Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

SERVIS PRO ŠKOLY

30. listopadu 2010    Lidové noviny  

Image Jsme střední zdravotnická škola a chceme zařadit jeden cizí jazyk.Podle průzkumu na ZŠ žáci dávají přednost angličtině, o němčinu není zájem. Máme povinnost do školního vzdělávacího programu (ŠVP) vypracovat učební plán pro oba jazyky, nebo může být zařazen a vypracován pouze jazyk anglický?

Výuka cizích jazyků na SŠ by měla navazovat na vzdělávání žáků na ZŠ i z hlediska volby cizího jazyka, aby byla zajištěna kvalita a splnění požadované úrovně jazykových znalostí u všech absolventů střední školy s maturitou. Na druhé straně je společensky žádoucí, aby si žáci rozšiřovali znalosti cizích jazyků.

Evropská unie a Národní plán výuky cizích jazyků doporučují rozšířit spektrum vyučovaných cizích jazyků i o méně frekventované jazyky. Pokud škola hodlá vyučovat pouze jeden cizí jazyk, např. angličtinu, vypracuje učební osnovu pouze pro tento jazyk; rozšíří-li v příštích letech tuto nabídku, dopracuje další učební osnovy. Hodinová dotace určená v učebním plánu ŠVP bude stejná pro všechny vyučované jazyky.

Image Podle rámcového vzdělávacího programu může být v ŠVP forma realizace průřezových témat jak komplexní (v jednom předmětu), tak rozptýlená v jednotlivých vyučovacích předmětech. Pokud zvolíme rozptýlenou, domnívám se, že by mělo být průřezové téma zakomponováno do výsledku vzdělávání a učiva k danému tématu. Nebo má být předsazeno před kurikulární rámec?

Pokud to je možné, je výhodné dát průřezová témata (PT) před kurikulární rámec. Pokud se v předmětu výrazně vyskytuje průřezové téma (např. v ekologii PT Člověk a životní prostředí), můžeme PT dát před kurikulární rámec. Jinak se PT prolínají celým učivem.

Důležitý je taky výběr vhodných metod a forem výuky k aplikaci PT. Více se dozvíte z Metodiky tvorby vzdělávacích programů SOŠ a SOU. Najdete ji na webu www.kurikulum.nuov.cz v sekci Nepřehlédněte nebo Publikace.

V metodice jsou uvedeny veškeré postupy a také dotazy škol.

Image Můžeme spojit obory kategorie M (maturitní) a L (maturitní s praktickou přípravou) při realizaci odborného výcviku?

Toto spojení není možné. Odborný výcvik jako forma praktického vyučování se zařazuje pouze do oborů vzdělání kategorie L, které připravují žáky na náročná dělnická povolání (čtyřleté obory vzdělání – L0, nikoli nástavbové studium pro absolventy tříletých oborů vzdělání s výučním listem – L5). V oborech kategorie M se praktické vyučování realizuje jednak formou cvičení v odborných učebnách, laboratořích a dílnách, jednak formou učební a odborné praxe. Požadavky na odborný výcvik a učební praxi nebo další formy praktického vyučování v oborech M a L se významně liší (obsahově, organizačně i legislativně).

Image Jakým způsobem řešit inovace v ŠVP, pokud chceme sloučit předměty? Jak je můžeme formálně zařadit do učebního plánu?

Při slučování předmětů se vytváří předmět nový, který má svou vlastní koncepci, nově formulované cíle, obsah, vyučovací metody, formy realizace i nové označení. Znamená to, že je třeba upravit učební plán, ve kterém slučované předměty nahradíme předmětem novým, popř. pokud došlo ke změně hodinových dotací, upravíme časové rozvržení celého učebního plánu. Je nutné vypracovat i novou učební osnovu.

Na dotazy odpovídají regionální konzultační centra zřizovaná Národním ústavem odborného vzdělávání v rámci projektu Kurikulum S – www.nuov.cz/kurikulum

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky