Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Profilová maturitní zkouška u elektrotechnických oborů vzdělání

Příkad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání, profilová část maturitní zkoušky  

Autor: Ing. Jaroslav Horák

Škola: Vyšší odborná škola a střední škola technická v České Třebové, Habrmanova 1540, 56002 Česká TřebováKlíčová slova


Profilová maturitní zkouška, praktická zkouška, elektrotechnika

 

 

Stručná anotace


Ve svém příspěvku popisuji ukončování studia profilovou maturitní zkouškou z elektrotechnických oborů vzdělání na naší škole. Jedná se o jeden silnoproudý a jeden slaboproudý obor vzdělání. Jsou zmíněny i naše plány do budoucna.

 

 

Kontext


Naše škola nabízí dvě specializace v oboru vzdělání Elektrotechnika: Výkonové a trakční systémy (silnoproudá specializace) a Informační a komunikační systémy (slaboproudá specializace). Žáci se do třetího ročníku učí společně, specializační odborné předměty si volí až ve čtvrtém ročníku studia.

 

 

Cíle


Představit příklad ukončování studia v profilové maturitní zkoušce oborů vzdělání Elektrotechnika různých specializací.

 

 

Realizace


Profilová maturitní zkouška se na naší škole skládá ze tří povinných zkoušek. Dvě probíhají formou ústní zkoušky před maturitní komisí a jedna formou praktickou.

 

Profilová maturitní zkouška formou ústní zkoušky před zkušební komisí:


Žáci si volí dva předměty z této nabídky maturitních předmětů:

 

  • Elektrické stroje a elektroenergetika,
  • Počítačové systémy,
  • Telekomunikační systémy,
  • Trakční vozidla,
  • Zabezpečovací systémy,
  • Soubor předmětů základy elektrotechniky a elektronika.

 

Na první pohled je nabídka poměrně široká, ale ve skutečnosti si mohou žáci volit pouze ty předměty, které absolvovali v rámci své specializace ve čtvrtém ročníku. Prakticky si tedy mohou žáci volit ze zaměření:

 

  • Výkonové a trakční systémy zvolit předměty: elektrické stroje a elektroenergetika, trakční vozidla, soubor předmětů základy elektrotechniky a elektronika;
  • Informační a komunikační systémy zvolit předměty: počítačové systémy, telekomunikační systémy, zabezpečovací systémy, soubor předmětů základy elektrotechniky a elektronika.


Profilová maturitní zkouška formou praktické zkoušky:

 

Ta se u nás provádí praktickým řešením úloh z odborného předmětu Elektrotechnická měření. Každá specializace studia má svou skupinu maturitních témat:

  • Výkonové a trakční systémy - Elektrická měření a Elektrická měření silnoproudá
  • Informační a komunikační systémy - Elektrická měření a Elektrická měření slaboproudá

 

Vlastní zkouška probíhá ve specializované učebně Měření. V jedné učebně skládají zkoušku současně pouze 4 žáci. Je to proto, že jeden učitel by kontrolu více měření neobsáhl, navíc by byly problémy s dostatkem měřících přístrojů. Naštěstí máme tyto učebny dvě, současně tedy může maturovat 8 žáků. Protože je ve třídách žáků více, praktická zkouška probíhá na etapy (dopoledne, odpoledne, maximálně 2 dny po sobě).

 

Délka praktické zkoušky je 4 hodiny. Žáci musejí podle školského zákona a vyhlášky o ukončování studia znát témata k maturitní zkoušce cca rok dopředu. Znají tedy tematické okruhy měření, která jsou samozřejmě součástí výuky odborného předmětu Elektrotechnická měření a která si v průběhu studia také procvičí ve vyučovacích  hodinách. (seznam témat v příloze).

 

Konkrétní zkušební téma si žáci losují v den zahájení praktické zkoušky. Vždy je k dispozici o jedno téma více, než je počet žáků, aby i poslední losující žák měl možnost volby. Všechna zkušební témata, která si žáci v konkrétní den a etapu losují, jsou odlišná – každý v učebně tedy měří jiné zadání, tím se zamezuje opisování. Pokud následuje zkouška ještě další den, používáme různé varianty otázek (konkrétních zadání měření).

 

Žáci se specializací Informační a komunikační systémy mají témata z měření rozšířena ještě o dvě témata z číslicové techniky.

 

Přesné požadavky na průběh měření jsou specifikovány v zadání každé maturitní otázky (ukázky otázek v příloze).

 

Průběh měření, výsledky, výpočty, grafy a nákresy schémat zpracovávají žáci ve formě protokolu. Protokol je v podstatě složka se jménem žáka a názvem školy, do níž píší, případně vkládají další nezbytné listy papíru. Stejné protokoly zpracovávají žáci z jednotlivých měření i během studia. Protokoly zpracovávají „ručně“, nikoliv na počítači. Výsledky své práce již dále neprezentují, v případě nejasností mohou podat vysvětlení maturitní komisi u ústní zkoušky (děje se to však výjimečně).

 

Hodnocení

Základem hodnocení je správně vypracovaný protokol a především v něm uvedené výsledky měření. Dalším kritériem je správný postup při měření a samostatnost žáka. Během průběhu praktické zkoušky z odborného předmětu Elektrotechnická měření si dozorující učitel vede poznámky o činnosti každého žáka (samostatnost, konzultace či rady od učitele). Tyto poznámky pak také používá při hodnocení praktické zkoušky.

 

Reflexe:

Celkově lze říci, že organizace takovéto podoby praktické zkoušky není zcela jednoduchá. Blokují se dvě učebny, učitelé, odpadá nemalý počet vyučovacích hodin v nižších ročnících. Navíc se musí připravovat maturitní témata a kontrolovat jejich obsah. I to je jeden z důvodů, proč chceme tento způsob ukončování studia změnit.Výsledky


Profilová maturitní zkouška formou ústní zkoušky před zkušební komisí


Při srovnání naší podoby a obsahu maturitní zkoušky s obsahem a podobou profilové maturitní zkoušky, jak byla prezentována na metodickém semináři v Národním ústavu pro vzdělávání k profilové maturitní zkoušce pro obory vzdělání Elektrotechnika, vyvstal jeden problém. Pokud si náš žák nezvolí v současné podobě naší maturitní zkoušky maturitní předmět Soubor předmětů základy elektrotechniky a elektronika, je problematické pokrytí znalostí a odborných kompetencí vycházejících ze základů všeobecné elektrotechniky a elektroniky ve srovnání s navrhovanými tématy z metodického doporučení vytyčených na základě RVP oboru vzdělání. Mnoho znalostí a odborných kompetencí se objeví v aplikované formě v rámci specializačních předmětů, ale přesto si myslíme, že to není dostačující. Proto chystáme zavedení odborného předmětu Soubor předmětů základy elektrotechniky a elektronika jako povinnou zkoušku, k níž si bude žák volit jeden předmět specializační.

 

Profilová maturitní zkouška formou praktické zkoušky


Po výměně názorů a zkušeností se zástupci  jiných škol se domníváme, že naše podoba maturitní zkoušky formou praktickou je poměrně snadná. Přesto pravidelně každým rokem je několik žáků, kteří jsou u praktické zkoušky neúspěšní a musejí ji opakovat v náhradním termínu.

Po zkušenostech z jiných škol a vyhodnocení našich zkušeností chceme tuto formu nahradit formou maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí. Odborný předmět Praxe, ve kterém bychom realizovali velkou část přípravy maturitní práce, učíme i ve čtvrtém ročníku, takže z hlediska školního vzdělávacího programu (ŠVP) to nebude znamenat žádné překážky a velké změny.  Změnu bychom rádi zavedli již během příštího, maximálně následujícího školního roku.Použitá literatura a zdroje

 

Zákon č. 472/2011 Sb. (tzv. školský zákon)

Vyhláška č. 54/2011 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

Přílohy:


Maturitní okruhy pro ústní profilovou zkoušku

Maturitní okruhy Elektrické stroje a elektroenergetika

Maturitní okruhy Počítačové systémy

Maturitní okruhy Telekomunikační systémy

Maturitní okruhy trakční vozidla

Maturitní okruhy Zabezpečovací systémy

Základy elektrotechniky a elektronika

Maturitní okruhy pro praktickou profilovou zkoušku

Elektrotechnická měření slaboproudá

Elektrotechnická měření silnoproudá

Ukázky maturitních otázek z předmětu elektrické stroje a elektroenergetika

11 elektrizační soustava

18 Základní elektrické výpočty

Maturitní témata pro praktickou část profilové maturitní zkoušky

Ukázka praktické otázky - Elektrotechnická měření silnoproudá

Ukázka praktické otázky - Číslicová technika

Ukázka praktické otázky - Elektrotechnická měření slaboproudá

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky