Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Rozhovor s vedoucím konzultačního centra Zlínského kraje Michalem Hampalou

ImageRegionální konzultační centrum (RKC) Zlínského kraje bylo v říjnu 2010 zřízeno v Krajském centru dalšího profesního vzdělávání a centru uznávání celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s. v Uherském Brodě. Spolu s ostatními centry pomáhá středním odborným školám s jejich reformou. Vedoucím zlínského centra se stal Mgr. Michal Hampala, který odpovídal na otázky ohledně plánované činnosti centra.

ImageKdy a jak oslovíte školy ve Vašem kraji?

Nejprve uspořádáme schůzku ředitelů zainteresovaných čtyř škol, které se budou podílet na činnosti centra v našem kraji. Seznámíme je s úkoly, které RKC bude v kraji zajišťovat a které vyplývají s uzavřené dílčí smlouvy, a s připravovanými aktivitami.

Školy oslovíme v průběhu listopadu. První informace o zahájení činnosti RKC zašleme všem středním odborným školám v kraji prostřednictvím e-mailové informace, dále vytiskneme informační leták o zřízení centra, jeho účelu, náplni, kontaktech a komunikaci. Co nejdříve také vytvoříme webovou aplikaci RKC ZK, kde budou kontakty na naše centrum, nabídky akcí, seminářů a workshopů – termíny, možnosti přihlášení, kontakty, místa realizace.

ImageBudete zjišťovat, co školy považují při své reformě za problém, v jaké její fázi se nacházejí a s čím by potřebovaly pomoc?

V průběhu listopadu 2010 provedeme na středních odborných školách ve zlínském regionu první průzkum potřeb a požadavků škol k realizaci kurikulární reformy. Budeme zjišťovat problémy při tvorbě ŠVP, jejich realizaci, zavádění do školské praxe, evaluaci a následné inovaci.  Dotazníkové šetření bude zaměřeno na ředitele škol, koordinátory ŠVP a pedagogické pracovníky, kteří se aktivně podíleli na vlastní tvorbě ŠVP. Výsledky šetření budou podkladem pro vytvoření analýzy potřeb a požadavků škol ve čtyřech regionech kraje a následně budou podkladem pro vytvoření plánu činnosti centra.

ImageNa co konkrétně se budete učitelů ptát?

Na školách chceme zjišťovat, kolik ŠVP má škola zpracováno, v jakých oborech vzdělávání a kolik ŠVP mají ještě zpracovávat, kolik ŠVP bylo již zavedeno do výuky. Chceme vědět také, jaké problémy při zpracovávání ŠVP se na školách nejvíce vyskytovaly a které části ŠVP byly nejvíce problematické. Zástupců škol se zeptáme i na to, jaké formy zpracování ŠVP školy nejvíce využívaly, zda využívaly nějaké specializované SW nástroje a jaké, jaké se vyskytovaly největší problémy při zavádění ŠVP do výukové praxe (materiální, personální, finanční apod..).

Zajímá nás i to, jak školy připravují provádění evaluace ŠVP zavedených do výuky a v jakém časovém období a jak budou školy reagovat na změny RVP a následné změny ŠVP. Další tematickou oblastí našeho zájmu je spolupráce škol se sociálními partnery při tvorbě ŠVP, zavádění změn technologií v průmyslu do ŠVP, realizace odborných praxí žáků a stáží pedagogických pracovníků na jejich pracovištích, chceme znát příklady další spolupráce s firmami daných regionů.

ImageBudete se pedagogů ptát i na to, v čem by od Vás uvítali pomoc?

Ano, budeme se ptát na oblasti, ve kterých by mělo naše centrum školám v regionu pomoci při další etapě zavádění kurikulární reformy do praxe. Rádi bychom také věděli, jaké dobré zkušenosti by chtěla škola předat ostatním učitelům v rámci kraje při tvorbě a realizaci ŠVP. Zároveň nás bude zajímat i to, zda měly školy doposud pro kvalitní přípravu ŠVP dostatek informačních zdrojů a podkladů a co se jim při realizaci a zavedení ŠVP do výuky dařilo, jaké mají pozitivní či negativní zkušenosti s naplňováním kurikulární reformy.

ImageOd kdy začnete pořádat semináře a další vzdělávací akce pro zástupce škol?

Konzultační a vzdělávací činnost začneme vykonávat poté, jak sestavíme plán činnosti a náplně seminářů, workshopů a školení v I. etapě, který bude vycházet z vyhodnocených výsledků analýzy zájmů a potřeb pedagogických pracovníků. Konzultační činnost zahájíme v průběhu listopadu. Vlastní vzdělávací akce RKC Zlínského kraje předpokládáme zahájit v průběhu prosince 2010.

ImageMáte už naplánované konkrétní semináře?

Ano, pravděpodobně uspořádáme v I. etapě činnosti semináře na téma „Spolupráce sociálních partnerů na tvorbě ŠVP a vytváření podmínek pro realizaci odborných praxí a stáží na jejich pracovištích“ a „Hlavní nedostatky v ŠVP na SOŠ ZK z pohledu České školní inspekce (ČŠI)“. Další témata seminářů, workshopů a setkání pedagogických pracovníků vyplynou na základě vyhodnocení analýz potřeb a požadavků škol na pomoc RKC ZK v regionech.

Chystáme se oslovit ČŠI Zlínského kraje, které ve školním roce 2009/10 začala provádět kontroly ŠVP. Rádi bychom se zástupci České školní inspekce domluvili spolupráci, zejména co se týče jejich účasti na připravovaných seminářích v I. etapě činnost RKC ZK, kde mohou pedagogickým pracovníkům škol předat své připomínky a zjištěn.

ImageVaše centrum začíná fungovat z důvodů opakovaných výběrových řízení téměř s ročním zpožděním proti většině ostatních. Sledovali jste činnost ostatních center ještě před svým ustanovením?

Činnost některých RKC jsme sledovali alespoň na jejich internetových stránkách, někde jsme již navázali spolupráci. Organizační pracovník centra Vladimír Urbánek osobně spolupracoval s jihočeským centrem v Sezimově Ústí a jako lektor se podílel na semináři s názvem „Využití SW při tvorbě ŠVP“, který podle zájmu plánujeme realizovat i v rámci činnosti RKC ZK.

Vzhledem k ročnímu zpoždění v činnosti proti ostatním center máme výhodu v tom, že můžeme čerpat z jejich zkušeností. V následujících měsících plánujeme navštívit některá okolní konzultační centra a získat zkušenosti z jejich činnosti, abychom mohli eliminovat časový faktor v naší činnosti. Kontakty jsme navázali již na schůzce vedoucích center koncem srpna 2010.

ImageKontakty
Regionální konzultační centrum Zlínského kraje
Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s.
Nivnická 1763, 688 01 Uherský Brod

Kontaktní osoby:

Vedoucí centra - Mgr. Michal Hampala (mhampala@sps-ub_cz)
Organizační pracovník centra - Ing. Vladimír Urbánek (vladimir.urbanek@spspzlin_cz)

Web: www.kcdpv.cz/rkcs


* Konzultační centra vznikla při vybraných školách a dalších vzdělávacích institucích v rámci projektu Kurikulum S. Z první vlny výběrového řízení bylo vybráno jedenáct center, která svou činnost zahájila v říjnu 2009. Z druhé vlny výběrového řízení byla v květnu 2010 vybrána další dvě centra. Více informací o projektu i konzultačních centrech najdete na webu projektu www.kurikulum.nuov.cz.

 

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky