Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Poradna pro školy

23.3.2010    Lidové noviny    str. 26    Akademie  

Image Při studiu rámcových vzdělávacích programů (RVP) jsem narazila na rozdíly v číselných kódech. Např. učební obor zahradnické práce, dosud vedený pod číslem 41-52-E/011, je v RVP číslován 41-52E/01. Jedná se snad o nové číslování?

Nejedná se o nové číslování oborů, ale o nové obory vzdělání, ke kterým jsou vytvářeny RVP. V rámci reformy byla totiž přehodnocena soustava oborů vzdělání a vytvořena nová soustava, v níž se snížil počet oborů. Dosud se jich vyučuje 689, nově zůstane 270 širších oborů. V řadě případů nový obor integruje několik stávajících oborů vzdělání, jindy je nový obor shodný s dosavadním, jako v uvedeném případě. Nová soustava se zavádí postupně, souběžně s jednotlivými etapami tvorby RVP. Komplexně bude zavedena k 31. srpnu 2010 a vyhlášena v Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.

Image Zapojují školy do hodnocení školních vzdělávacích programů také rodiče a žáky?

Ano, nejvíc se to pak daří v pilotních školách, které ověřovaly školní vzdělávací programy už v minulých letech. Nejčastěji používají k těmto účelům dotazníková šetření, ale i jednání ve školské radě, schůzky rodičů a třídních kolektivů. Rodiče školám pomáhají při vyhledávání sociálních partnerů.

Jedna z pilotních škol zapojuje rodiče a žáky do hodnocení vzdělávacích programů formou dotazníkových šetření a anket pro žáky i rodiče žáků. Zástupce z řad rodičů je členem poradního sboru školy, který se k výuce na škole vyjadřuje. Další pilotní škola provádí hodnocení konkrétních projektů dotazníkovým šetřením spokojenosti s akcí. Aplikaci průřezových témat a klima školy vyhodnocují členové Žákovského poradního týmu. K obsahu vzdělávání se vyjadřují také maturanti a škola zpracovává jejich spokojenost s jednotlivými vzdělávacími oblastmi a předměty.

Image Existují pilotní školy, které ověřovaly obory E pro žáky odborných učilišť se speciálními vzdělávacími potřebami?

Takové školy neexistují, protože pilotní školy ověřovaly pouze školní vzdělávací programy deseti učebních oborů kategorie H a 14 oborů maturitních, pro které byly vydány rámcové vzdělávací programy v první etapě v roce 2007.

 

***

Počínaje tímto vydáním Akademie nabídne rubrika Poradna pro školy vedle rad Konzultačních center Výzkumného ústavu pedagogického Praha (VÚP) také užitečné informace věnované středním odborným školám. Jejich otázky řeší regionální konzultační centra zřizovaná Národním ústavem odborného vzdělávání (NÚOV) v rámci projektu Kurikulum S, na který přispívá Evropský sociální fond. Další informace a kontakty najdete na adrese: www.nuov.cz/kurikulum.

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky