Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Maturitní práce s obhajobou

Příkad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání, profilová část maturitní zkoušky  

Autor: PhDr. Lenka Nechvátalová

Škola: Střední průmyslová škola Třebíč, Manželů Curieových 734, 674 01  TřebíčKlíčová slova


Profilová část maturitní zkoušky, maturitní práce s obhajobou, prezentace, technické obory, odborné kompetence

 

 

Stručná anotace


Příspěvek je věnován přípravě, průběhu a hodnocení maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí, jež je jednou z možných forem profilové části maturitní zkoušky. Týká se konkrétně ukončování studia v oboru vzdělání technické lyceum. Jednoduše ji ale lze aplikovat i na ostatní obory vzdělání (např. elektrotechnika, strojírenství, průmyslová ekologie apod.).

 

 

Kontext


Střední průmyslová škola Třebíč je vzdělávací zařízení, které připravuje žáky v oblastech strojírenství, elektrotechniky, elektroniky, informatiky, ekonomiky, průmyslové ekologie   energetiky. Obor vzdělání technické lyceum byl nově otevřen ve školním roce 2000/2001. První jeho absolventi konali maturitní zkoušku v roce 2004. Již tehdy byla její součástí tzv. dlouhodobá maturitní práce. Po sedmiletých zkušenostech se ukázalo, že kritéria, podmínky i průběh vyhovují požadavkům na profilovou část nově zavedených maturitních zkoušek. Po malých korekcích byla zavedena i u ostatních oborů vzdělání ve škole maturitní práce s obhajobnou před zkušební maturitní komisí. Žáci ji vypracovávají samostatně pod odborným a metodickým vedením učitele v průběhu 4. ročníku. Náplň i realizace respektují zákon č. 561/2004 Sb., o základním středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky MŠMT, především vyhlášku 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Cíle


Cílem příkladu je seznámit jiné školy podobného typu s přípravou, průběhem, organizací a hodnocením maturitní práce s obhajobou. Pedagogickým cílem pak je napomoci žákům technických oborů vzdělání k tomu, aby uměli  sumarizovat a používat získané především odborné vědomosti a praktické dovednosti. Dále jsou žáci vedeni k prezentování své práce, prohlubování komunikačních dovedností a prosazení se na trhu práce či v dalším studiu.

 

 

Realizace


Realizace maturitní práce probíhá v souladu s platnou legislativou. Veškeré písemné formuláře, které si maturitní práce vyžaduje (přihláška k maturitní práci, zadání maturitní práce, průběžné hodnocení, posudek vedoucího práce a posudek oponenta), jsou dostupné na intranetu školy.

Průběh maturitní práce spočívá v několika krocích:


Zadání maturitní práce, stanovení termínů

Žáci 4. ročníku si mohou volit maturitní práci ze zaměření, které studují od 3. ročníku (strojírenství, ekologie, ekonomika, výpočetní technika) nebo z vyučovacích předmětů matematiky, fyziky či chemie. Vyučující předloží žákům seznam témat se stručnou anotací do konce měsíce září. V zadání je třeba specifikovat konkrétní úkol, který má žák splnit. Počet navržených témat musí být vyšší, než je počet žáků ve třídě, aby si mohli vybrat. Žáci si po dohodě s příslušným vyučujícím mohou připravit vhodné téma také sami. Při volbě takového tématu musí dojít ke vzájemné dohodě mezi zadávajícím učitelem a žákem.

 

Témata se zapisují do excelovské tabulky, která se nachází na intranetu školy. Zde musí být vyplněny správně veškeré údaje:

- jméno a příjmení žáka, třída;

- číslo a název tématu;

- konkrétní úkoly, které budou v práci řešeny;

- požadavky na rozsah práce;

- titul, jméno a příjmení vedoucího maturitní práce;

- titul jméno a příjmení oponenta.

Z tabulky se potom prostřednictvím hromadné korespondence generují všechny další potřebné dokumenty (přihlášky, zadání, hodnocení).

 

Ředitel školy ve stejné době stanoví závazně platné termíny pro:

- podání přihlášek k maturitní práci žáky a schválení přihlášek ředitelem školy;

- vyplnění zadání vedoucím práce a jeho předání žákům;

- čtyři průběžná hodnocení;

- odevzdání maturitní práce;

- vypracování posudků a jejich předání žákům a členům zkušební maturitní komise;

- obhajobu maturitní práce.

 

Žáci podávají přihlášky do týdne od zveřejnění témat. Obsahují jméno a příjmení žáka, studijní obor, třídu, školní rok, název tématu, konkrétní úkoly, jména vedoucího práce a oponenta. Přihlášku s podpisy (žák, vedoucí, oponent) odevzdá žák svému třídnímu učiteli. Vše svým podpisem potvrdí také ředitel školy.

Vedoucí práce svým podpisem přihlášky bere na vědomí, že si žák zvolil jeho téma a že mu bude poskytovat konzultační a metodickou pomoc. Podle schválených přihlášek vyplní do týdne zadání.

Zadání maturitní práce obsahuje jméno a příjmení žáka, studijní obor, třídu, školní rok, název tématu, konkrétní úkoly pro žáka, jména s podpisy vedoucího práce a oponenta, způsob zpracování a rozsah práce, termín odevzdání, kritéria hodnocení, požadavky na vyhotovení a poučení pro případ, že práce nebude odevzdána. Součástí je i licenční ujednání ve smyslu autorského zákona č. 121/2000 Sb.

 

Průběžné hodnocení

Vedoucí práce může žákovi poskytovat pomoc po domluvě kdykoliv. Ve čtyřech termínech předem stanovených ředitelem školy však probíhají tzv. průběžná hodnocení. Ta jsou pro obě strany povinná a uskutečňují se zhruba jednou za 5 – 6 týdnů. Kromě odborné pomoci při nich učitel provádí též průběžnou kontrolu žákovy práce. V těchto termínech se žák dostaví k vedoucímu maturitní práce a ten posuzuje kvalitu na rozsah práce. Bere na zřetel, jakým způsobem žák svůj úkol zpracovává (např. správné a přesné plnění zadaných úkolů, postup práce - dodržování harmonogramu, využití znalostí z ostatních předmětů, práce s prameny a další zpracování informací, míra samostatnosti, iniciativa při plnění úkolů, vynalézavost a kreativita v řešení problémů). Vypíše hodnocení a doporučení, které oba podepíší. Zároveň žákovi udělí 0 – 5 bodů za jednu konzultaci (více bodů znamená lepší kvalitu práce).

 

Odevzdání maturitní práce, posudky

Výsledky maturitní práce se uvádějí v písemné zprávě, která je strukturou i po formální stránce v souladu s českými a mezinárodními standardy a normami. Škola má vytvořený vlastní Metodický pokyn pro zpracování odborných prací, který je pro žáky závazný. Cílem je, aby byl vzhled prací jednotný a dobře reprezentoval naši školu.

 

Písemná zpráva musí obsahovat tyto části:

1. titulní list

2. prohlášení autora

3. zadání práce

4. abstrakt (česky a anglicky nebo německy)

5. obsah

6. vlastní odbornou práci

- seznam použitých značek a symbolů

- úvod

- vlastní odborný text rozdělený na kapitoly a podkapitoly

- závěr

7. seznam obrázků a tabulek

8. seznam použitých zdrojů informací

9. přílohy

 

Práce se odevzdává svázaná ve dvou výtiscích a též na dvou CD a stává se majetkem školy. Obsah CD a práce v papírové podobě je shodný. Pokud je součástí zadání výrobek, odevzdává jej žák také. V případě větších rozměrů provede vedoucí práce fyzickou kontrolu, fotodokumentaci, lze jej zachytit na videu či dosažené výsledky zaznamenat v protokolu. Neodevzdá-li žák pro vážné důvody práci v termínu, omluví se písemně řediteli školy nejpozději v den stanovený pro odevzdání maturitní práce. Pokud žák maturitní práci neodevzdá v termínu bez písemné omluvy nebo pokud mu omluva nebyla uznána, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně.

 

Na základě odevzdaných prací vypracují vedoucí práce i oponent posudky. V závěrečném hodnocení posuzuje vedoucí výsledný produkt - maturitní práci se všemi jejími náležitostmi, samostatnost v průběhu zpracování a splnění cíle zadání. Velký důraz je kladen na vlastní přínos žáka.

 

Oponent se zaměří především na splnění úkolů a cíle uvedených v zadání a na vlastní přínos žáka. Hodnotí také formální a jazykovou stránku i strukturu práce. Stanoví několik dotazů pro žáka, který je zodpoví při obhajobě, případně upozorní na nejasnosti a nepřesnosti. Hodnocení jsou předložena na předepsaných formulářích. V obou případech obsahují slovní hodnocení slovní a také počet bodů.

 

Závěrečné hodnocení vedoucího práce i posudek oponenta jsou předány žákovi i všem členům zkušební maturitní komise nejpozději 14 dní před termínem obhajoby maturitní práce.


Obhajoba maturitní práce před zkušební maturitní komisí

Obhajoba maturitní práce je součástí profilové části maturitní zkoušky a probíhá v termínu určeném ředitelem školy. Žák se dostaví včas podle rozpisu. Stanovený maximální časový limit je 30 minut, přibližně 15 minut žák prezentuje svoji práci a dalších přibližně 15 minut je vyhrazeno na dotazy komise a reakci na posudek oponenta. K prezentaci může využít všechny dostupné prostředky didaktické a výpočetní techniky. Vše je třeba připravit s patřičným předstihem. Požadavky na techniku je třeba osobně dohodnout s vyučujícími výpočetní techniky či se správci sítě. Přednostně je třeba používat software (SW), kterým je škola vybavena. V případě užití jiného SW, na nějž škola nemá licenci, je třeba tuto skutečnost konzultovat s vedoucím práce. V takovém případě pak bude žák prezentovat svoji práci na počítači, na němž je příslušný SW legálně instalován.

 

Při obhajobě je také hodnoceno vystupování, slovní projev, využití času, pohotovost žáka atd. Žáci jsou odkázáni na učebnici českého jazyka, kde jsou praktické pokyny pro slovní projev. Po skončení obhajoby žák odevzdá CD se svojí obhajobou.

 

Kritéria hodnocení maturitní práce

Kritéria hodnocení maturitní práce znají žáci předem, jsou součástí jejich zadání. Práce je hodnocena komplexně, z hlediska věcného i formálního. Všechny části hodnocení slouží ke zvýšení kvality odevzdané práce a jsou podkladem pro hodnocení celkové.

 

Podklady se získávají na základě:

- průběžného hodnocení;

- hodnocení vedoucího práce;

- hodnocení oponenta;

- obhajoby před zkušební maturitní komisí.

 

V průběžném hodnocení může žák získat maximálně 20 bodů. Vedoucí práce může udělit dalších 25 bodů, oponent 35 bodů a za obhajobu může žák obdržet nanejvýš 20 bodů. Nejvyšší možný dosažený počet bodů činí 100. Třídní učitel vypíše formulář, ve kterém jsou body za jednotlivé části uvedeny a stanoví výslednou známku. Celkové hodnocení žákům sděluje předseda zkušební maturitní komise při vyhlašování výsledků ústních maturitních zkoušek.

 

Převod na známky:

100 – 86 bodů Þ výborný

85 – 70 bodů Þ chvalitebný

69 – 50 bodů Þ dobrý

49 – 34 bodů Þ dostatečný

33 –   0 bodů Þ nedostatečný

 

 

Výsledky


Každý rok přinášel nové myšlenky a nápady, které jsme zapracovali a využívali v následujících letech. Od počátku před sedmi lety se rozšířila tato praxe postupně na všechny studijní obory vyučované ve škole. Ukázalo se, že žáci čistě technických oborů (strojírenství, elektrotechnika, …) na rozdíl od oboru gymnaziálního typu (technické lyceum) mají větší problémy s prezentací svých výsledků a v komunikaci, i když je jejich odborná část práce na dobré úrovni. To se nám ve škole projevilo jako velmi vhodný autoevaluační nástroj, s jehož výsledky dále pracujeme. Ve všech vyučovacích předmětech se snažíme na tyto kompetence více zaměřovat, aby konkurenceschopní byli všichni naši absolventi.

 

Se zajímavými a po odborné stránce přínosnými pracemi se žáci účastní soutěže ve středoškolské odborné činnosti či např. soutěže ENERSOL.

 

Jako velmi přínosné se nám jeví maturitní práce, ve které žák zpracuje téma, jež pak mohou zúročit učitelé ve výuce nebo jsou vhodné k realizaci ve škole či firmě (sbírky ukázkových úloh s řešením, názorné pomůcky, návrh počítačové sítě pro školu nebo domov mládeže, webovské stránky, grafický manuál školy, …).

 

Proto jsou originály prací uloženy v archivu školy a druhý výtisk a CD mají k dispozici vedoucí práce v příslušné předmětové komisi.

 

Každoročně v naší škole konají maturitní zkoušku žáci dvou tříd oboru vzdělání technické lyceum. Obáváme se, že by se časem mohla témata vyčerpat a mohl by nastat problém s jejich zadáváním. Kromě toho, že si žáci téma navrhnou sami, se nabízí ještě několik možných řešení:

- žáci zpracují téma, které bude zadáním spolupracující firmy;

- žáci dostanou stejné téma a bude se moci porovnávat, k jakým kdo došel výsledkům a jak je obhájil před zkušební maturitní komisí;

- jedno zadání pro skupinu žáků.

 

Zadání pro skupinu žáků umožňuje legislativa, avšak problém vidíme ve výsledném hodnocení jednotlivců. Muselo by se v zadání maturitní práce naprosto přesně vyspecifikovat, co má který žák za úkol. Tuto možnost jsme zatím nevyzkoušeli.

 

Velký přínos obhajob maturitních prací před zkušební maturitní komisí spatřujeme v jejich komplexnosti. Kromě volby vhodných zdrojů informací a jejich zpracování dále musejí žáci např. vytvořit návrh výrobku či zařízení, spočítat technické údaje, vymodelovat výrobek, provést kalkulaci, zpracovat písemnou zprávu – technickou dokumentaci, prezentovat a obhájit dosažené výsledky. Obhajoby maturitních prací přinášejí velmi často překvapivé výsledky. Jsou přehlídkou toho, co všechno se žáci během studia naučili a jak znalosti a schopnosti zúročili. Často přidávají k zadaným úkolům navíc jistá vylepšení a bonusy, jakými jsou např. videa, flashové animace apod. Na obhajoby se proto chodí se zájmem dívat i žáci nižších ročníků.

 

Nelehkou práci mají i vyučující, kteří se žákům věnují mimo vlastní přímou pedagogickou činnost. Maturitní práce jsou po odborné stránce velmi různorodé a náročné.

 

Každoročně jsou poznatky a zkušenosti po ukončení maturitních zkoušek ve škole hodnoceny. V případě, že je shoda u ostatních vedoucích a změna je přínosná také pro žáka absolventa, návrhy se další rok zapracují. Jednou takovou změnou je postup v hodnocení obhajoby maturitní práce. Nově např. každý člen zkušební maturitní komise (třídní učitel, předseda zkušební maturitní komise, místopředseda, vedoucí maturitní práce a oponent) udělí počet bodů za obhajobu a žák získá body, které jsou aritmetickým průměrem z takto přidělených bodů. Dříve počet bodů navrhoval vedoucí maturitní práce po domluvě s oponentem a výsledek maturitní komise schvalovala.

 

 

Nutné pomůcky a prostředky


-          vygenerované dokumenty přes hromadnou korespondenci z tabulky v Excelu;

-          šablony všech formulářů jsou uloženy v příslušném adresáři na intranetu školy;

pro žáky zpřístupní vedoucí práce Metodický pokyn ke zpracování maturitních prací

Použitá literatura a zdroje


-          zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění;

-          vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů;

ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory, duben 2007

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky