Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Revize školních vzdělávacích programů

V rámci dotazníkového šetření jsme v létě 2010 zjišťovali na 27 pilotních školách zapojených do projektu, kolikrát a z jakého důvodu již upravovali své pilotní školní vzdělávací programy (ŠVP). Dotazované školy upravovaly pilotní ŠVP od jejich zavedení několikrát, nejčastěji třikrát, jedna dokonce i pětkrát.  

ImageDůvodem k revizi a úpravám pilotních ŠVP byly nejčastěji zkušenosti škol, které získaly při ověřování ŠVP, a dále požadavky sociálních partnerů (SP), České školní inspekce (ČŠI) a státní maturity. Školy upravují ŠVP také z důvodu potřeby výuky „druhých“ jazyků, přizpůsobení se poklesu počtu žáků, nevyrovnanosti znalostí žáků z různých základních škol, nebo kvůli úpravám úrovně výsledků vzdělávání.

Převážná část pilotních škol soudí, že by měla škola vyhodnocovat ŠVP každoročně. Zástupci odborné školy v Poděbradech doporučují během školního roku do ŠVP nezasahovat, ale náměty na úpravy navrhnout např. na červnové poradě předmětových komisí a konečnou podobu nových verzí ŠVP schválit před začátkem školního roku.

Stěžejními podněty pro změnu ŠVP by měly být podle respondentů úpravy RVP, požadavky sociálních partnerů a změny v legislativě. Řada škol uvádí, že je třeba zohledňovat výsledky vzdělávání žáků, dále pak změny technologií a nové vědecké poznatky, požadavky inspekce a finanční situaci škol. Vodítkem mohou být i příklady dobré praxe jiných subjektů. „Vstupní znalosti žáků je nutné prověřovat stále a podle nich ovlivňovat náročnost jednotlivých předmětů; jedná se jak o snižování, tak o zvyšování náročnosti učiva,“ myslí si zástupci Střední školy hotelové a služeb Kroměříž.

Povinné hodnocení ŠVP

Více než polovina škol se domnívá, že pravidelné hodnocení ŠVP by mělo být zakotveno jako povinné. Podle některých je nutné přenést zodpovědnost na školu a na její vnitřní vědomí povinnosti. Pokud by ale byla povinnost přijata normou (RVP, vyhláška, zákon), byla by to nejlepší cesta k formálnímu pojetí ŠVP a práci s ním, zvláště v návaznosti na kontrolní činnost ČŠI. Zástupci Obchodní akademie Pelhřimov si myslí, že nelze od škol vyžadovat rozsáhlé elaboráty. Stačí stručné sdělení, že ŠVP je v pořádku, práce se daří, nebo že je naopak problém, který se řeší.

Polovina pilotních škol se přiklání k tomu, že školy budou potřebovat metodickou přípravu na hodnocení ŠVP a pomoc s ním. Metodickou pomoc spatřují především ve stanovení jednotné metodiky pro hodnocení ŠVP, tedy zpracování metodické příručky evaluace ŠVP a komparace ŠVP s RVP. Další možnosti vidí ve výměně zkušeností z požadavků ČŠI na školách s příbuzným zaměřením a v metodických seminářích organizovaných ČŠI.

Gabriela Šumavská

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky