Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Zkušenosti pilotních škol budou sloužit ostatním

1.4.2009 Česká škola Kurikulum S je národní projekt Ministerstva školství , mládeže a tělovýchovy , jehož řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání .   Je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.  

ImageProjekt navazuje na ověřování školních vzdělávacích programů, které se uskutečnilo v rámci předcházejícího projektu Pilot S (2005-2008). Třicet pilotních škol si vytvořilo vlastní vzdělávací programy na základě rámcových vzdělávacích programů a dva roky probíhalo jejich praktické ověřování při výuce. Projekt Kurikulum S dává možnost sledovat výuku podle školních vzdělávacích programů až do závěrečných či maturitních zkoušek. Poté bude možné vyhodnotit úspěšnost nového pojetí a v případě potřeby provést inovaci vzdělávacích programů.

Poznatky pilotních škol budou využity také pro metodické konzultace a vzájemnou výměnu zkušeností mezi školami. Díky projektu Kurikulum S dostanou odborné školy možnost prezentovat svoji pedagogickou práci prostřednictvím příkladů dobré praxe a naopak získávat tímto způsobem podněty z jiných škol. Takováto příležitost v odborném školství dosud neexistuje. Inspirativní příklady dobré praxe budou pro veřejnost zpřístupňovány na portále rvp.cz

 

Pilotní školy získávají také řadu zkušeností ze své spolupráce se zaměstnavateli a dalšími sociálními partnery, jako jsou rodiče žáků či zřizovatelé. V projektu Kurikulum S budou tyto zkušenosti vyhodnoceny a vzniknou na jedné straně příklady dobré praxe, jimiž se mohou ostatní školy inspirovat, a na straně druhé budou identifikovány překážky v užší spolupráci škol, které je třeba odstranit. Této problematice bude věnována celostátní konference v roce 2011.

 

Metodická podpora a konzultace pro školy

Pracovníci Národního ústavu odborného vzdělávání budou poskytovat ve spolupráci s regionálními konzultačními centry metodické konzultace školám při zpracování školních vzdělávacích programů a pořádat tematické workshopy pro učitele. Na pomoc školám vznikne také aktualizovaná podoba metodiky tvorby školních vzdělávacích programů a řada dalších metodických materiálů.

Od školního roku 2009/2010 budou fungovat regionální konzultační centra při vybraných vzdělávacích institucích, které už v současnosti existují. Budou poskytovat konzultace podle konkrétních požadavků škol, které vyplynou z přípravy a zavádění školních vzdělávacích programů.

 

 

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky