Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Olomoucké konzultační centrum proškolilo už 300 pedagogů

Konzultační centrum Olomouckého kraje (RKC OK) působí od října 2009 při Centru uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje (CUOK), které poskytuje poradenství a nabídku v oblasti dalšího odborného vzdělávání v profesích, které jsou požadované firmami v Olomouckém kraji.  

První oslovení středních odborných škol a konzervatoří v Olomouckém kraji zprostředkovali zástupci RKC ve spolupráci s odborem školství OK, který dopisem informoval všechny tyto školy o zřízení RKC s výzvou o využívání jeho služeb při tvorbě a zavádění ŠVP. Současně byly spuštěny webové stránky centra s nabízenými službami a s kontakty na lektory. V současnosti v úvodu lektor na každé organizované vzdělávací akci prezentuje poslání a poskytované služby RKC včetně výsledků dosavadní činnosti.

Olomoucké konzultační centrum doposud poskytlo zástupcům odborných škol v kraji přes 40 osobních a e-mailových konzultací a uspořádalo 16 vzdělávacích akcí pro učitele, a to jak formou seminářů, tak workshopů. Dohromady tak poskytlo svou pomoc téměř třem stovkám pedagogů.

 

Plánované vzdělávací akce na 1. čtvrtletí 2011

  • dvoudenní seminář s řediteli škol Olomouckého kraje, lektory RKC za účasti České školní inspekce v souvislosti s analýzou ŠVP a výsledky výuky,
  • semináře „šité na míru školám“, např. seminář pro tvorbu ŠVP konzervatoře, který bude lektorovat dr. Maria Bezchlebová z NÚOV

 

 

Rozhovor s vedoucím centra PaedDr. Jiřím Poláškem

O jakou formu služeb Vašeho centra mají školy největší zájem?

Konzultace přímo na školách s řediteli, koordinátory ŠVP a tvůrci programů – učitelů se nám jeví jako nejúčinnější způsob vzájemné koordinace a přesného zaměření pro činnost RKC. Obecně platí, že školy, které tvoří nebo již mají zpracované ŠVP, projevují zájem především o konzultace. Tam, kde s tvorbou teprve začínají, mají zájem o semináře a workshopy.

Zjišťujete, jaké problémy s kurikulární reformou školy ve Vašem regionu mají, a jaké vzdělávací akce jim tedy máte nabídnout?

V minulém školním roce jsem osobně navštívil 22 škol, kde jsem pedagogům a ředitelům škol prezentoval poslání a služby RKC. Součástí těchto setkání byla jednání s koordinátory ŠVP a řediteli škol s cílem zjištění aktuálního stavu kurikulární reformy v příslušných školách  a jejich potřeb spojených s tvorbou ŠVP  a zájmu o poskytnutí služeb RKC. V této činnosti působí také koordinátoři RKC v regionu Šumperska a Olomoucka.

 

Jakou máte zpětnou vazbu od škol, jejichž zástupci se zúčastnili Vámi organizovaného semináře, workshopu nebo konzultace?

Součástí vytvořené metodiky RKC OK pro pořádání vzdělávacích programů je dotazník, kterým oslovujeme učitele, koordinátory a ředitele jednotlivých škol  s dotazy na stav tvorby ŠVP v jejich škole, na problémy při tvorbě a zavádění do výuky, chceme znát jejich návrhy a doporučení k našim poskytovaným službám. Na základě těchto zjištění pak modifikujeme informace při školeních dle potřeb škol.

Opakujete některé semináře z důvodu velkého zájmu mezi pedagogy? Na jaké téma?

Mezi pedagogy je zájem o workshopy s tematikou „Jak se vyvarovat chyb při tvorbě ŠVP“ a „Tvorba ŠVP a jeho další úpravy“ a také o příklady dobré praxe. Pro poskytovaní informací o příkladech dobré praxe zpracovali lektoři tři příspěvky . Dvě témata „Fiktivní výběrové řízení“ a „Učíme žáky podnikat“ byla z oblasti průřezového tématu Svět práce a třetí téma „Kritické myšlení-nepravidelnosti větné stavby“ bylo z oblasti Skladba češtiny. Příklady dobré praxe prezentujeme při konzultacích a workshopech.

S kolika lektory a konzultanty spolupracujete?

Lektoři RKC pro Olomoucký kraj jsou ze dvou středních odborných škol v Olomouci na Střední škole polytechnické a v Šumperku na VOŠ  a SOŠ. Lektorský tým nyní tvoří dvanáct pedagogů zahrnující učitele všeobecných i odborných předmětů včetně ředitelů škol. Výběr lektorů byl veden zejména z pohledu podle jejich zájmu pracovat v této oblasti a jejich odborná erudice.

Jak pečujete o informovanost a odbornou způsobilost lektorů a konzultantů?

Prvotní vzdělávání lektorů obou škol k problematice tvorby ŠVP proběhlo v rámci předchozího projektu PILOT S. Další praktické zkušenosti lektoři získávali při vlastní tvorbě ŠVP na svých školách a při komunikaci s Českou školní inspekcí. Pro podporu činnosti lektorů jsme vypracovali metodiku, která má za cíl nastavení standardu poskytovaných informací jednotlivými lektory k ŠVP při workshopech a konzultacích. Pro jejich potřebu a použití i u škol byly vypracovány  metodické podpory ve formě prezentací s doprovodnými texty.

Lektorský tým se k metodickým poradám schází vždy před konkrétní akcí, na nichž je  diskutován a schvalován obsah a program semináře či workshopu. Pro potřeby pedagogické veřejnosti lektoři zpracovali novou metodiku k tématům kurikulární reformy, a to především k problematice ŠVP.

Kontakty

Regionální konzultační centrum Olomouckého kraje

Adresa: Centrum uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje,

Rooseveltova 79, 779 00 Olomouc, www.cuok.cz

Kontaktní osoby:

Vedoucí RKC:  PaedDr. Jiří Polášek, jpolasek@ssprool_cz

Zástupce: Ing. Petr Vepřek, veprek@vsps-su_cz

Asistentka: Mgr. Tatjana Klimková, tklimkova@ssprool_cz

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky