Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Mezinárodní spolupráce školy je pro žáky i učitele velkým přínosem

Většina pilotních škol spolupracuje se zahraniční školou a v této spolupráci vidí zástupci škol v naprosté většině přínos pro školu. Vyplývá to z dotazníkového šetření, které proběhlo na pilotních školách zapojených do projektu na jaře 2011. Mezinárodní spolupráce bývá často považována za dobrou vizitku školy a může hrát jistou roli u zájemců o studium na škole. Účast na nejrůznějších typech mezinárodních projektů a programů obohatí jak žáky, tak pedagogy - přispívá k navázání a udržování kontaktů, přináší i možnost dalšího rozvoje jazykových kompetencí žáků i učitelů. Navíc umožní žákům i učitelům navštívit podobně zaměřenou zahraniční školu a načerpat inspiraci pro výuku.  

ImageNejoblíbenější jsou výměnné pobyty žáků a učitelů

Pilotní školy spolupracují se zahraničními školami nejčastěji formou realizace projektů v programech Comenius, Leonardo da Vinci nebo Grundtvig. Školy také často pořádají výměnné pobyty žáků i učitelů, které patří zároveň k nejoblíbenějším formám spolupráce. Oblíbená je rovněž příhraniční spolupráce, krátkodobé odborné stáže, ale i mezinárodní soutěže či exkurze. Učitelé na mezinárodní spolupráci pozitivně hodnotí zejména možnost výměny a načerpání nových zkušeností, poznání zahraniční praxe a studia vyučovaných oborů, ale samozřejmě také přínos pro rozvoj komunikačních dovedností v cizím jazyce. Výměny přinášejí učitelům rovněž inspiraci pro výuku, její materiální vybavení atd.

Pilotní školy si poměrně aktivně vyhledávají své partnerské zahraniční školy a podniky samy. Zahraniční spolupráci si promýšlejí a chtějí, aby spolupráce nepřinesla jen jazykový efekt, ale aby žáci měli také možnost vidět, jakým způsobem se jejich obor vyučuje v zahraničí. Proto většinou spolupracují se školou s podobným odborným zaměřením.  Praxe, kterou žáci mají možnost vidět v zahraničí, u nich může podnítit zájem o další, později třeba i pracovní mobilitu.

Spolupráce se zahraničním podnikem

Žáci se v rámci spolupráce mohou zúčastnit i odborné praxe v zahraničním podniku, která jim může přinést řadu neocenitelných zkušeností a dát jim zároveň i jakousi zpětnou vazbou o jejich  dosažených znalostech a dovednostech.  Polovina oslovených škol spolupracuje s podnikem v zahraničí, nejvíce škol tuto spolupráci realizuje prostřednictvím stáží žáků, mistrů či učitelů. Oslovené školy nejčastěji spolupracují se zeměmi, s nimiž Česká republika sousedí - s Německem a Slovenskem (i Rakouskem a Polskem) a dále s Francií či Itálií.

Martina Kaňáková

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky