Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Péče o ruce

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; žákovský projekt; průřezové téma: Informační a komunikační technologie  

Autor/autoři: Ing. Věra Machová

Škola: Soukromé střední odborné učiliště INDUSTRIA, spol. s r.o., Kapucínské nám. 3, 412 01 Litoměřice

www.ssouindustria.ic.cz

 

Uplatnění projektu:

 • obor vzdělání: 69-41-L/01 Kosmetické služby
 • ročník: 1.
 • oblast/oblasti vzdělávání: vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích a vzdělávání odborné – obsahové okruhy kosmetická péče, výtvarná příprava, komunikace ve službách, zejména manikúra (podstata technologického postupu a jeho pracovní fáze, pracovní činnosti spojené s technologickými postupy, kontrola technologického postupu a kvality jeho výstupů)
 • základní vyučovací předmět; příp. mezipředmětové vztahy: materiály a kosmetika, výtvarná výchova, odborný výcvik, informační a komunikační technologie

 

Cíle projektu (základní idea/záměr žákovského projektu):

Zábavnou formou a tvůrčím způsobem připravovat žáky k výkonu profese, vést žáky k samostatnosti při práci, propojovat znalosti a dovednosti z více předmětů.

Rozvíjet dovednosti, vědomosti a schopnosti žáků

 • vytvářet vlastní návrhy postupů pro konkrétní práci, tyto postupy věcně a srozumitelně popisovat;
 • používat ve své práci prostředky informační a komunikační technologie;
 • vyhledávat a využívat odborné texty a učebnice při studiu odborné problematiky;
 • organizovat si svoji práci, rozdělit si práci a umět pracovat samostatně i ve skupině.

 

Anotace:

Hlavní myšlenkou projektu je zapojení žáků do zpracování učebních textů na téma celkové péče o ruce od anatomie nehtu až po manikúru a masáž rukou. Žáci si podle jednotlivých kroků stanoveného technologického postupu péče o ruce vytvoří pracovní skupinky a každá z nich bude zpracovávat konkrétní přidělené téma.

 

Klíčová slova:

anatomie nehtu, Nail art, parafínový zábal, regenerační kúra na nehty, masáž rukou

 

Typ projektu:

 • délka realizace: nejlépe v období březen – květen
 • dle počtu zúčastněných: třídní, každý žák zpracuje zadané téma, kterým přispěje k vytvoření učebního textu
 • dle místa realizace: školní

 

Výstup projektu:

Konkrétním výsledkem projektu bude zpracovaný text na téma péče o ruce, který budou učitelé odborných teoretických předmětů i odborného výcviku používat ve výuce žáků v oboru kosmetické služby v dalších třídách a letech.

Nejlépe pracující žáci budou ohodnoceni, výsledky nejlépe pracujících žáků budou zveřejněny na informační tabuli v prostorách školy. Výsledné učební texty budou zveřejněny na webových stránkách školy – budou názornou ukázkou pro ostatní žáky, např. při řešení podobných projektů.

 

Obsah projektu:

Projekt je zaměřen na zpracování učebního textu žáky. Učební text bude sestávat z následujících kapitol:

 • Úvod, nehet
 • Postup při péči o ruce, mokrá manikúra
 • Suchá manikúra
 • Parafínový zábal, peeling
 • Masáž ruky
 • Regenerace, výživné kúry na nehty
 • Podkladový lak, barevný lak, nehtový make-up
 • Nemoci nehtu

 

Realizace a organizační zajištění projektu:

 1. Zadávající učitel odborného předmětu kosmetika a materiály předloží žákům osnovu pro řešení projektu na dané téma, viz příloha č. 1.
 2. Všichni žáci ve třídě se seznámí s obsahem tématu péče o ruce (úvod, anatomie nehtu, příprava k péči o ruce (odložení šperků a odlakování), dezinfekce rukou, zkracování nehtů, eponychyum, manikúrní lázeň, záděry, odstranění nečistot pod okrajem nehtu, pilník, kartáček na odstranění prachu, regenerace, kúry na nehty, peeling, masáž, výživa, maska na nehty, leštění, první vrstva laku, barevný lak, korekturní tužka, Nail art, nemoci nehtu) a témata si mezi sebou rozdělí dle stanovených instrukcí.
 3. Rozdělení témat žáci zkonzultují se zadávající učitelkou a projednají případné nejasnosti a problémy v zadání.
 4. Všichni žáci zpracovávají svá témata, své návrhy zasílají svým spolužákům a zadávající učitelce.
 5. Každý žák si přiloží dodaný text do složky svého projektu, průběžně si kontroluje a upravuje text podle svých představ a do podoby, která mu vyhovuje, viz příloha č. 2. Vznikne tolik návrhů učebních textů, kolik žáků je do projektu zapojeno.

 

Předpokládá se, že projekt bude trvat cca 1 měsíc, proto je nutné zpracovat si harmonogram řešení. Harmonogram zpracuje zadávající učitel, bude se projednávat a schvalovat ve skupinách žáků, tj. stanoví se jednotlivé etapy řešení, které spočívají:

 1. v rozdělení témat ke zpracování žákům,
 2. v rozdělení učebnic a odborných knih pro využití při řešení úkolů,
 3. ve stanovení obsahu učebního textu,
 4. v sestavení učebního textu,
 5. ve zpracování závěrů (výsledkem zpracování závěrů bude zpracovaný text, konzultace se zadávajícím učitelem a kontrola zpracovaného textu).

 

Nutné prostředky pro řešení projektu:

 • Projekt bude realizován ve školní budově, zejména v prostorách učeben.
 • PC, speciální PC programy, digitální fotoaparát.
 • Učebnice, odborné knihy, ostatní materiál (např. psací potřeby, elektronické nosiče na průběžné ukládání dat).

 

Vyhodnocení výsledků a hodnocení žáků:

Hodnocení žáků

Každý žák bude hodnocen za svou práci individuálně, započten bude i celkový přístup žáka k práci. Výsledná známka jednotlivců bude započítána do hlavního odborného předmětu materiály a kosmetika a hodnocení praktické části projektu se započítá do klasifikace odborného výcviku. Výslednou práci bude hodnotit i vyučující českého jazyka.

Hodnocení projektu

Výsledky budou hodnotit vyučující odborného předmětu materiály a kosmetika a vyučující odborného výcviku.

 

Použitá literatura a jiné zdroje:

 • Pro řešitele projektu (pro žáky) je literatura shodná s literaturou pro autory projektu.
 • Použitá autorem při tvorbě/přípravě:

-          Rozsívalová V. a kol., Kosmetika I., Nakladatelství Informatorium, Praha 4, v r. 2000., 142 stran.

-          NAVA – nakladatelská a vydavatelská agentura, Plzeň, Kadeřnická a kosmetická praxe – odborný časopis

-          Feřteková, V. a kol.: Kosmetika v teorii a praxi. Praha, Maxdorf 1994, 336 stran

-          Feřteková, V. a kol.: Manikúra a pedikúra, Praha, Maxdorf 1995, 300 stran

-          Watsonová R., Manikúra a pedikúra - Průvodce světem profesionálně upravených nehtů, IKAR

-          Polívka L., Komendová H., Pech V., Valášek J., Technologie I pro učební obor Kadeřník, Informatorium, spol. s r.o., Praha 4, 1998

 

Přílohy a poznámky:

Přílohy k projektu, podpůrné materiály vytvořené autorkou (vyučující), jsou k dispozici v elektronické podobě na CD, projekt č. 17, přílohy 1 a 2.

Seznam příloh na CD:

 • Příloha 1: Osnova pro zpracování odborné práce (pro zadávající učitele)
 • Příloha 2: Vzorové učební texty

 

Reflexe projektu (co se dělo, jaký to má význam) pro rozvoj klíčových kompetencí:

Kromě odborných kompetencí rozvíjejí žáci při řešení projektu řadu klíčových kompetencí v rovině vědomostí, dovedností a postojů. Podílejí se na plánování a realizaci činností, pracují v týmu, přijímají odpovědnost za řešení stanovených úkolů, vystupují a jednají v různých rolích v rámci řešitelského týmu. To jim umožňuje osvojovat si potřebné personální, sociální a komunikativní kompetence a kompetence k pracovnímu uplatnění. Žáci pracují s internetem, s informačními zdroji, s moderní technikou (PC, tiskárny, fotoaparáty), dochází k rozvoji kompetencí k řešení problémů. Při řešení projektu dochází i k aplikaci průřezových témat Člověk a svět práce a Informační a komunikační technologie.

 

Komentář:

Vytvořené učební texty lze používat jako pomocnou školní pomůcku v oboru kosmetické služby v hodinách odborného předmětu kosmetika a materiály a v odborném výcviku ve všech ročnících, v oboru kadeřník jako doplňující učební materiál. Obsah projektu je možné modifikovat pro jakýkoliv obor vzdělání.

 

 

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky