Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Se školami spolupracuje stále více sociálních partnerů

28.2.2011 česká škola Do podpory odborného vzdělávání se zapojuje stále více sociálních partnerů a tvorba školních vzdělávacích programů k tomuto trendu jednoznačně přispěla. Vyplývá to z šetření provedeného v rámci projektu Kurikulum S v roce 2010, jehož výsledky budou prezentovány na konferenci na téma Sociální partnerství odborných škol 1. března 2011 v Brně. Na konferenci zazní také příspěvky od zástupců škol a sociálních partnerů, kteří představí svou vzájemnou spolupráci.  

ImageZ šetření vyplývá, že si odborné školy uvědomují význam a přínos spolupráce s regionálními sociálními partnery a za nejdůležitějšího z nich označují zaměstnavatele, zejména proto, že umožňují žákům výcvik ve skutečném pracovním prostředí. Kromě zaměstnavatelů považují zástupci škol za důležité partnery rady školy, úřady práce a zřizovatele škol a také rodiče, samotné žáky a absolventy školy. Zajímavé je, že dotazované školy nepovažují za své sociální partnery jiné střední školy (s výjimkou zahraničních), a to ani oborově nebo místem blízké.

Překážky ve spolupráci

Přes určitý pozitivní trend k rostoucí spolupráci si však stále zástupci třetiny škol myslí, že podniky jsou málo ochotné s nimi spolupracovat. Situace škol tak není mnohdy jednoduchá. Při navazování spolupráce narážejí na určité překážky, zejména nezájem zaměstnavatelů a ekonomickou krizi. Další překážkou, především v oblasti služeb, je existence převážně malých firem v regionu, které nemají dostatečnou kapacitu pro spolupráci. „Nutno dodat, že rezervy v navazování spolupráce s podniky a dalšími partnery jsou i na straně některých škol,“ říká obsahová manažerka projektu Kurikulum S Jana Kašparová.

Úspěšnost škol při navazování sociálního partnerství je přitom oborově podmíněna. Školy vzdělávající v oborech, po kterých je na trhu práce velká poptávka (např. technické obory), získávají sociální partnery zpravidla snadněji. Zaměstnavatelé v oborech s limitovaným počtem absolventů mají zájem o spolupráci a snaží se své potenciální budoucí pracovníky získat již během jejich studia. Např. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická v Brně spolupracuje s 15–20 velkými zaměstnavateli. Spolupráce spočívá v zajišťování praxí pro žáky, ve spolupráci s odborníky z firem, kteří jsou v kontaktu s učiteli školy a předávají jim cenné informace o firmě, nových technologiích či výrobě. Škola se také účastní nebo sama pořádá konference a workshopy, na kterých dochází ke kontaktu mezi lektory školy a odborníky z firem.

V horší situaci jsou školy, kde je poptávka po absolventech menší, jako například v ekonomických oborech a v oborech, které nepřipravují bezprostředně pro trh práce. Případové studie na pěti různých odborných školách v republice nicméně ukázaly, že i tyto školy mohou navázat a udržet nějakou formu sociálního partnerství. Střední odborné škole podnikatelské v Trutnově se podařilo navázat nadstandardní formu spolupráce hned s několika partnery. Škola spolupracuje s rekvalifikačním centrem Most k životu, které s žáky realizuje fiktivní výběrová řízení pro budoucí zaměstnání, formou exkurzí a praxí studentů spolupracuje s úřadem práce, finančním a městských úřadem, pojišťovnami a okresním soudem v Trutnově.


Tipy pro úspěšné sociální partnerství

Partnerství je obecně založeno na symbiotickém vztahu dvou či více subjektů, které jsou propojeny nějakou vzájemně prospěšnou vazbou. Pro školu je proto důležité udělat ze sebe zajímavého partnera, který může ostatním nabídnout něco, co nemají a co by mohli využít. Může jít o zkušenosti školy a znalosti vyučujících, nebo o žáky jako potenciální pracovní sílu. Pro zaměstnavatele může být zajímavé i poskytnutí prostor školy pro vzdělávání zaměstnanců firmy, anebo možnost pro vlastní reklamu. Další formou spolupráce je výpomoc firmám na jednorázových akcích, využití sítě absolventů školy nebo institucí veřejného sektoru, jako jsou úřady práce nebo městské úřady. Školy se dále mohou zapojit do regionálních a odborných sdružení nebo využít potenciálu základních nebo vysokých škol.

„Tvorba školních vzdělávacích programů je vhodnou příležitostí pro prohloubení této spolupráce, pro hledání nových partnerů a forem spolupráce,“ říká zástupce hlavní manažerky projektu Kurikulum S Pavel Petrovič. „Šetření ovšem ukázalo, že pouze třetina škol ji využila k rozšíření spolupráce o nové partnery nebo formy. Největší rozvoj spolupráce uvádějí školy vyučující technické nebo zemědělské obory, zatímco v oborech ekonomických a službových k výraznějším posunům nedochází“.

Pro školy je podstatné mapovat situaci v místě a kraji a podle požadavků trhu rozvíjet spolupráci s pestrou škálou sociálních partnerů na různých úrovních. Zástupci škol přitom musí být aktivní, samostatně vyhledávat a tvořit sítě sociálních partnerů, stavět na tradici školy, udržovat si specializaci a dále ji odborně rozvíjet. Je třeba také poznatky sociálních partnerů zavádět do výuky a s partnery neustále komunikovat.

Rádi odpovíme na vaše případné dotazy.

PhDr. Jana Kašparová, obsahová manažerka projektu

e-mail: jana.kasparova@nuov_cz

Tel.: 274 022 431

 

Doc. Pavel Petrovič, zástupce hlavní manažerky

e-mail: pavel.petrovic@nuov_cz

Další informace o výstupech z šetření na téma sociální partnerství odborných škol najdete v publikaci Odborné školy a jejich sociální partneři, vydané v Národním ústavu odborného vzdělávání v roce 2011.

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky