Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Odborný žákovský deník: Žáci si vedou zápisy o absolvovaných akcích

Příklad dobré praxe; průřezové téma: Informační a komunikační technologie  

Autor: Ing. Blanka Lukešová

Škola: Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga, U Klafárku 3, 591 01 Žďár nad Sázavou

 

Aplikovaná průřezová témata

Hlavní: Informační a komunikační technologie

Vedlejší: Člověk a svět práce

 

Anotace

Příspěvek seznamuje s vedením odborného žákovského deníku. Žáci si zapisují informace o absolvovaných odborných akcích.

Obecným cílem je naučit žáky získávat odborné informace a pracovat s nimi, využívat prostředky informačních a komunikačních technologií ve svém oboru. Žáci si prohlubují schopnosti odborné komunikace.

 

Vyučovací předmět:technologie, odborný výcvik a IKT

 

Obor vzdělání a ročník: 29-54-H/01 Cukrář, 1. - 3. ročník

 

Rozvíjené klíčové kompetence

Aktivitou jsou u žáků rozvíjeny především kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám i kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi, kompetence k učení (s porozuměním poslouchat výklad a pořizovat si poznámky) i komunikativní kompetence (srozumitelně formulovat myšlenky a klást otázky).

 

Realizace

Aktivita je zařazena do vyučovacího předmětu technologie, vycházejícího z odborného obsahového okruhu Technická a technologická příprava RVP 29-54-H/01 Cukrář. Žáci jsou už od nástupu na školu vedeni k zápisům z každé absolvované exkurze nebo praxe buď formou pracovních listů anebo do speciálních sešitů. Týká se to především odborných akcí, jako jsou návštěvy potravinářských výstav, soutěží, exkurze do výrobních zařízení sociálních partnerů apod. Mohou také už dopředu obdržet pracovní listy, které v průběhu akce a po ní vyplňují. Důležité je, aby uvedli i vlastní názor na akci, na její obsah, průběh a zajištění. Vyučující se seznámí s těmito zprávami a nejlepší zveřejní na webových stránkách školy, aby se všichni žáci školy dozvěděli o konané akci, jejím průběhu a názoru spolužáků na její zdařilost a význam pro výuku. Nezbytným doplněním zprávy jsou fotografie a video z akce tak, jak ji žáci zachytili. V současné době zpracovávají žáci zprávy v elektronické podobě a odesílají je na e-mailovou adresu učitele.

 

Použité metody: individuální práce žáků

 

Nutné pomůcky a prostředky:

psací potřeby a pracovní listy nebo zápisník žáka, prostředky IKT - počítač, digitální fotoaparát, skener, tiskárna, přístup k Internetu

 

Reflexe PDP

Žáci si uvědomí výhody využívání IKT, učí se komunikaci se zástupci firem nebo sociálních partnerů a posilují své odborné znalosti.

 

Hodnocení

Napsání zprávy z každé absolvované akce je povinné pro všechny žáky. Žáci se speciálními poruchami učení, kterých je v některých třídách až třetina z celkového počtu, vypracují zápis heslovitě na PC, případně s pomocí asistenta u žáka s postižením apod. Zápis z akce může být i klasifikován a známka zahrnuta do hodnocení žáka v daném předmětu, pokud to vyučující uzná za vhodné.

 

Použitá literatura a zdroje:

  • Učebnice českého jazyka s pokyny, jak správně vypracovat zprávu z exkurze, výstavy apod., např.:
  • Kolektiv autorů: Český jazyk pro SŠ. SPN a.s, Praha 1998,
  • Kvítková, N., Helclová, I.: Čeština pro učební obory SOU. Praha: SPN a.s., 2002. ISBN 8085937727

 

 

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky