Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Maturitní práce v technickém lyceu a její obhajoba

Příkad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání, profilová část maturitní zkoušky  

Autor: Mgr. František Procházka

Škola: SPŠ Chrudim, Čáslavská 973, 537 01 ChrudimKlíčová slova


Maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí, struktura maturitní práce, obhajoba maturitní práce, hodnocení maturitní práce; technické lyceum.

 

 

Stručná anotace


Příklad dobré praxe pojednává o postupech zadání maturitní práce s obhajobou v prostředí SPŠ Chrudim v oboru vzdělání technické lyceum.  Dále popisuje interní pokyny pro žáky a požadavky na maturitní práci zpracované v souhrnné metodické publikaci. Součástí jsou i kritéria hodnocení maturitní práce a její obhajoby.

 

 

Kontext


Maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí je podle školského zákona jednou z forem profilové části maturitní zkoušky. Jedná se o formu zkoušky, při které žák prokazuje svoji schopnost samostatně a komplexně zvládnout řešení náročnějšího úkolu. Proto je vhodná pro maturitní zkoušku v oboru vzdělání technické lyceum, který připravuje žáky především pro studium na vysokých školách, zejména technického zaměření.  RVP technického lycea stanovuje mimo jiné požadavky, aby absolventi ovládali základní metody vědecké práce a řešení technických problémů, aby získali technické myšlení a vytvořili si správný názor a představu o technické proveditelnosti konkrétního záměru.
Proto naše škola uplatňuje pro finální ověření znalostí a dovedností žáků tohoto oboru vzdělání právě maturitní práci.

Maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí je podle školského zákona jednou z forem profilové části maturitní zkoušky. Jedná se o formu zkoušky, při které žák prokazuje svoji schopnost samostatně a komplexně zvládnout řešení náročnějšího úkolu. Proto je vhodná pro maturitní zkoušku v oboru vzdělání technické lyceum, který připravuje žáky především pro studium na vysokých školách, zejména technického zaměření.  RVP technického lycea stanovuje mimo jiné požadavky, aby absolventi ovládali základní metody vědecké práce a řešení technických problémů, aby získali technické myšlení a vytvořili si správný názor a představu o technické proveditelnosti konkrétního záměru.

Proto naše škola uplatňuje pro finální ověření znalostí a dovedností žáků tohoto oboru vzdělání právě maturitní práci.

 

 

 

Cíle


Cílem tohoto příspěvku je seznámit s přístupy a požadavky uplatňovanými v naší škole pro zpracování maturitní práce.Realizace


 

Abychom docílili co nejlepší úrovně maturitních prací, vytvořili jsme na základě zkušeností z obhajob ročníkových prací žáků technického lycea pomocný materiál pro žáky (metodickou brožuru), kde najdou všechny důležité pokyny a informace.

 

Příprava na zpracování maturitní práce začíná již ve třetím ročníku. Učitelé v průběhu měsíce ledna a února navrhnou vhodná témata a během března jsou s těmito tématy, jejich zadání a s metodickou brožurou seznámeni žáci. Žáci si musí zvolit téma maturitní práce do konce měsíce dubna a spojit se s příslušným vedoucím maturitní práce, aby jim dané téma upřesnil. Pokud si žák žádné téma nevybere, bude mu jedno ze zbývajících témat přiděleno.

 

Vedoucí práce zadá žákům úkoly, které musí splnit během čtrnácti dnů určených na studium materiálů a podkladů pro maturitní práci. Do 10. června pak musí každý žák předložit vedoucímu práce podrobný záměr své maturitní práce, na jehož základě vedoucí rozhodne, zda může v práci pokračovat, nebo si musí zvolit jiné téma.

 

Požadavky na maturitní práci (MP)


V metodické brožuře se žáci dozvědí, že práce musí mít rozsah 20-25 stránek formátu A4 (pokud není jejím cílem vytvořit program, nebo webové stránky apod. - potom rozsah textu stanoví vedoucí práce) a musí mít následující strukturu:

 

1. Přední stránku – natištěnou na tužším papíře

2. Titulní list, na jehož druhé straně je napsáno prohlášení o samostatném zpracování MP

3. Obsah

4. Seznam použitých pramenů

5. Přílohy

 

Dále je uveden termín a forma odevzdání maturitní práce. Žák ji musí odevzdat do poloviny měsíce února 4. ročníku ve dvou výtiscích. Jeden je pro vedoucího práce a druhý pro oponenta (Výtisk oponenta se archivuje ve školní knihovně a slouží ke studiu ostatním žákům školy.).

 

Nejrozsáhlejší jsou pokyny pro psaní maturitní práce, kde žáci najdou tyto rady:

 

1. Jak napsat úvod. (Měly by zde být vymezeny cíle práce a stručně formulováno její poslání.)

2. Jak psát a číslovat vlastní text. (Žáci by měli dodržovat odborný styl sdělení a odlišovat vlastní myšlenky od použitých pramenů.)

3. Co zahrnuje struktura textu. (Sem patří vymezení cíle práce, zdůvodnění výběru tématu, časové a obsahové vymezení tématu, vymezení a zdůvodnění použité metody, stav dosavadního zpracování tématu v odborné literatuře, analýza použitých pramenů a literatury, členění práce na kapitoly a podkapitoly.)

4. Jak napsat závěr. (Formulace výsledků, kterých bylo dosaženo. Přínos práce.)

 

Velká pozornost je věnována i tomu, jak do textu vkládat odkazy a poznámky, tabulky, grafy a vzorce:


Odkazy a poznámky


Slouží jako pomocný aparát, který blíže charakterizuje použité zdroje.

Příklady odkazování v textu:

… v odstavci 5.1 …

… viz 9.2 …

… odstavec v 9.2 …

 

Příklad poznámky (uvádějí se na dolním konci stránky):

… uvedené příklady číslování tabulek2)

 

2 Tabulky lze číslovat …


Tabulky


Tabulky slouží pro přehlednou a logickou prezentaci dat. Lze je uvádět průběžně v textu, nebo jako přílohy na konci práce.

Každá tabulka musí obsahovat název a identifikaci (pořadí) v rámci textu. V tabulce musí být uvedeny použité jednotky.

Pokud čerpáte údaje do tabulky od jiného autora nebo jiného zdroje, je nutné uvést pod tabulkou zdroj informací (dle pravidel pro citaci zdrojů).

Příklad:

Zdroj:Nařízení vlády č. 495/2001 Sb.

 

Vzorce


Vzorce uvádějte doprostřed řádku. V případě, že se na vzorec budete odvolávat v textu, pak jej označte jednotným identifikačním znakem na pravé straně řádku. Vysvětlivky ke vzorcům uvádějte od začátku řádku následně za vzorcem.

Příklad značení vzorců:


Grafy


Grafy používejte pro jejich názornost a velkou vypovídající hodnotu. Slouží především k rychlé orientaci. Umísťujte je podobně jako tabulky v textu nebo v přílohách. Jejich zařazení a velikost do příslušné části práce musí korespondovat s množstvím a způsobem zpracovaných informací. Grafy musí mít svůj název a číselné pořadí v rámci celkového počtu grafů v textu. Musí být řádně popsány všechny závislé i nezávislé proměnné použité v grafu. Název grafu musí být stručný a výstižný.

 

Diagramy a obrázky


Diagramy jsou grafické objekty vystihující a popisující vztahy, vazby a souvislosti mezi dílčími veličinami zkoumané reality. Diagramy jsou zpravidla umístěny v rámci textu. V případě rozsáhlejších diagramů je možné je zařadit mezi přílohy. Diagramy popisujte a označujte pořadovým číslem.

Obrázky doplňují vhodným způsobem text a platí pro ně stejná pravidla. V rozumné míře jimi v textu nešetřete.

Příklady číslování obrázku (i tabulky), poloha textu vůči obrázku je libovolná:

 

Obr. 5 Popis obrázku

Obrázek 5: Popis obrázku

 

Dále zde jsou příklady zápisů (bibliografické citace) pramenů a literatury podle typů:Monografie


§ Jeden autor: Heywood, Andrew. 2004. Politologie. Praha: Eurolex Bohemia.

§ Dva nebo tři autoři: Klokočka, Vladimír a Wagnerová, Eliška. 1996. Ústavy států Evropské unie. Praha: Linde.

§ Více autorů: Fiala, Petr, Holzer, Jan, Strmiska, Maxmilián et al. 2002. Politické strany ve střední a východní Evropě. Ideově-politický profil, pozice a role politických stran v postkomunistických zemích. Brno: Mezinárodní politologický ústav.Příspěvek ve sborníku


Von Beyme, Klaus. 1988. „Right-Wing Extremism in Post-War Europe.“ In: Right-Wing Extremism in Western Europe. Ed. Klaus Von Beyme. London a Totowa: Frank Cass, 1-18


Příspěvek v odborném periodiku


Mudde, Cas. 2000. „Stranická rodina: rámcová analýza.“ Politologická revue 6, č. 1, 78–93.Dokument organizace


Ministerstvo vnitra České republiky. 2003. Extremismus a jeho vývoj na území České republiky v roce 2002. Praha: Ministerstvo vnitra.Novinové články


Zieleniec, Josef. 2005. „Euro: důležitá politická výzva.“ Mladá fronta DNES, 14. září 2005, A6.Dokument na CD-ROMU


Česká strana sociálně demokratická. 2002. „Člověk na prvním místě.“ In: Volební programy českých politických stran v letech 1990-2004 [CD-ROM]. Hradec Králové: Institut pro politologický výzkum.Článek v časopisu, který je k dispozici online.


Havlík, Vlastimil. 2005. „Dánsko i nadále ve znamení pravice – parlamentní volby 2005.“ Středoevropské politické studie 7, č. 2–3. Dostupné na: https://www.iips.cz/seps/clanek.php?ID=239 (20. 9. 2005).Příspěvek z konference


Braun, Mats. 2004. Political Parties of Scandinavia Critical of the European Union – an analysis of their argumentation. Příspěvek přednesený na konferenci MPÚ MU Politika v Evropě, Brno 2. června 2004. Dostupné na: https://www.iips.cz/download/1braun04.pdf (23. 9. 2004).Webová stránka


TKAČÍKOVÁ, Daniela. Jak zpracovávat bibliografické citace [online]. Ostrava: c1998-2004, aktualizováno 2004-08-28 [cit. 2004-11-10]. Dostupné z WWW: <https://knihovna.vsb.cz/kursy/citace/index.html>.

 

Pozornost je věnována i přílohám, které mají spíše dokumentační funkci a obsahují tabulky, schémata, grafy, plánky, statistické přehledy, opisy důležitých dokumentů a fotodokumentaci.

 

Velká pozornost je rovněž věnována formální úpravě práce. Byla stanovena následující pravidla pro formát stránky:


Okraje stránky: 40 mm vlevo

20 mm vpravo

35 mm nahoře

20 mm dole

Záhlaví: název školy (podle vzoru)

Zápatí: číslo stránky arabskou číslicí (na střed, nebo vnější okraj stránky)

Písmo: standardní text – font Times New Roman CE, velikost 12 b.

nadpis kapitoly - font Times New Roman CE, tučné, velikost 16 b.

nadpis podkapitoly - font Times New Roman CE, tučná kurziva,

velikost14 b.

nadpis oddílu - font Times New Roman CE, obyčejné, velikost 14 b.

Zarovnání: do bloku

Řádkování: 1,5

Text odstavců:      neodsazovat první řádky odstavců

mezi odstavci mezera o výšce jednoho řádku

Proložení znaků: normální

Zvýraznění textu: kurzíva, tučné písmo, nepoužívat podtržení (doporučeno)

Nadpisy: před nadpisem oddílu mezera o výšce dvou řádků, za nadpisem mezera
o výšce jednoho řádku

nadpisy se píší od stejné svislice jako text příslušného oddílu, pokud nadpis obsahuje víc řádků, další řádky nadpisu se píší od nové svislice vytvořené prvním písmenem nadpisu

 

 

Průběh zpracování MP


Zpracování maturitní práce probíhá ve třech etapách. V první etapě, v květnu 3. ročníku, provedou žáci podrobný náčrt (záměr) práce a předloží ho do 10. června vedoucímu práce. Ve druhé etapě, která trvá do poloviny října 4. ročníku, vytvoří první verzi své maturitní práce a po konzultacích s vedoucím práce opraví případné chyby a doplní chybějící materiály. Přibližně v polovině prosince zkonzultují s vedoucím práce, zda všechny úpravy vyhovují zadání a na základě této konzultace se pustí do poslední, třetí etapy, na jejímž konci je finální podoba maturitní práce, kterou mohou vytisknout a předat ke svázání.

 

 

Obhajoba maturitní práce


Dále jsou v metodické brožuře uvedeny pokyny a doporučení k obhajobě maturitní práce.  Obhajoba se skládá z prezentace pomocí Power Pointu doplněné odborným komentářem a reakcí na dotazy nebo připomínky oponenta. Prezentace nesmí být delší než 12 minut, aby žák mohl zodpovědět případné dotazy členů zkušební maturitní komise.

Snažíme se dát žákům návod, jak prezentaci zpracovat a na co se musí při obhajobě především zaměřit, aby získali co nejvíce hodnoticích bodů.

Předem vědí, podle jakých kritérií se bude jejich práce hodnotit, kolik mohou získat bodů a jakou známku mohou získat.

Byla stanovena tato  hodnoticí kritéria:

 

Hodnoticí kritéria maximální počet bodů

 

- Vedoucí práce:

přístup k řešení práce, pravidelné konzultace                                               25

odborná náplň práce                                                                            30

 

- Oponent:

celková úroveň práce                                                                                    20

- Zkušební komise

úroveň prezentace a obhajoby práce                                                             25

 

celkové hodnocení práce: výborný                                                91 – 100 bodů

chvalitebný                                          80 – 90   bodů

dobrý                                                   65 – 79   bodů

dostatečný                                           50 – 64   bodů

nedostatečný                                          0 – 49   bodů

 

Pro přehled jsou  v příloze tohoto příspěvku ukázky několika stran textu, tak jak jej dostávají i naši žáci.

 

 

 

 

Výsledky


 

S popsanými metodami a náležitostmi maturitní práce s obhajobou máme v naší škole dobré zkušenosti. Po obsahové stránce se maturitní práce žáků zaměřují na:

 

·Tvorbu výukových materiálů

·Sbírky příkladů nebo programů

 

Konstrukční řešení strojů a objektů 

Použitá literatura a zdroje


 

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MŠMT č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb.

Sdělení MŠMT č. j. 8960/2010-23 Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky. Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 

Doporučená literatura

Profilová maturitní zkouška v odborných školách. NÚV. Praha 2012.

ISBN 978-80-87063-95-8

Model profilové maturitní zkoušky pro obory vzdělání strojírenství, technické lyceum, aplikovaná chemie, elektrotechnika, hotelnictví, agropodnikání, obchodník, obchodní akademie. NÚV. Praha 2012. CD - Rom

Všechny publikace jsou dostupné také na https://www.kurikulum.nuov.cz

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky