Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Přírodní krásy Vysočiny

Příklad dobré praxe; průřezové téma: Člověk a životní prostředí  

Autor: PhDr. Zdenka Machačová

Škola: Obchodní akademie, Jirsíkova 875, 393 01 Pelhřimov

 

Aplikovaná průřezová témata:

Hlavní: Člověk a životní prostředí

Vedlejší: Informační a komunikační technologie

 

Anotace:

Příspěvek popisuje aktivity zaměřené na popis a líčení krás přírody a přírodních památek. V průběhu výuky byly využity tyto metody: brainstorming, brainwriting, práce s textem, řešení problémů a samostatná práce žáků. Kombinace těchto metod umožnila rozvíjení klíčových kompetencí.

 

Cíle (výsledky vzdělávání):

Žák:

-          aktivizuje a rozšiřuje si slovní zásobu z oblasti přírodních krás a využije ji při popisu oblíbeného místa v regionu a při sestavování programu výletu;

-          používá gramatické struktury typické pro líčení přírodních krás.

 

Vyučovací předmět: anglický jazyk

 

Obor vzdělání a ročník: Aktivity byly realizovány ve čtvrtém ročníku v oboru vzdělání obchodní akademie, lze je doporučit pro jakýkoli obor.

 

Rozvíjené klíčové kompetence

Aktivitami jsou u žáků rozvíjeny kompetence komunikativní, personální a sociální, k řešení problémů, využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi.

 

Realizace:

Aktivita 1: Brainstorming. Žáci dostali za úkol ve skupinách sestavit co nejdelší seznam slov vztahujících se k pojmu Natural beauties (přírodní krásy). Tento úkol byl pojat jako jakási minisoutěž s časovým limitem a porovnáním počtu položek v dílčích seznamech, aby byla podpořena motivace k vytvoření co nejobsáhlejšího finálního seznamu. Po porovnání výsledků jednotlivých skupin byli žáci vyzváni, aby vyplnili tabulku, kterou jim vyučující rozdala během jejich skupinové práce, a kde měli uvést též stručnou charakteristiku i umístění vybraných přírodních památek.

 

Aktivita 2: Tato část hodiny se zaměřila na nedostatek, se kterým se zpravidla setkáváme, když žáci charakterizují předměty a jevy s použitím hodnotících přídavných jmen. Většinou mají tendenci nadužívat přídavné jméno nice. Proto žáci obdrželi text (na druhé straně pracovního listu), který záměrně uvádí toto slovo s frekvencí ještě vyšší, než je obvyklé, a měli za úkol nahradit podtržený výraz vhodnými a výstižnějšími přídavnými jmény. Poté si porovnávali výsledný text se svými sousedy, přičemž se pokoušeli určit, které památky se týká. Své odpovědi si mohli ověřit na internetu, jelikož výuka probíhala v učebně vybavené počítači.

 

Aktivita 3: Haiku. Žáci opět pracovali ve skupinách, tentokrát jinak sestavených. Nejprve formou brainwritingu odpovídali na otázky (3. oddíl pracovního listu), co je forma haiku, odkud pochází a jak je strukturovaná. Jako názornou pomůcku mohli využít tři ukázky haiku, které byly rovněž přiloženy. Po porovnání odpovědí mezi jednotlivými skupinami a pak v rámci celé třídy žáci pracovali individuálně. Byli vyzváni, aby se pokusili napsat haiku o svém oblíbeném místě v daném regionu. Po vypršení časového limitu nechali své haiku na lavici, obcházeli učebnu a četli práce ostatních. Nakonec hlasovali pro nejlepší haiku – autor byl odměněn symbolickou cenou.

 

Aktivita 4: Zadání domácího úkolu. Žáci dostali úkol, napsat detailní návrh programu výletu za přírodními krásami kraje Vysočina, který organizuje jejich třída pro skupinu žáků z partnerské školy ve Finsku. V návrhu měli použít co nejvíce slov a výrazů, které se v hodině procvičovaly.

 

Nutné pomůcky a prostředky:

pracovní list vytvořený vyučujícím, počítač s přístupem na internet

 

 

Reflexe PDP:

Žáci měli možnost porovnat svou slovní zásobu týkající se daného tématu se slovní zásobou spolužáků a posléze i s penzem, které v tomto ohledu považuje za nezbytné jejich vyučující. Dále si tematickou slovní zásobu rozšířili a aktivizovali. Opět si uvědomili důležitost využívání synonymických, významově bohatších přídavných jmen. Při plnění úkolů si také rozšířili vědomosti o regionu, ve kterém žijí a uvědomili si vztah k jeho přírodním krásám

 

Hodnocení

Práce žáků byla průběžně hodnocena jak v rámci skupin, přičemž během hodiny došlo k jejich přeskupení, tak ve dvojicích a poté i individuálně. Mezi kritéria hodnocení při popisu přírodních krás patřilo využívání slovní zásoby a gramatická správnost.

 

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky