Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Seminář Novodobé otroctví

Pracovní seminář Novodobé otroctví (Obchod s lidmi jako závažné porušování lidských práv – prevence v rizikových skupinách) se konal NÚOV dne 2. června 2011od 10 do cca 14 hodin a byl určen pro pro učitele středních odborných škol.  

Seminář akreditovaný MŠMT pořádal Národní ústav odborného vzdělávání, Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10 – Hostivař a La Strada ČR, o.p.s.

Obecným cílem semináře je připravit učitele pro kvalitní a informované preventivní působení na mládež v problematice obchodování s lidmi.

Obsah semináře:

1. Seznámení s tématikou obchodování s lidmi – základní informace o tématu

2. Metodické listy k tématu obchodování s lidmi z portálu RVP – představení obsahu a vyučovacích metod

3. Informace o vzdělávacím programu Kudy - kam

Tento program  je jeden z projektů neziskové církevní organizace Diakonie Českobratrské církve evangelické.  Klade si za cíl zprostředkovat dětem a mladistvým  informace z oblasti obchodování s lidmi a dětmi vykořisťovanými na trhu práce a v prostituci. Jeho cílem je zvýšit povědomí dětí a mladých lidí o této problematice a posílit jejich kompetence při rozhodování v situacích, kdy jsou porušována lidská práva. Program  přispívá k uvědomění toho, jaká mají lidé práva a povinnosti, jakým způsobem jsou lidská práva porušována a jaké máme možnosti, když se chceme bránit před těmi, kteří je porušují.

4. Promítání jednoho z příběhů vzdělávacího filmu s navazující diskusí Může se to stát dnes mně, zítra tobě

Do výše zmíněného programu  je zařazen interaktivně vzdělávací film Může se to stát dnes mně, zítra tobě, režisérky Eriky Hníkové se čtyřmi příběhy dětí a dospívajících, kteří se setkali s vykořisťováním a obchodem s lidmi.

5. Kontakty, literatura, závěr pracovního semináře.

Seminář je určen pro pedagogické pracovníky v odborném školství, nejlépe pro učitele výchovy k občanství nebo výchovných poradců ze středního odborného školství.

DSC01794_1.JPGImage

Seminář vedly:

Mgr. Petra Kutálková (La Strada ČR, o.p.s.)

Pracuje v organizaci La Strada od roku 2002, v současné době jako zástupkyně ředitelky.  Dlouhodobě se zabývá možnostmi sociální inkluze a to jak v přímé práci s klientelou, tak i na úrovni vzdělávacích projektů. Působila jako lektorka či expertka v projektech zaměřených na interkulturní vzdělávání, dlouhodobě pracuje jako externí pedagožka na Evangelické akademii.

 

Mgr. Rut Dvořáková (Diakonie ČCE – SCPS)

Pracuje v organizaci Diakonie ČCE od roku 2009 jako koordinátorka programu pro pomoc lidem obchodovaným a vykořisťovaným. Externě působí jako lektorka na Pražské vysoké škole psychosociálních studií, kde je také lektorkou psychoterapeutického výcviku. Dlouhodobě se zabývá problematikou v oblasti sexuality, pracovala v Psychiatrické léčebně v Bohnicích na sexuologickém oddělení.

Pracovní seminář se realizoval v rámci projektu Kurikulum S.

 

 

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky