Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Role ředitele školy v ŠVP

Příklad dobré praxe; téma: Řízení školy, tvorba ŠVP  

Autorka: Ing. Bc. Jarmila Zábranská

Škola: Obchodní akademie Vlašim, V Sadě 1565, 258 01 Vlašim


Klíčová slova

autoevaluace, nadaní žáci, personální a materiální zabezpečení vzdělávání, sociální partneři, žáci se speciálními potřebami


Stručná anotace

Příspěvek popisuje roli ředitele při tvorbě ŠVP, jeho odpovědnost za zpracování.


Kontext

Obchodní akademie ve Vlašimi vyučuje 2 obory vzdělání – Obchodní akademie a Ekonomické lyceum. ŠVP oboru Obchodní akademie má 3 zaměření – Ekonomika a podnikání, Evropský hospodářský asistent, Cestovní ruch. V současné době se na škole vzdělává 340 žáků.


Cíle

Analýza podmínek pro realizaci ŠVP


Realizace

Ředitelka školy je plně odpovědná za zpracování ŠVP, svým podpisem jej schvaluje jako platný učební dokument.

Nezbytnou znalostí ředitelky školy jsou platné právní předpisy, které se týkají středního vzdělávání, vč. znalosti školského zákona a požadavků na BOZP a PO, které jsou součástí ŠVP.

Ředitelka si je vědoma silných a slabých stránek školy. Mezi silné stránky obchodní akademie patří:

  • týmová práce, učitelé mají už zkušenosti z tvorby učebních dokumentů, na škole byl vytvořen učební dokument pro zaměření Evropský hospodářský asistent v oboru Obchodní akademie,
  • sociálně komunikativní dovednosti a kritické myšlení vyučujících,
  • pracovní zodpovědnost většiny vyučujících potvrzená dlouhodobou řídící praxí daného pedagogického sboru,
  • shoda většiny učitelů pedagogického sboru v myšlence vytvořit si vlastní školní vzdělávací program a tím zkvalitnit image školy a posílit konkurenceschopnost školy,
  • snaha školy o zkvalitnění výuky podle potřeb regionálního trhu práce ve vztahu k žákům jako cílovým adresátům našeho vzdělávacího programu.

Zná jednotlivé vyučující, jejich silné stránky, podle kterých může rozdělovat úkoly mezi vedoucí týmu, předsedy předmětových komisí až k jednotlivým učitelům.

Získává a stále prohlubuje kontakty se sociálními partnery, jak ze strany rodičů žáků, tak ze strany praxe. Firmy, jako budoucí zaměstnavatelé, se mohou v rámci průzkumu žáků zapojit do profilu absolventa. Průzkum „Jaké znalosti požadujete od absolventa obchodní akademie“ se provádí v rámci odborné praxe 2. a 3. ročníků. Škola v rámci této problematiky dále spolupracuje se zástupci Úřadu práce Benešov a Okresní hospodářské komory Benešov, s kterými konzultuje výsledky průzkumu a v souladu s RVP jsou zapracovány do profilu absolventa. Na základě tohoto průzkumu jsou zmapovány znalosti a dovednosti absolventů obchodní akademie, které vyžadují zaměstnavatelé, je provedena analýza regionálního trhu práce a možnosti uplatnění absolventů, rozvijí se spolupráce se zajištěním odborné praxe žáků.

Kontaktuje instituce, které zajišťují semináře a školení pro pedagogický sbor, neboť jsou předpokladem pro získání nových poznatků, metod práce potřebných při tvorbě ŠVP, zahraniční stáže. Další vzdělávání učitelů je i součástí plánu dalšího vzdělávání učitelů.

Výuka je zajištěna kvalifikovanými učiteli, někteří mají i odborné zkušenosti z praxe v podnicích.

Materiální podmínky považovala ředitelka školy v prvopočátku tvorby ŠVP za jednu ze slabších stránek školy. ŠVP je postaven na inovativních metodách využívajících moderní informační a komunikační technologie v celé oblasti vyučovacích předmětů. V současné době již má škola pro naplnění těchto cílů velmi dobré materiální podmínky, neboť se podařilo v rámci projektu Inovace výuky zaváděním moderních technologií na OA Vlašim získat určitou částku peněz, která byla využita na vybavení školy výpočetní technikou. Projekt ROP byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Škola disponuje dvaceti učebnami pro dvanáct tříd. Osm tříd lze využívat jako odborné učebny: čtyři odborné učebny výpočetní techniky jsou připojeny na internet bezdrátovou technologií wi-fi s rychlostí 1024 kb/sec. Intenzivní výuka v počítačových učebnách je podpořena možností využití dataprojektorů při promítání obrazovky učitelského počítače na projekční plátno. K výuce jazyků slouží tři jazykové učebny s audiovizuálním vybavením. Odborné předměty jsou vyučovány v multimediální učebně, která je koncipována jako posluchárna a je využívána pro inovaci obsahu a forem výuky. Do 12 kmenových učeben je zaveden internet, dataprojektor v kombinaci s interaktivní tabulí nebo plátnem. Učebny písemné a elektronické komunikace jsou vybavené počítači pro programovou výuku pro psaní na PC. V celém objektu je počítačová síť a televizní okruh s centrálním satelitním okruhem.

K výuce tělesné výchovy slouží prostorná tělocvična s vybavením a fitness-centrum.

Smyslem realizace ŠVP ve všech oborech vzdělávání na škole je též zkvalitnění výuky celé oblasti vyučovacích předmětů a navýšení přidané hodnoty v celém výchovně vzdělávacím procesu. Dalším cílem je přiblížení průřezového tématu Informační a komunikační technologie žákům podle potřeb trhu práce s cílem zvýšení gramotnosti žáků přístupem k moderním technologiím a zvýšení motivace k tvůrčí týmové práci žáků. Realizace ŠVP na škole je založena na podpoře dalšího vzdělávání a zefektivnění práce učitelů celého pedagogického sboru.

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vychází z vyhlášky č. 73/2005 Sb., škola těmto žákům a jejich rodičům věnuje zvýšenou pozornost, korigují se jejich požadavky a představy o dalších možnostech studia a vzdělávání. Udržuje se stálý kontakt s psychology a speciálními pedagogy příslušné Pedagogicko-psychologické poradny v Benešově a ve Vlašimi a s rodiči dětí vyžadujících individuální specifický přístup.

Žákům se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním škola umožňuje studium podle individuálních vzdělávacích plánů a individuální přístup pedagogů v jednotlivých předmětech. Žáci se zdravotním postižením jsou plně integrováni.

Škola se věnuje i práci s nadanými žáky. Nadaní žáci jsou vytipováni učiteli jednotlivých předmětů a zúčastňují se různých soutěží, olympiád a projektů, umožňují srovnání v národním i mezinárodním měřítku.

Výchovná poradkyně se v úzké součinnosti s jednotlivými pedagogy věnuje také žákům s horším prospěchem a pomáhá jim překonat obtíže při jejich vzdělávání. Vede a pravidelně aktualizuje evidenci prospěchu v průběhu jednotlivých čtvrtletí, spolupracuje s pedagogy a rodiči na řešení vzniklých problémů.

V této oblasti se sledují též žáci ze sociálně slabšího prostředí, je jim umožněno půjčování knih a studijních materiálů pořízených z fondu školy.

Tato oblast zahrnuje i práci se žáky, kteří mají úpravu organizace studia z důvodu sportovní přípravy v oddíle a v reprezentaci ČR ve stolním tenise. V současné době školu navštěvují dva žáci, kteří mají dle potřeby v průběhu studia zpracovaný individuální studijní plán.

Mezi slabé stránky školy patřil tok informací mezi jednotlivými předmětovými komisemi – mezipředmětové vztahy, využívání průřezových témat. Při zpracování ŠVP jsou komise nuceny spolupracovat z důvodu odstranění duplicit ve výuce. V době, kdy probíhají inovace ŠVP se tato spolupráce dále rozvijí, organizace práce se stává efektivnější hlavně v oblasti realizace průřezových témat.

Ve výuce jsou využívány nové výukové metody. Převládá nabídka pro všeobecně vzdělávací předměty. Nedostatkem výukových programů je malá nabídka pro odborné předměty. Toto škola řeší odbornými exkurzemi, např. pravidelnou návštěvou ČNB v Praze, přednáškami odborníků z praxe, např. zástupci komerčních bank, úřadu práce, zástupců firem.


Výsledky

Byla provedena analýza podmínek školy, silné stránky jsou dále rozvíjeny, slabé stránky školy jsou potlačovány.

 

Nutné pomůcky a prostředky

Zkušenosti z dlouhodobé řídící práce ředitelky školy


Použitá literatura a zdroje

Výroční zprava školy za školní rok 2008/2009, Metodika tvorby ŠVP. NÚOV, Praha 2007

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky