Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Názory učitelů pilotních SOŠ a SOU na kurikulární reformu

Příklad dobré praxe; téma: Řízení školy, tvorba školního vzdělávacího programu  

Autor: Mgr. Petr Knecht, Ph.D., Institut výzkumu školního vzdělávání PdF MUPříspěvek představuje publikaci Moderní odborná škola: Názory učitelů pilotních škol na kurikulární reformu[i], která pojednává o reformě kurikula odborného vzdělávání v České republice. Hlavní pozornost publikace je zaměřena na problémy spojené se zaváděním (implementací) kurikulární reformy do školní praxe. Podstata implementace kurikulární reformy spočívá v zavádění dvojúrovňového systému kurikulárních dokumentů, přičemž je rozlišena rovina státu a rovina školy. Zatímco rovina státu je reprezentována rámcovými vzdělávacími programy (RVP), rovina školy je reprezentována školními vzdělávacími programy (ŠVP). Princip spočívá v tom, že jednotlivé školy si vytvářejí své vlastní ŠVP, a to na základě RVP. Tím je realizována idea decentralizace kurikulární tvorby a současně se otevírá prostor pro autonomii škol.

V publikaci jsou prezentovány výsledky výzkumu, který spočíval v realizaci řízených rozhovorů vedených s řediteli, koordinátory tvorby ŠVP a řadovými učiteli na pilotních středních odborných školách a středních odborných učilištích. Výzkum realizoval Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ve spolupráci s Institutem výzkumu školního vzdělávání Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Jeho cílem bylo dokumentovat proces vzniku ŠVP a porozumět širokému spektru problémů, které jsou s tvorbou kurikula spojeny. Díky použité výzkumné technice řízených rozhovorů jsou v publikaci pojednány také některé další problémy, které mohou být v některých případech skryté nebo obtížně uchopitelné. V průběhu první poloviny roku 2011 bylo realizováno celkem 27 rozhovorů, byly pořízeny přepisy rozhovorů a byla zpracována jejich obsahová analýza.

 

 

Kurikulární reforma jako možnost pro realizaci změn


Výzkum ukázal, že na pilotních SOŠ a SOU je kurikulární reforma vnímána jako možnost pro uskutečnění širokého spektra změn. Z procesu tvorby pilotních ŠVP načerpaly školy zkušenosti, které bylo možné při tvorbě dalších ŠVP zhodnotit. Zatímco jednou z hlavních idejí kurikulární reformy byla decentralizace a posílení autonomie škol, v praxi se ukázalo, že tvorba ŠVP naráží na mnohé limity. Tyto limity především souvisely s finančními možnostmi jednotlivých škol – zpočátku se stávalo, že školy připravily ŠVP, nicméně jeho realizaci nebylo možné v plné míře financovat. Z výzkumu dále vyplynulo, že reformní záměry nebyly v některých případech učitelům s dostatečným předstihem vysvětleny, což v praxi vyvolávalo mnohé obtíže. Poukazovalo se také na problémy spojené s obtížnou uchopitelností vůdčích pojmů reformy (kurikulum, klíčové kompetence), jejichž výklad může být poměrně široký. Střední odborné školy a učiliště jsou významně napojeny na své sociální partnery (zejména zaměstnavatele), kteří tvorbu ŠVP významně ovlivňují.

 

Většina škol využila volnost, kterou jim ŠVP poskytují, a oproti minulosti více akcentovala svou oborovou i regionální specifičnost. Někteří respondenti vypověděli, že v souvislosti s tvorbou ŠVP se změnil způsob řízení škol, neboť do tvorby ŠVP byli ve větší míře zapojeni také řadoví učitelé. Školy ve svých ŠVP prezentují jasnou a společně sdílenou vzdělávací koncepci. Ukázalo se také, že tvorba ŠVP ve větší míře nastartovala spolupráci mezi vedením školy a učiteli, příp. mezi učiteli jednotlivých předmětů. Na mnoha školách se dle vyjádření dotazovaných učitelů zlepšila také spolupráce s žáky a rodiči. Výzkum dále upozornil, že učitelé začínají více promýšlet cíle a obsahy vzdělávání a reflektují vlastní práci, což se promítá do změny celkového pojetí výuky (využívání různých výukových metod a forem) a větší orientace výuky na žáka.

 

Co se týče funkcí kurikula, z rozhovorů vyplynulo, že ŠVP je na mnohých školách využíván jako nástroj dlouhodobého plánování výuky, a to zejména v rovině cílů a obsahů. V souvislosti se zaváděním ŠVP učitelé začali více promýšlet realizační stránku výuky, v tomto ohledu je možné ŠVP označit za impuls k zavádění výukových inovací. Někteří respondenti uváděli, že ŠVP využívají jako nástroj pro evaluaci výuky na úrovni školy jako celku i pro evaluaci výuky konkrétních učitelů. ŠVP také bývá častým podkladem pro hospitační činnost učitelů.

 

 

Problémy spojené s kurikulární reformou


V souvislosti s očekávanou podporou je možné konstatovat, že učitelé na pilotních školách vnímají jako akutní následující problémy: limitované množství finančních prostředků na zajištění výuky, systematicky nekoordinované vzdělávání učitelů, nízkou informační podporu veřejnosti a zejména rodičů, neujasněnou roli institucí zapojených do realizace a evaluace kurikulární reformy, neustálé změny vzdělávací politiky a nedostatky v obsahu RVP.

 

Publikace upozorňuje na široké spektrum problémů spojených s implementací kurikulární reformy v oblasti středního odborného vzdělávání. Výzkum takto naplňuje orientační funkci, kdy systematicky mapuje oblasti, které je možné v procesu implementace kurikulární reformy označit za bezproblémové nebo naopak za problematické. Považujeme za důležité upozornit, že výsledky realizovaného výzkumu není možné plošně zobecňovat, neboť vypovídají pouze o situaci na pilotních SOŠ a SOU. Kromě uvedeného je třeba zmínit, že edukační realita je v tomto výzkumu nazírána optikou učitelů, hlas ostatních aktérů reformy je v publikaci zmiňován pouze zprostředkovaně a okrajově.

 

Jsme přesvědčeni, že SOŠ a SOU v publikaci získají podněty a inspiraci, které jim umožní inovovat anebo lépe připravit stávající či nové ŠVP. Věříme, že čtenáři v publikaci také naleznou zajímavé a důležité podněty, které budou moci využít při obecnějších úvahách nad kurikulární reformou a snad také při řešení problémů s ní spojených. Kromě uvedeného bychom s výzkumnými zjištěními prezentovanými v této publikaci chtěli vstoupit do veřejných diskusí o vzdělávání a zároveň poskytnout výzkumně podložené poklady tvůrcům vzdělávací politiky, kteří by na jejich základě mohli činit informovaná rozhodnutí.

 


[i] Plný text výzkumné zprávy je k dispozici v publikaci Knecht, P., Šumavská G. a kol. (2011). Moderní odborná škola: Názory učitelů pilotních škol na kurikulární reformu. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

 

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky