám a Zařízení pro DVPP Brno, Brno

www.sssbrno.cz

Olomoucký

Centrum uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje, Olomouc

www.cuok.cz

Moravskoslezský

Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava

www.osu.cz

Poznámka: Nově ustavená centra byla vybrána v 1. kole výběrového řízení, zbývající tři budou vybrána ve 2. kole a svou činnost zahájí v následujících měsících.

 

Více informací o projektu lze nalézt na webu www.kurikulum.nuov.cz.


O projektu

Projekt Kurikulum S - Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání je tříletý národní projekt, který realizuje MŠMT ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání jako partnerem a s finanční podporou ESF a státního rozpočtu ČR.

 

Lucie Šnajdrová

Autorka pracuje v Národním ústavu odborného vzdělávání

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky