Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Proměna

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; žákovský projekt; průřezové téma: Informační a komunikační technologie  

Autor/autoři: Ing. Věra Machová

Škola: Soukromé střední odborné učiliště INDUSTRIA, spol. s r.o., Kapucínské nám. 3, 412 01 Litoměřice

www.ssouindustria.ic.cz

 

Uplatnění projektu:

 • obor vzdělání: 69-51-H/01 Kadeřník, 69-41-L/01 Kosmetické služby
 • ročník: 1. (obor kosmetické služby), 2. (obor kadeřník)
 • oblast/oblasti vzdělávání:

-          pro obor kadeřník: vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích a odborné vzdělávání (obsahové okruhy tvorba účesů, výtvarná příprava, komunikace ve službách)

-          pro obor kosmetické služby: vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích a odborné vzdělávání (obsahové okruhy kosmetická péče, výtvarná příprava, komunikace ve službách)

 • základní vyučovací předmět; příp. mezipředmětové vztahy:

-          pro obor kadeřník vyučovací předměty technologie, materiály, výtvarná výchova, odborný výcvik, informační a komunikační technologie

-          pro obor kosmetické služby vyučovací předměty materiály a kosmetika, odborný výcvik

 

Cíle projektu (základní idea/záměr žákovského projektu):

Zábavnou formou a tvůrčím způsobem připravovat žáky k výkonu profese a k samostatnosti při práci, propojovat znalosti a dovednosti z více předmětů.

Rozvíjet dovednosti, vědomosti a schopnosti žáků

 • tvořit vlastní návrhy účesů a úpravy celkového vzhledu dle typů modelů;
 • ke grafickému znázornění návrhů využívat PC se speciálními programy;
 • vytvářet vlastní návrhy postupů pro konkrétní práci;
 • organizovat si svoji práci, rozdělit si práci a umět pracovat ve skupině.

 

Anotace:

Hlavní myšlenkou projektu je zapojení žáků do realizace celkové proměny modelky od stanovení diagnózy vlasů přes návrhy střihů, barevné změny po konečnou úpravu modelky. Žáci využijí všechny dostupné zdroje, které jim budou k dispozici. Modelku si vyfotografují a s pomocí PC se speciálním programem stanoví typ modelky, tvar obličeje a navrhnou barevné změny a délku vlasů podle slušivosti. Žáci si utvoří skupinky, každý žák zpracuje konkrétní téma, které mu bylo určeno, samostatně od vlastního návrhu po zhotovení a zanesení do samostatné odborné práce. Výsledkem práce každé skupiny žáků bude samostatná odborná práce. Téma je rozsáhlé, proto bude vhodné propojení žáků z oborů kadeřnice i kosmetické služby. Do každé skupiny bude zapojena minimálně jedna žákyně oboru kosmetické služby z 1. ročníku, která si samostatně zpracuje návrh líčení na modelku té skupiny, do níž byla přidělena – zpracuje technologický postup dekorativní kosmetiky, zvolí materiál a pomůcky.

 

Klíčová slova:

diagnóza vlasů, dámský módní střih, technologický postup, techniky stříhání, konečná úprava, dekorativní kosmetika

 

Typ projektu:

 • délka realizace: 1 měsíc, nejlépe v období březen – květen
 • dle počtu zúčastněných: skupinový, v každé skupině by měli být minimálně 3 žáci oboru kadeřník a 1 žák oboru kosmetické služby, počet skupin žáků je ovlivněn zejména počtem žáků ve třídě oboru kadeřník
 • dle místa realizace: školní (třídy pro výuku odborných předmětů, učebna výpočetní techniky, v odborném výcviku pracoviště odborného výcviku)

 

Výstup projektu:

Konkrétním výsledkem projektu bude samostatná odborná práce za každou skupinu žáků, viz příloha č. 3, ve které bude:

 • popsána celková proměna vybrané modelky (modelka bude představena před úpravou a po ní),
 • bude provedena změna účesu, změna délky vlasů, barevná změna vlasů, bude provedena konečná úprava účesu, modelka bude nalíčena – změny budou zaznamenány v podobě fotodokumentace,
 • výsledky i postupné kroky práce budou zaznamenány průběžně a v konečné fázi budou jednotlivé práce vytištěny a zhodnoceny odbornou porotou.

Dalšími výsledky práce budou služby poskytnuté modelkám a podklady pro prezentaci školy, např. v podobě umístění výsledků a prací na webových stránkách školy.

 

Obsah projektu:

 • Diagnóza vlasů
 • Popis modelky před samotným zpracováním, vstupní fotografie modelky
 • Použitý materiál
 • Návrhové zpracování účesu dle PC programu Osobní kadeřník
 • Střih vlasů
 • Použité techniky střihu vlasů
 • Popis střihu
 • Použité pomůcky a nářadí
 • Konečná úprava vlasů
 • Použité přípravky
 • Sušení do tvaru účesu
 • Tupírování
 • Líčení
 • Výsledná fotografie modelky po celkové proměně

 

Realizace a organizační zajištění projektu:

 1. Učitel odborného předmětu technologie si zpracuje přípravu na řešení žákovského projektu, viz příloha č. 1.
 2. Učitel zadá žákům úkol, tj. předloží žákům osnovu pro vypracování této samostatné odborné práce na dané téma a předvede prezentaci v Power pointu (fotografie se zaznamenaným postupem přípravných prací, ukázkami návrhů, technologickým postupem střihu, konečnou úpravou účesu a postupem líčení), viz příloha 2.
 3. Žáci oboru kadeřník se rozdělí do skupin s minimálním počtem žáků 3 ve skupině, žáci si rozdělí jednotlivá témata (diagnóza vlasů, barevná změna vlasů, střih vlasů, konečná úprava vlasů). Vyučující v oboru kosmetické služby do každé skupiny žáků kadeřnic přidělí 1 žákyni oboru kosmetické služby, která bude řešit líčení modelky. Každá skupina si zvolí modelku. Modelku si vyfotografují a zahájí návrhovou konzultaci pomocí PC programů. V učebně předmětu informační technologie a komunikace určí styl střihu a návrhovou fotografii žáci zanesou do samostatné práce.
 4. Každá skupina si rozdělí práci mezi sebou ve skupině, každý žák samostatně vypracuje určitou část projektu, a to následovně:

-          První žák stanoví diagnózu vlasů a navrhne přípravky na ošetření vlasů, použitý materiál a navrhne konečnou úpravu. Zahájí projekt a zaznamená své poznatky písemnou formou do samostatné práce. Po stříhání a barvení provede konečnou úpravu účesu. Zvolí techniku vodové ondulace a navrhne přípravky, které použije při konečné úpravě.

-          Druhý žák se bude věnovat samostatnému střihu, střih musí být módní, slušivý. Zpracuje návrh střihu a použité techniky střihu, využije předlohu, kterou navolili dle PC programu. Své návrhy zanese do samostatné práce.

-          Třetí žák vypracuje návrh na barevnou změnu včetně postupu práce. Navrhne barevný odstín vlasů podle PC programu a zdůvodní tuto volbu. Zajistí potřebný materiál.

-          První žák vypracuje po předchozí barevné změně konečnou úpravu účesu.

-          Po konečné úpravě účesu se zapojí do práce žákyně oboru kosmetické služby, podle své připravené předlohy vypracuje líčení. Navrhne techniku líčení, určí pomůcky a materiál, zvolí odstíny make-upu, očních stínů a vypracuje denní líčení. Vše zanese do samostatné práce.

 1. První kroky se ponechají na žácích samotných, ve fázi, kdy budou jednotlivé skupiny rozhodnuty, koho si zvolí za modelku, rozdělí si práci podle témat. Budou mít sjednocený návrh na PC programu, přijdou ke konzultaci k učiteli odborného výcviku a předloží návrh a domluví se na materiálu, který si zaopatří.
 2. Každý žák si zpracuje své návrhy a konzultuje průběžně s učitelem odborného výcviku, po schválení návrhů si žáci domluví termín realizace proměny a zapojí se všichni do své práce. Každá skupina žáků si zvolí jednoho člena, který bude průběh „proměny“ dokumentovat fotoaparátem. Průběh jednotlivých kroků při práci si žáci doplní do své samostatné odborné práce.

 

Předpokládá se, že projekt bude trvat cca 1 měsíc, proto je nutné zpracovat si harmonogram řešení. Harmonogram řešení projektu zpracuje vyučující odborného předmětu technologie, harmonogram se projedná a schválí ve skupinách žáků, tj. stanoví se jednotlivé etapy řešení, které spočívají:

 1. v rozdělení žáků do skupin,
 2. v rozdělení práce v jednotlivých skupinách,
 3. ve stanovení návrhu řešení modelu – spolupracují všichni členové skupiny (ve všech skupinách),
 4. v realizaci přeměny – do praktické části projektu se zapojí každý člen skupiny (ve všech skupinách),
 5. ve zpracování závěrů projektu – na základě praktické části si každá skupina zpracuje teoretickou část do jedné samostatné práce každé skupiny, viz příloha č. 3.

 

Nutné prostředky pro řešení projektu:

 • Projekt bude realizován ve školní budově, zejména v prostorách provozoven odborného výcviku, veškerý materiál pro realizaci projektu zajistí učitelé odborného výcviku.
 • Učebna pro informační a komunikační technologii, speciální program PC pro obory kadeřník a kosmetické služby.
 • Žáci budou používat své pomůcky a nářadí.

 

Vyhodnocení výsledků a hodnocení žáků:

Hodnocení žáků

Každý žák bude hodnocen za svou práci individuálně, započten bude i celkový přístup žáka k práci. Výsledná známka jednotlivců bude započítána do hlavního odborného teoretického předmětu technologie a hodnocení praktické části projektu se započítá do klasifikace odborného výcviku. Vyhodnocena bude i celá skupina jako celek.

Hodnocení projektu

Výsledky a úspěšnost projektu budou hodnotit žáci i odborná porota. Členy poroty budou ostatní vyučující odborných teoretických předmětů a učitelé odborného výcviku oboru kadeřník a oboru kosmetické služby. Kritéria pro hodnocení: dodržení osnovy projektu, profesionální úroveň činností, formální úroveň samostatné odborné práce, schopnost spolupráce při zpracovávání projektu.

Výsledky projektu budou zveřejněny na informační tabuli v prostorách školy, na webových stránkách školy. Nejlepší práce budou názornou ukázkou pro ostatní žáky, např. při řešení podobných projektů.

 

Použitá literatura a jiné zdroje:

 • Pro řešitele projektu (pro žáky) je literatura shodná s literaturou pro autory projektu.
 • Použitá autorem při tvorbě/přípravě:

-          NAVA – nakladatelská a vydavatelská agentura, Plzeň, Kadeřnická a kosmetická praxe – odborný časopis, 2010, XVIII, 64 stran, ISSN 1212-6306

-          Polívka L., Komendová H., Pech V., Valášek J., Technologie I, II, III pro učební obor Kadeřník, Informatorium, 1998

-          Internetové stránky „Happyhair.cz“ virtuální vizážista, https://ucesy-cz.happyhair.cz/login/

-          Osobní kadeřník, CD-ROM CD nosič, Media Trade Interactive, s.r.o., Praha 4

 

Přílohy a poznámky:

Přílohy k projektu, podpůrné materiály vytvořené autorkou (vyučující), jsou k dispozici v elektronické podobě na CD, projekt č. 16, přílohy 1 až 3.

Seznam příloh na CD:

 • Příloha 1: Osnova zadávajícího učitele pro řešení projektu
 • Příloha 2: Prezentace postupu – ukázka pro žáky
 • Příloha 3: Ukázka samostatné práce žáka

 

Reflexe projektu (co se dělo, jaký to má význam) pro rozvoj klíčových kompetencí:

Samotná realizace žákovského projektu Proměna patří k významné aktivitě projektu. Projekt je zaměřen na rozvoj profesních dovedností žáků, schopnosti pracovat ve skupině a mezipředmětové propojení témat. U žáků se rozvíjí schopnost prezentačních dovedností, které jsou součástí projektu. Dalším cílem projektu je nastavit mechanismus spolupráce žáků mezi sebou ve třídách a využití propojení znalostí žáků z ostatních oborů. Zvýší se informovanost žáků o možnostech využití osobního počítače k poradenské službě. Sami autoři jednotlivých prací mají možnost sebehodnocení svých prací. Budou přítomni u prezentace svých spolužáků, mají možnost srovnávat kvalitu své práce i ostatních spolužáků.

 

Komentář:

Obsah projektu je možné modifikovat i pro další ročníky a příbuzné obory. Dle probíraného učiva je možné projekt použít pro výuku i jiných odborných předmětů.

 

 

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky